Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nauki prawne

Program doktorski w dyscyplinie Nauki prawne obowiązujący Doktorantów przyjętych w roku akademickim 2019/2020

Program doktorski w dyscyplinie Nauki prawne obowiązujący Doktorantów przyjętych w roku akademickim 2020/2021

Program doktorski w dyscyplinie Nauki prawne obowiązujący Doktorantów przyjętych w roku akademickim 2021/2022 oraz 2022/2023

Program doktorski w dyscyplinie Nauki prawne obowiązujący Doktorantów przyjętych od roku akademickiego 2023/2024

Program doktorski z zakresu nauk prawnych przygotowuje do uzyskania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne.

Uczestnik programu doktorskiego w zakresie nauk prawnych realizuje modułową ofertę programową oferowaną w ramach Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UJ, na którą składają się cztery moduły: Moduł 1. Kształcenie specjalistyczne – wybrane obszary dorobku naukowego (nauki prawne); Moduł 2. Kształcenie metodologiczne – metodologia badań społecznych; Moduł 3. Kompetencje akademickie – uwarunkowania rozwoju kariery naukowej; Moduł 4. Kompetencje zawodowe i miękkie, w tym przygotowanie do pracy dydaktycznej. W uzupełnieniu oferowanych w ramach ww. modułów zajęć kursowych doktorant ma również możliwość potwierdzić zdobycie zakładanych efektów kształcenia w wyniku własnej aktywności realizowanej poza zajęciami.

W ramach modułu obejmującego kształcenie specjalistyczne w zakresie nauk prawnych uczestnik programu doktorskiego zobowiązany jest do uczestnictwa w trzech seminariach: doktoranckim (obejmującym indywidualne konsultacje z promotorem); projektowym (w ramach którego uczestnicy realizują wspólny projekt badawczy na założony temat wiodący) i bieżącym „Prawo przyszłości” (w ramach którego uczestnicy przedstawiają komunikaty dotyczące aktualności w zakresie ich specjalizacji). W ramach tego modułu uczestnik programu ma również możliwość realizacji indywidualnego lub zespołowego projektu społecznego lub edukacyjnego wg planu zatwierdzanego przez kierownika programu.

Kształcenie w ramach programu doktorskiego z zakresu nauk prawnych trwa 4 lata i odbywa się w języku polskim i angielskim. W ramach programu doktorant zobowiązany jest do uzyskania co najmniej 40 punktów ECTS, w tym co najmniej 25 punktów ECTS w ciągu pierwszych dwóch lat poprzedzających ocenę śródokresową. Program szczegółowo określa minima punktowe konieczne do uzyskania w każdym z ww. modułów.

Absolwent programu doktorskiego z zakresu nauk prawnych ma wiedzę specjalistyczną w dziedzinie nauk społecznych w zakresie dyscypliny nauki prawne. Jest metodycznie i warsztatowo przygotowany do samodzielnego prowadzenia badań naukowych oraz działalności naukowej i dydaktycznej w dyscyplinie nauki prawne. Potrafi współpracować ze specjalistami z innych dyscyplin naukowych, kierować zespołem badawczym, ubiegać się o środki na badania naukowe, oraz rozumie społeczny i etyczny wymiar swojej działalności.

więcej o

Widok zawartości stron Widok zawartości stron