Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nauki o polityce i administracji

Program doktorski w dyscyplinie Nauki o polityce i administracji obowiązujący Doktorantów przyjętych w roku akademickim 2019/2020

Program doktorski w dyscyplinie Nauki o polityce i administracji obowiązujący Doktorantów przyjętych w roku akademickim 2020/2021

Program doktorski w dyscyplinie Nauki o polityce i administracji obowiązujący Doktorantów przyjętych w roku akademickim 2021/2022 oraz 2022/2023

Program doktorski w dyscyplinie Nauki o polityce i administracji obowiązujący Doktorantów przyjętych w roku akademickim 2023/2024

Kształcenie doktorantów w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych w ramach dyscypliny nauki o polityce i administracji odbywa się na podstawie programu kształcenia oraz indywidualnego planu badawczego, przygotowanego i realizowanego zgodnie z obowiązującym Regulaminem SDNS. Program kształcenia zawiera kursy o charakterze obligatoryjnym oraz fakultatywnym.

Program w dyscyplinie nauki o polityce i administracji składa się z czterech modułów kształcenia specjalistycznego, podzielonego na kolejne semestry. Moduł pierwszy stanowią przedmioty o charakterze kształcenia z wybranych obszarów dyscypliny, z uwzględnieniem seminarium doktoranckiego. W ramach modułu drugiego odbywać się będzie kształcenie metodologiczne, którego celem jest przekazanie wiedzy z zakresu metodologii badań społecznych oraz narzędzi badawczych w dyscyplinie. Moduł trzeci ukierunkowany jest na podnoszenie przez doktorantów kompetencji akademickich i zawiera zajęcia, związane z rozwojem kariery naukowej oraz zdobyciem praktycznych umiejętności w tym zakresie. Moduł czwarty obejmuje przedmioty kształcące doktorantów w zakresie przygotowania zawodowego do prowadzenia zajęć dydaktycznych, jak również kompetencji miękkich, niezbędnych w różnych formach kariery zawodowej absolwentów Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych.

            Przedmioty w ramach kształcenia powiązane są z badaniami naukowymi prowadzonymi w jednostce w ramach dziedziny nauk społecznych i dotyczą problematyki nauk politycznych, administracji, stosunków międzynarodowych, jak również bezpieczeństwa. Badania prowadzone są w ramach indywidualnych projektów pracowników oraz w pracach zespołowych zorganizowanych w poszczególnych jednostkach. Obecne badania dotyczą nauki o państwie i teorii polityki, filozofii i etyki polityki, doktryn politycznych, aspektów dziennikarstwa, historii i współczesnego wymiaru myśli politycznej w ujęciu polskim i międzynarodowym. Kolejnym blokiem badań z zakresu dyscypliny nauk o polityce i administracji są projekty dotyczące problematyki konstytucjonalizmu i ustrojów państwowych, transformacji społeczno-politycznych, a także współczesnych systemów politycznych. Istotna część prowadzonych badań uwzględniających historyczne aspekty procesów o charakterze politologicznym, międzynarodowym i bezpieczeństwa dotyczy historii Polski, historii ustroju oraz historii dyplomacji i stosunków międzynarodowych. Odrębnym blokiem są badania dotyczące studiów obszarowych, odnoszące się swoim zakresem do poszczególnych regionów i subregionów na świecie. Ważne miejsce zajmuje problematyka polityki zagranicznej i współczesnych stosunków międzynarodowych, z uwzględnieniem elementów strategii i taktyki stosunków międzynarodowych, jak również procesów integracyjnych we współczesnym świecie. Kolejnym kierunkiem prowadzonych badań są zagadnienia związane z bezpieczeństwem narodowym i międzynarodowym, uwzględniające kwestie obronności, wojen, wojskowości i konfliktów zbrojnych, a także zagrożeń globalnych i asymetrycznych we współczesnym świecie.

Program doktorski w dyscyplinie nauki o polityce i administracji został stworzony z myślą o wszechstronnym przygotowaniu doktorantów do pełnienia zróżnicowanych ról społecznych i wyboru różnych ścieżek kariery zawodowej. Program opiera się na zajęciach dydaktycznych oraz indywidualnym planie badawczym doktoranta, będącym podstawą prowadzenia badań oraz uzyskania stopnia doktora. Zajęcia dydaktyczne w ramach programu doktorskiego w dyscyplinie nauki o polityce i administracji podzielone zostały na przedmioty obligatoryjne oraz fakultatywne.

Zajęcia obowiązkowe dotyczą zagadnień, które są fundamentalne z punktu widzenia badań naukowych prowadzonych w dyscyplinie. Z kolei zajęcia fakultatywne uczestnicy programu mogą wybierać z oferty dydaktycznej całej Szkoły Doktorskiej zgodnie ze swoimi zainteresowaniami oraz profilem prowadzonych badań. Dzięki przyjętemu rozwiązaniu absolwenci Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych, po uzyskaniu stopnia doktora, są przygotowani do różnych form kontynuowania kariery zawodowej.

Absolwenci programu doktorskiego w dyscyplinie nauki o polityce i administracji są przygotowani do kontynuowania pracy naukowej i podjęcia zatrudnienia na uczelniach oraz w instytucjach badawczych. Absolwenci mają również kompetencje niezbędne do pracy w administracji rządowej i samorządowej, organach partii politycznych, organizacjach gospodarczych i społecznych, instytucjach i organizacjach międzynarodowych, a także w mediach. Uczestnicy Szkoły Doktorskiej będą też mogli podjąć pracę w charakterze analityka, doradcy, specjalisty oraz osoby kierującej pracą zespołową. Absolwenci posiadają również kompetencje do podjęcia działalności społecznej, a także politycznej i parlamentarnej, czyli kluczowych aspektów związanych z potrzebami społeczno-politycznymi państwa.

więcej o

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pliki do pobrania
pdf
Program doktorski w dyscyplinie Nauki o polityce i administracji obowiązujący Doktorantów przyjętych w roku akademickim 2020/2021
pdf
Program doktorski w dyscyplinie Nauki o polityce i administracji obowiązujący Doktorantów przyjętych w roku akademickim 2019/2020
pdf
Program doktorski w dyscyplinie Nauki o polityce i administracji obowiązujący Doktorantów przyjętych od roku akademickiego 2021/2022
pdf
Program doktorski w dyscyplinie Nauki o polityce i administracji obowiązujący Doktorantów przyjętych w roku akademickim 2023/2024