Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wymogi i kryteria rekrutacji

Formalne warunki wstępne udziału w postępowaniu rekrutacyjnym

O przyjęcie do szkoły doktorskiej może ubiegać się osoba posiadająca tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny uzyskany na dowolnym kierunku.

O przyjęcie do szkoły doktorskiej może ubiegać się również osoba, o której mowa w art. 186 ust. 2 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, czyli osoba nieposiadająca tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego, będąca absolwentem studiów pierwszego stopnia lub studentem, który ukończył trzeci rok jednolitych studiów magisterskich, w przypadku uzasadnionym najwyższą jakością osiągnięć naukowych.

Spełnienie tego wymogu jest weryfikowane po zakwalifikowaniu do przyjęcia do szkoły doktorskiej w momencie dokonywania przez kandydata wpisu na listę doktorantów.

Język postępowania rekrutacyjnego

Postępowanie jest prowadzone w języku polskim lub w języku angielskim.

Lista dokumentów wymaganych do ustalenia wyniku kwalifikacji

Życiorys naukowy wraz z listą publikacji i wystąpień konferencyjnych

Życiorys jest wypełniany online w formularzu w systemie IRK w momencie dokonywania zgłoszenia rekrutacyjnego i składają się na niego następujące elementy: wykształcenie (studia licencjackie, magisterskie, podyplomowe, doktoranckie), zainteresowania naukowe, publikacje, udział w konferencjach, doświadczenie badawcze i zawodowe, kursy, szkolenia, warsztaty, stypendia, nagrody, wyróżnienia, inne osiągnięcia.

List rekomendacyjny

List rekomendacyjny napisany przez pracownika prowadzącego działalność naukową w dyscyplinie, posiadającego co najmniej stopień naukowy dr hab., lub posiadającego co najmniej stopień doktora i uprawnienia do opieki nad doktorantem jako promotor główny.

Podczas składania zgłoszenia kandydat podaje dane osoby rekomendującej: imię, nazwisko, stopień lub tytuł naukowy, afiliację, adres e-mail. Szkoła Doktorska Nauk Społecznych kontaktuje się ze wskazaną osobą w drugiej połowie sierpnia w sprawie listu. List rekomendacyjny musi dotrzeć do Szkoły do 6 września. Kandydat jest zobowiązany dopilnować, aby wskazana osoba wiedziała o tym, że Szkoła będzie się kontaktować w sprawie listu oraz aby list dotarł do Szkoły we wskazanym terminie.

Projekt planu badawczego

Projekt planu badawczego (min. 10 000, max. 18 000 znaków bez spacji) zawierający następujące elementy: tytuł, słowa kluczowe, cel / problem badawczy, znaczenie proponowanych badań, metody badawcze, koncepcja i plan badań oraz wstępna bibliografia.

Projekt planu badawczego jest wypełniany online w formularzu w systemie IRK w momencie dokonywania zgłoszenia rekrutacyjnego.

(W przypadku osób, o których mowa w art. 186 ust. 2 ustawy) opinia potwierdzająca wysoką jakość prowadzonych prac badawczych

Opinia potwierdzająca wysoką jakość prowadzonych przez kandydata prac badawczych oraz wysoki stopień zaawansowania tych prac, wydana przez opiekuna naukowego posiadającego co najmniej stopień doktora habilitowanego lub będącego pracownikiem zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej, który posiada znaczące osiągnięcia w zakresie zagadnień naukowych związanych z programem kształcenia.

Opinia jest wczytywana do systemu w formie skanu w formularzu w systemie IRK wypełnianym w momencie dokonywania zgłoszenia rekrutacyjnego.

Dokumenty wymagane do wpisu na listę doktorantów

Kandydaci przyjęci do Szkoły otrzymają komunikat o sposobie, miejscu i terminie wpisu za pośrednictwem konta w systemie.

Wpis polega na dostarczeniu do Szkoły we wskazany w komunikacie sposób następujących dokumentów:

  • podanie o przyjęcie wygenerowane z systemu, zawierająca fotografię, wraz z pozostałymi dokumentami pobieranymi z systemu spod odnośnika „Dokumenty i dalsze kroki” w tabeli zgłoszenia rekrutacyjnego,
  • kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniającego do podjęcia kształcenia, z oryginałem do wglądu,
  • do wglądu: oryginały dokumentów wczytywanych do systemu na etapie składania zgłoszenia.

Podczas wpisu na studia kandydat musi okazać dowód tożsamości: dowód osobisty lub paszport.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do Szkoły w trybie art. 186 ust. 2 (na podstawie opinii o wysokiej jakości prowadzonych prac badawczych lub zaświadczenia o byciu beneficjentem Programu MNiSW „Diamentowy Grant”) jako dyplom uprawniający do podjęcia kształcenia przedstawia dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub zaświadczenie o ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich.

Posługiwanie się dyplomem uzyskanym za granicą w Polsce

Dyplomy ukończenia studiów uzyskane poza Polską muszą być opatrzone klauzulą apostille lub poddane legalizacji. Na tej podstawie zagraniczne dokumenty są dopuszczone do obrotu prawnego na terytorium Polski. W przypadku dokumentów, które wydano w państwach będących stroną konwencji haskiej z 5 października 1961 roku (Dz.U. z 2005 r. nr 112, poz. 938), należy uzyskać apostille. Lista państw oraz instytucji, które w każdym z nich odpowiadają za wydawanie apostille znajduje się tutaj. Należy pamiętać, że apostille sporządzone w języku innym niż polski lub angielski powinno zostać przetłumaczone.

Legalizacja, podobnie jak apostille, potwierdza autentyczność dokumentu wydanego poza Polską. Należy ją wykonać, jeśli nie jest możliwe uzyskanie apostille, bo kraj, który wydał dokument nie przyjął konwencji haskiej, o której mowa powyżej. Jeśli dyplom został wydany w takim państwie, oznacza to, że należy zgłosić się do instytucji, która w tym państwie odpowiada za legalizację dokumentów przeznaczonych do obrotu za granicą. Po uzyskaniu w takiej instytucji wymaganego potwierdzenia należy zgłosić się do polskiej placówki dyplomatycznej w kraju wydania dokumentu, która ostatecznie zalegalizuje dokument.

Tłumaczenie na język polski lub angielski

Dokumenty wydane w języku innym niż polski lub angielski muszą mieć dołączone poświadczone (tzw. przysięgłe) tłumaczenie na język polski lub angielski. Tłumaczenie poświadczone to takie, które uwierzytelnił (poświadczył pieczęcią):

  • polski tłumacz przysięgły (osoba wpisana na listę tłumaczy przysięgłych polskiego Ministerstwa Sprawiedliwości, dostępną pod adresem: lista tłumaczy przysięgłych) lub,
  • tłumacz przysięgły zarejestrowany w kraju Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinie, Norwegii lub Szwajcarii, lub innym kraju OECD (jeżeli w danym kraju funkcjonuje instytucja tłumacza przysięgłego), lub
  • konsul Rzeczypospolitej Polskiej, właściwy dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument, lub
  • akredytowane w Polsce przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument.

Klauzula apostille i legalizacja wydane w innym języku niż polski lub angielski również wymagają tłumaczenia.

Dodatkowe dokumenty

W zależności od sytuacji kandydata mogą być wymagane dodatkowe dokumenty:

  • pełnomocnictwo – jeśli kandydata wpisuje pełnomocnik (wzór pełnomocnictwa kandydat może pobrać z konta po dokonaniu zgłoszenia).

Ubezpieczenie

Każdy doktorant przyjęty do szkoły doktorskiej, w tym cudzoziemiec, podlega obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu, jeżeli nie podlega temu ubezpieczeniu z innego tytułu (np. stosunku pracy, umowy zlecenie, działalności gospodarczej, podlegania jako członek rodziny do 26. roku życia, jako współmałżonek osoby ubezpieczonej). Składkę z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego opłaca Uniwersytet Jagielloński i jest ona finansowana z budżetu państwa. Ponadto, doktorant pobierający stypendium doktoranckie podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu oraz wypadkowemu.

WAŻNE: Osoba przyjęta do szkoły doktorskiej rozpoczyna kształcenie i nabywa prawa doktoranta z chwilą złożenia ślubowania. Dział Spraw Osobowych zgłasza każdego doktoranta przyjętego do Szkoły do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego w momencie rozpoczęcia kształcenia, tj. najwcześniej od 1 października. Do tego czasu kandydat będący cudzoziemcem zobowiązany jest pokryć indywidualnie koszty ubezpieczenia na czas podróży, leczenia, etc.