Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

Program doktorski w dyscyplinie Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna obowiązujący Doktorantów przyjętych w roku akademickim 2019/2020

Program doktorski w dyscyplinie Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna obowiązujący Doktorantów przyjętych w roku akademickim 2020/2021

Program doktorski w dyscyplinie Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna obowiązujący Doktorantów przyjętych w roku akademickim 2021/2022 oraz 2022/2023

Program doktorski w dyscyplinie Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna obowiązujący Doktorantów przyjętych od roku akademickiego 2023/2024

Program doktorski geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna skierowany jest zarówno do osób planujących karierę akademicką, jak również tych, które doktorat traktują jako szansę rozwoju osobistego i element wspierający karierę zawodową. Ma on tryb stacjonarny i trwa 8 semestrów.

Zajęcia są prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę wykładowców.  Doktorant współpracuje z promotorem od początku studiów na zasadzie relacji Mistrz-Uczeń.

Doktorant ma możliwość potwierdzić zdobycie zakładanych efektów kształcenia w ramach zajęć proponowanych przez Szkołę Doktorską Nauk Społecznych ujętych w modułach kształcenia, a także w wyniku własnej aktywności realizowanej poza zajęciami. Zajęcia prowadzone są w ramach następujących modułach:

Moduł 1. Kształcenie specjalistyczne - wybrane obszary dorobku naukowego

Moduł 2. Kształcenie metodologiczne - metodologia badań społecznych

Moduł 3. Kompetencje akademickie – uwarunkowania rozwoju kariery naukowej

Moduł 4. Kompetencje zawodowe i miękkie – w tym przygotowanie do pracy dydaktycznej.

Doktoranci oprócz udziału w zajęciach ustalonych w planie studiów mają obowiązek prowadzenia pracy naukowej oraz realizacji w Uczelni zajęć dydaktycznych w wymiarze zgodnym z planem i programem studiów.

Absolwentom szkoły doktorskiej, po pozytywnie zakończonej publicznej obronie rozprawy doktorskiej, zostaje nadany stopień doktora nauk o społecznych w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna.

– posiada wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych i społeczno-ekonomicznych, umiejętności posługiwania się technikami i metodami gromadzenia, analizy oraz interpretacji danych przestrzennych z wykorzystaniem programów statystycznych i systemów informacji geograficznej,

– wykazuje opanowanie warsztatu badawczego (zwłaszcza w zakresie znajomości metodologii geografii społeczno-ekonomicznej), jest przygotowany do prowadzenia prac naukowych, posiada umiejętność formułowania i rozwiązywania problemów badawczych,

– jest przygotowany do pracy w szkołach wyższych, jednostkach naukowo-badawczych, samorządach lokalnych i regionalnych, jednostkach administracji państwowej oraz podmiotach gospodarczych zajmujących się gospodarką przestrzenną i rozwojem regionalnym.

więcej o

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pliki do pobrania
pdf
Program doktorski w dyscyplinie Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna obowiązujący Doktorantów przyjętych w roku akademickim 2020/2021
pdf
Program doktorski w dyscyplinie Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna obowiązujący Doktorantów przyjętych w roku akademickim 2019/2020
pdf
Program doktorski w dyscyplinie Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna obowiązujący Doktorantów przyjętych od roku akademickiego 2021/2022
pdf
Program doktorski w dyscyplinie Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna obowiązujący Doktorantów przyjętych od roku akademickiego 2023/2024