Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Psychologia

Program doktorski w dyscyplinie Psychologia obowiązujący Doktorantów przyjętych w roku akademickim 2019/2020

Program doktorski w dyscyplinie Psychologia obowiązujący Doktorantów przyjętych w roku akademickim 2020/2021

Program doktorski w dyscyplinie Psychologia obowiązujący Doktorantów przyjętych w roku akademickim 2021/2022 oraz 2022/2023

Program doktorski w dyscyplinie Psychologia obowiązujący Doktorantów przyjętych od roku akademickiego 2023/2024

Program doktorski przygotowuje do uzyskania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie psychologia. Uczestnik programu doktorskiego realizuje modułową ofertę programową oferowaną w ramach Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UJ, na którą składają się cztery moduły:
Moduł 1. Kształcenie specjalistyczne – wybrane obszary dorobku naukowego z psychologii;
Moduł 2. Kształcenie metodologiczne – metodologia badań specyficznych dla psychologii jako nauki empirycznej (metody statystyczne oraz jakościowe);
Moduł 3. Kompetencje akademickie – uwarunkowania rozwoju kariery naukowej;
Moduł 4. Kompetencje zawodowe i miękkie, w tym przygotowanie do pracy dydaktycznej.
W uzupełnieniu oferowanych w ramach ww. modułów zajęć kursowych doktorant ma również możliwość potwierdzić zdobycie zakładanych efektów kształcenia w wyniku własnej aktywności realizowanej poza zajęciami.

Absolwent Szkoły Doktorskiej jest przygotowany do pracy naukowej jako przyszły pracownik instytucji akademickich, pełniąc rolę zarówno badacza, jak i nauczyciela w szkolnictwie wyższym. Posiada w szerokim zakresie wiedzę o człowieku i psychologicznych podstawach zachowań indywidualnych i społecznych. Absolwenci tego kierunku poznają także teoretycznie i praktycznie warsztat pracy naukowej w zakresie psychologii w stopniu pozwalającym na dalszą samodzielną pracę naukowo-badawczą; pogłębiają znajomość filozoficznych i metodologicznych podstaw psychologii; opanowują stosowane w niej narzędzia i techniki badawcze; doskonalą znajomość wybranego języka obcego, nabywają podstawowych kompetencji dydaktycznych.

więcej o

Widok zawartości stron Widok zawartości stron