Przejdź do głównej treści

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Warsztaty: Metodologia i etyka w badaniach nad migracjami

Warsztaty: Metodologia i etyka w badaniach nad migracjami

Poznań, 9-12 czerwca 2021 roku

Centrum Badań Migracyjnych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu we współpracy z Instytutem Antropologii i Etnologii UAM zapraszają doktorantów/-tki oraz magistrantów/-tki zajmujących/-e się tematyką migracyjną do udziału w interdyscyplinarnych warsztatach Metodologia i etyka w badaniach nad migracjami, prowadzonych przez prof. Elżbietę Goździak, prof. UAM dr hab. Izabellę Main i mgr Izabelę Kujawę.
Warsztaty organizowane są w ramach projektu „Normy i wartości w europejskim kryzysie migracyjnym i uchodźczym (NoVaMigra)”, który będzie punktem wyjścia do podejmowanych dyskusji. Propozycja stanowi odpowiedź na metodologiczne i etyczne wyzwania związane z realizacją badań w społecznościach migrantów i uchodźców, niejednokrotnie należących do grup marginalizowanych czy dyskryminowanych. Celem spotkania jest stworzenie przestrzeni do prezentacji projektów badawczych (planowanych, realizowanych bądź będących na etapie analizy i opisu) uczestników i uczestniczek oraz wspólnych dyskusji inspirowanych wystąpieniami i wykładami zaproszonych gościń:
 • Dra hab. prof. UAM Natalia Bloch (UAM) 
  jest antropolożką, profesorką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracuje w Instytucie Antropologii i Etnologii, jest też członkinią Centrum Badań Migracyjnych UAM. Zajmuje się antropologią mobilności – uchodźctwa, migracji i turystyki – zwłaszcza w kontekście postkolonialnym. Prowadzi badania w obozach uchodźców tybetańskich i wśród pracowników nieformalnego sektora turystycznego w Indiach, jest też zaangażowana w projekty migracyjne w Polsce, tak badawcze, jak i interwencyjne.
 • Prof. Nergis Canefe (York University, Canada) 
  jest profesorką i ekspertką w zakresie filozofii politycznej, studiów nad migracjami przymusowymi i prawa międzynarodowego. Ma doświadczenie w realizacji badań jakościowych z uchodźcami oraz prowadzeniu zajęć dotyczących praw człowieka i prawa publicznego. Jej doświadczenie badawcze obejmuje pracę z diasporami muzułmańskimi i żydowskimi w Europie i Ameryce Północnej oraz uchodźcami w Turcji, na Cyprze, w Indiach, Ugandzie, RPA, Bośni i Kolumbii. Jest autorką blisko 100 artykułów naukowych i kilku książek.
 • Prof. Elżbieta Goździak (Georgetown University) 
  jest profesorem wizytującym w Centrum Badań nad Migracjami na UAM w Poznaniu oraz wykładowcą w School of Foreign Service na Georgetown University. Jej zainteresowania badawcze dotyczą mobilności i integracji migrantów, migracji i handlu ludźmi, medykalizacji cierpienia. Ma na swoim koncie liczne granty (Fulbright) oraz stypendium naukowobadawcze na Rockefeller Center in Bellagio. Do jej najnowszych publikacji należą: Human Trafficking as a New (In)Security Threat (Palgrave 2020) oraz Europe and the Refugee Response A Crisis of Values? (Routledge 2020) (redakcja z Izabellą Main i Brigitte Suter).
 • Dra hab. prof. UAM Izabella Main (UAM) 
  antropolożka i historyczka, jest profesorką UAM w Instytucie Antropologii i Etnologii na UAM w Poznaniu oraz sekretarz Centrum Badań Migracyjnych UAM. Badawczo zajmuje się antropologią migracji, antropologią medyczną, metodologią i etyką badań oraz antropologią zaangażowaną i stosowaną. Najnowsze projekty badawcze: Norms and Values in the European Migration and Refugee Crisis (2018-2021, grant Horyzont 2020); Mobilne życia, niemobilne przestrzenie? Migracje Polek między Polską a Norwegią (2015-2019, grant NCN).
 • Mgr Izabela Kujawa (UAM) 
  jest doktorantką na Wydziale Antropologii i Kulturoznawstwa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Badania terenowe, będące podstawą przygotowywanej rozprawy doktorskiej, prowadziła w Chinach (m.in. w ramach kierowanego przez siebie projektu NCN Preludium) oraz w ramach innych projektów w Polsce, Turcji oraz Libanie. Jej zainteresowania badawcze dotyczą antropologii emocji, pracy oraz antropologii audiowizualnej.
Udział w warsztatach jest bezpłatny. Organizatorzy pokrywają koszty noclegów i wyżywienia. Zgłoszenia przyjmowane są w formie formularza dostępnego pod adresem: https://forms.gle/tmoAfG4tR4yeGJVz6. Rekrutacja potrwa do 20 maja 2021 roku. O jej wynikach kandydaci/-tki zostaną powiadomieni/-one drogą mailową do 31 maja. W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu mailowego z Izabelą Kujawą (iza_kujawa@yahoo.com).
Z powodu nieprzewidywalnej sytuacji epidemiologicznej, termin warsztatów może ulec zmianie.

 

Centrum Badań Migracyjnych jest ośrodkiem badawczym działającym od 2009 roku. Powołano je, aby zintegrować badaczy zjawisk migracyjnych związanych z UAM w celu realizowania wspólnych projektów badawczych wypełniających lukę w tym obszarze wiedzy, m.in. w zachodniej części Polski. Projekty realizowane w Cebamie mają zazwyczaj charakter jakościowy, oddolny i zaangażowany. Więcej informacji znaleźć można na stronie Centrum: https://www.cebam.pl/.
 
NoVaMigra to projekt badawczy dotyczący Norm i wartości w europejskim kryzysie migracyjnym i uchodźczym finansowany z programu Unii Europejskiej Horyzont 2020. Projekt realizowany jest przez naukowców i praktyków z ośrodków badawczych w ośmiu krajach UE. Opierając się na wiedzy i metodach antropologii, socjologii, prawa, politologii i filozofii oraz doświadczeniach płynących z pracy z migrantami i uchodźcami, projekt proponuje holistyczne podejście do kwestii wartości i norm i ich obecności w działaniach na rzecz integracji. Szczegółowy opis podejmowanych działań i ich rezultatów dostępne są na stronie projektu: https://novamigra.eu/.

Regulamin

1. Organizatorem warsztatów „Metodologia i etyka w badaniach nad migracjami” jest Centrum Badań Migracyjnych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
2. Warsztaty odbędą się w dniach 9-12 czerwca 2021 roku. Jednocześnie organizator zastrzega sobie, że termin i forma warsztatów może ulec zmianie ze względu na sytuację epidemiologiczną.
3. Warsztaty odbędą się zgodnie z programem przekazanym uczestniczkom i uczestnikom drogą mailową. Jednocześnie organizator zastrzega sobie, że program w wyjątkowej sytuacji może ulec zmianom.
4. Uczestniczyć w warsztatach mogą magistranci/-tki i doktoranci/-tki zajmujący/-e się szeroko rozumianą tematyka migracyjną, którzy/-e wypełnili do dnia 20 maja 2021 formularz zgłoszeniowy.
5. O wynikach rekrutacji uczestnicy/-czki zostaną powiadomieni/-mione drogą mailową do 31. maja 2021.
6. W czasie warsztatów organizator pokrywa koszty noclegów oraz oferuje wyżywienie w formie kateringu.
7. Udział w warsztatach jest bezpłatny.
8. Uczestnicy zobowiązują się do:
a. zapoznania się z regulaminem,
b. aktywnego uczestnictwa we wszystkich punktach programu (całych warsztatach)
c. zaprezentowania swoich badań (20 minut),
d. punktualnego przybycia na zajęcia i spotkania,
e. potwierdzenie obecności poprzez złożenie podpisu na liście obecności.