Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

FAQ

Tak, można wziąć udział w procesie rekrutacji, nie mając ukończonych studiów magisterskich. Dyplom będzie potrzebny do wpisu listę doktorantów, który jest zaplanowany dla I tury na okres od 9 do 12 sierpnia 2024 natomiast dla II tury – od 26 września do 27 września 2024. Oznacza to, że w pierwszej turze rekrutacji mogą wziąć udział osoby, które już posiadają tytuł magistra oraz te, których obrona zaplanowana jest przed 12 sierpnia 2024 r., natomiast w drugiej również osoby, które będą bronić się przed 27 września 2024 r.

Osoby, którym przed wskazanymi wyżej datami nie wydano dyplomu ale są już po obronie, mogą dokonać wpisu na podstawie zaświadczenia z uczelni i zobowiązania o dostarczeniu dyplomu w terminie 30 dni od daty wpisu.

W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych najwyższą jakością osiągnięć naukowych, możliwe jest również przyjęcie do Szkoły doktorskiej osoby będącej absolwentem studiów pierwszego stopnia lub studentem, który ukończył trzeci rok jednolitych studiów magisterskich. Istotne jest, aby zgłosić ten fakt na etapie składania zgłoszeń i dołączyć dodatkową opinię samodzielnego pracownika naukowego, potwierdzającą wysoką jakość prowadzonych prac badawczych oraz wysoki stopień zaawansowania tych prac. Brak opinii w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji  uniemożliwi dopuszczenie kandydata do pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego.

Tak, pod warunkiem, że zagraniczny dyplom ukończenia studiów drugiego daje prawo do ubiegania się o nadanie stopnia doktora w kraju wydania. 

Uzyskane za granicą dyplomy nie uprawniają do kontynuacji kształcenia w Polsce, jeśli:

  1. instytucje, które je wydały lub instytucje, w których prowadzone było kształcenie: 
    1. nie były akredytowanymi uczelniami w dniu wydania dyplomu lub realizowały program studiów nieposiadający akredytacji w dniu wydania dyplomu;
    2. nie działają w systemie szkolnictwa wyższego żadnego państwa;
  2. program studiów wyższych albo jego część była realizowana niezgodnie z przepisami państwa, na którego terenie było prowadzone kształcenie.

Aby uzyskać informację, czy posiadany dyplom uprawnia do podjęcia kształcenia w naszej Szkole Doktorskiej, należy wystąpić do NAWA z wnioskiem o wydanie pisemnej informacji na jego temat. Wszelkie informacje dostępne są na stronie NAWA, dostępnej po naciśnięciu przycisku "Więcej".

więcej o

Szkoła Doktorska Nauk Społecznych prowadzi kształcenie wyłącznie w trybie stacjonarnym, co oznacza m.in. że doktorant jest zobowiązany do uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych. Zajęcia odbywają się, zgodnie z programem kształcenia, w dni powszednie - od poniedziałku do piątku.

Informacji na temat trybu eksternistycznego udziela bezpośrednio Rada Dyscypliny, która nadaje stopnień doktora.

Nie, taka zgoda potencjalnego promotora na etapie rekrutacji do Szkoły Doktorskiej nie jest wymagana. Promotora wyznaczy Rada Dyscypliny w ciągu trzech miesięcy od daty rozpoczęcia przez Ciebie kształcenia.

Niemniej jednym z dokumentów wymaganych podczas rekrutacji jest list rekomendacyjny. Zgodnie z kryteriami kwalifikacji, list powinien to napisany przez pracownika prowadzącego działalność naukową w dyscyplinie, posiadającego co najmniej stopień naukowy dr hab., lub posiadający co najmniej stopień doktora i uprawnienia do opieki nad doktorantem jako promotor główny.

Nie, to niemożliwe. Zarówno kandydat, który ukończył studia II stopnia/jednolite magisterskie w Uniwersytecie Jagiellońskim, jak i na dowolnej innej uczelni w kraju czy za granicą, przedstawia projekt badawczy, który jest wynikiem jego własnej pracy. Projekt badawczy jest kluczowym dokumentem, na podstawie którego komisja rekrutacyjna oceni kompetencje merytoryczne kandydata i jego predyspozycje do prowadzenia badań naukowych, zatem nie może być przygotowany przez osoby trzecie.

Nie ma takiej potrzeby. List rekomendacyjny powinna napisać osoba, która zna kandydata i jego/jej dotychczasowe dokonania. Nie ma znaczenia, czy jest to osoba z UJ czy z innej polskiej lub zagranicznej uczelni, natomiast istotne jest, by była pracownikiem prowadzącym działalność naukową w dyscyplinie, w której prowadzony jest program doktorski, którego dotyczy aplikacja, lub w dyscyplinie pokrewnej. Osoba rekomendująca powinna posiadać co najmniej stopień doktora habilitowanego, a jeśli w systemie szkolnictwa wyższego jej kraju nie ma wymogu uzyskania habilitacji – powinna posiadać co najmniej stopień doktora i uprawnienia do opieki nad doktorantem jako promotor główny.

Tak, można ubiegać się o przyjęcie mając tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny uzyskany na dowolnym kierunku studiów. Należy jednak mieć na uwadze, że każda dyscyplina nauki posługuje się specyficznym aparatem pojęciowym, metodologią i technikami badawczymi. W przedstawionym projekcie badawczym a także podczas rozmowy kwalifikacyjnej komisja rekrutacyjna będzie oceniać m.in. czy przedstawione przez kandydata/kandydatkę w projekcie planu badawczego zamierzenia naukowe są zgodne z profilem Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych i programem doktorskim, którego dotyczy aplikacja.

Nie ma przeszkód, aby wziąć udział w rekrutacji na różne programy doktorskie. W każdej z tych rekrutacji będzie wymagany list rekomendacyjny od pracownika naukowego, prowadzącego działalność naukową w dyscyplinie, w której prowadzony jest program doktorski lub w dyscyplinie pokrewnej.

W przypadku zakwalifikowania się do kilku programów doktorskich naszej Szkoły, należy wybrać jeden z nich, na który dokona się wpisu. Nie można podjąć kształcenia na dwóch lub więcej programach doktorskich.

Osoba zakwalifikowana do przyjęcia może dokonać wpisu tylko do jednej szkoły doktorskiej i w chwili dokonywania wpisu składa oświadczenie, że nie jest doktorantem w żadnej szkole doktorskiej. Niedopuszczalne jest ponowne dokonanie wpisu do szkoły, jeżeli na dzień wpisu kandydat posiada już status doktoranta w tej szkole.

Nie ma formalnych przeszkód by podjąć kształcenie w Szkole Doktorskiej. Jedynym ograniczeniem jest czas i zaangażowanie w proces kształcenia i przygotowania rozprawy doktorskiej. Należy mieć na uwadze, że Szkoła Doktorska prowadzi kształcenie w trybie stacjonarnym co oznacza, że zajęcia dydaktyczne odbywają się od poniedziałku do piątku a nie w weekendy.

Nie, doktorant nie ponosi żadnych opłat za kształcenie w szkole doktorskiej, niezależnie od tego, czy jest obywatelem polskim czy obcokrajowcem.

Osoba, która złożyła rozprawę doktorską przygotowaną w ramach kształcenia w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych, nie ponosi również opłat za przeprowadzenie postępowania w sprawie o nadanie stopnia doktora.

Tak, każdy doktorant Szkoły Doktorskiej nie posiadający stopnia doktora otrzymuje stypendium doktoranckie.

Wysokość miesięcznego stypendium doktoranckiego przed oceną śródokresową wynosi obecnie 3466,90 zł brutto, natomiast po ocenie śródokresowej – 5340,90 zł brutto. Stypendium jest nieopodatkowane, ale odprowadzane są od niego składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Ich wysokość jest uzależniona od tego, czy doktorant/ka posiada inny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego oraz czy zdecyduje o objęciu się dobrowolną składką na ubezpieczenie chorobowe. Doktorant/ka otrzymuje stypendium pomniejszone o kwotę składek, należy być zatem przygotowanym na przelew w nieco mniejszej wysokości, niż podana wyżej kwota brutto.

Jeśli doktorant/ka posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172), otrzyma stypendium doktoranckie w wysokości zwiększonej o 30% kwoty wskazanej w par. 209 ust. 4 pkt 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Stypendium doktoranckie w zwiększonej wysokości wypłacane jest od miesiąca, w którym złożono w Dziale ds. Osób Niepełnosprawnych wymaganą dokumentację, z wyrównaniem za okres od dnia uzyskania ww. orzeczenia.

Stypendium doktoranckie nie przysługuje doktorantowi, którego kształcenie w szkole doktorskiej wiąże się z obowiązkiem zatrudnienia w Uniwersytecie Jagiellońskim:

  1. na podstawie umowy o pracę;
  2. z wynagrodzeniem, którego wysokość przekracza wysokość wynagrodzenia profesora.

W harmonogramie uwzględniono kursy odbywające się w ramach wszystkich jedenastu programów doktorskich prowadzonych w naszej Szkole.

W określeniu, w jakich zajęciach trzeba uczestniczyć, pomaga uważna lektura opublikowanego w zakładce „Dla doktorantów” programu doktorskiego, który zawiera informacje o minimalnej liczbie punktów ECTS do zrealizowania w poszczególnych modułach oraz wskazuje, które kursy mają charakter obligatoryjny, a które – fakultatywny. Na jego podstawie można dokonać wyboru spomiędzy kursów z katalogu publikowanego przed rozpoczęciem każdego semestru. Również w trakcie semestru będą pojawiały się ogłoszenia o możliwości zapisu na zajęcia, w szczególności prowadzone w ramach programu Una Europa, oraz informacje o wykładach gościnnych, prowadzonych przez wybitnych specjalistów spoza naszej uczelni. Informacja o treści kursów, sposobie ich zaliczania oraz o ewentualnych warunkach wstępnych znajduje się w sylabusach.

Można też uczestniczyć w kursach oferowanych przez pozostałe Szkoły Doktorskie UJ (w miarę wolnych miejsc) a także realizować inne aktywności, które przybliżą doktoranta/kę do finalizacji rozprawy doktorskiej. W ich wyborze pomagają kierownicy programu doktorskiego i promotorzy.