Przejdź do głównej treści

Dla kandydatów

Szkoła Doktorska Nauk Społecznych

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ogłoszenie o naborze 2019/2020

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z terminarzem https://social-sciences.phd.uj.edu.pl/for_candidates/harmonogram-rekrutacji od 12.09.2019 do 23.09.2019 odbędą się rozmowy kwalifikacyjne

 

Programy:

Postępowanie rekrutacyjne do Szkoły Doktorskiej odbywa się w drodze konkursu, na zasadach określonych w Uchwale nr 40/V/2019 z dnia 29 maja 2019 r. Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Szczegółowe warunki i tryb rekrutacji obowiązujące Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych w rekrutacji na rok akademicki 2019/2020

Formalne warunki wstępne udziału w postępowaniu rekrutacyjnym

O przyjęcie do szkoły doktorskiej może ubiegać się osoba posiadająca tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny uzyskany na dowolnym kierunku oraz osoba, o której mowa w art. 186 ust. 2 ustawy.

Spełnienie tego wymogu jest weryfikowane po zakwalifikowaniu do przyjęcia do szkoły doktorskiej, w momencie dokonywania przez kandydata wpisu na listę doktorantów.

Język postępowania rekrutacyjnego

Postępowanie jest prowadzone w języku polskim lub w języku angielskim.

Lista dokumentów wymaganych do ustalenia wyniku kwalifikacji

 • życiorys naukowy wraz z listą publikacji i wystąpień konferencyjnych,
 • list rekomendacyjny napisany przez pracownika prowadzącego działalność naukową w dyscyplinie, posiadającego co najmniej stopień naukowy dr hab.,
 • projekt planu badawczego (min. 10.000, max. 18.000 znaków bez spacji) zawierający następujące elementy: tytuł, słowa kluczowe, cel/ problem badawczy, znaczenie proponowanych badań, metody badawcze, koncepcja i plan badań oraz wstępną bibliografię.

Przebieg postępowania rekrutacyjnego

Postępowanie składa się z dwóch etapów.

W pierwszym etapie komisja ocenia

 1. zbieżność zainteresowań naukowych kandydata z dyscypliną na podstawie złożonego życiorysu naukowego oraz listu rekomendacyjnego;
 2. projekt planu badawczego.

Projekt jest oceniany według następujących kryteriów:

 1. poprawność formalna,
 2. poprawność zidentyfikowania i przedstawienia problemu badawczego,
 3. adekwatność przeglądu literatury,
 4. adekwatność metodologii badań.

Przy dokonywaniu oceny komisja może powołać recenzentów. Osoby niedopuszczone do rozmowy kwalifikacyjnej uzyskują na ostatecznej liście rankingowej wynik kwalifikacji równy zero (0) punktów.

 

Do drugiego etapu (rozmowy kwalifikacyjnej) dopuszczony jest tylko kandydat spełniający łącznie następujące kryteria:

1) zgodność zainteresowań naukowych kandydata z dyscypliną,

2) złożony przez niego projekt spełnia wymagania formalne,

3) przedstawił w projekcie planu badawczego zamierzenia naukowe zgodne z profilem Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych i programem doktorskim.

 

W drugim etapie komisja przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną, której celem jest ocena kandydata zgodnie z opisanymi niżej kryteriami. Rozmowa może zawierać elementy sprawdzenia znajomości języka angielskiego przez kandydata.

Kryteria oceny i wynik kwalifikacji

Wynik kwalifikacji kandydata ustala się w oparciu o wynik rozmowy kwalifikacyjnej (0-100 pkt.), w ramach której oceniane są następujące elementy:

 1. jakość naukowa, nowatorstwo i wykonalność przedstawionego projektu badawczego z uwzględnieniem oceny z pierwszego etapu postępowania (0–40 pkt.);
 2. złożony przez kandydata życiorys naukowy (0–20 pkt.);
 3. kompetencje merytoryczne kandydata (0–40 pkt.).

Osoby, które nie zgłosiły się na rozmowę kwalifikacyjną, na ostatecznej liście rankingowej uzyskują wynik kwalifikacji równy 0 (zero) punktów.

 

Wynik kwalifikacji kandydata stanowi sumę punktów uzyskanych w każdej kategorii i jest liczbą z zakresu od 0 do 100 podawaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Posiadanie statusu beneficjenta grantów i międzynarodowych projektów badawczych, (których listę określa dyrektor w formie komunikatu na stronie internetowej szkoły), jest podstawą przyznania maksymalnej liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym (100 pkt.), bez konieczności przystępowania kandydata do poszczególnych etapów postępowania, pod warunkiem spełnienia przez kandydata wymogów formalnych udziału w rekrutacji. Spełnienie powyższych warunków stwierdza komisja na podstawie dokumentów złożonych przez kandydata.

Kandydaci są umieszczani na liście rankingowej w kolejności według uzyskanego wyniku kwalifikacji.

Harmonogram rekrutacji

Czerwcowo-lipcowy:

Sierpniowo-wrześniowy

13.06 (od godz. 12.00) - 26.06 – rejestracja

22.08-4.09 – rejestracja

28.06 (do godz. 12.00) – potwierdzenie

6.09 – potwierdzenie

8.07-16.07 – rozmowy 

12.09-23.09 – rozmowy

18.07 – publikacja wyników

25.09 – publikacja wyników

19.07-23.07 – wpisy

26.09-30.09 – wpisy

 

Rekrutacja czerwcowo-lipcowa będzie prowadzona w programach doktorskich: Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna oraz w Międzynarodowym programie doktorskim z zakresu neuronauki poznawczej – Cognes.

Rekrutacja sierpniowo-wrześniowa będzie prowadzona dla wszystkich programów doktorskich (o ile nie zostanie wypełniony limit miejsc w czerwcowo-lipcowym naborze).