Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych ogłasza nabór do Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych na rok akad. 2023/2024 w dyscyplinach:

 • ekonomia i finanse – limit miejsc - 2
 • geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna - limit miejsc - 3
 • nauki o komunikacji społecznej i mediach - limit miejsc - 3
 • nauki o polityce i administracji - limit miejsc - 8
 • nauki o zarządzaniu i jakości - limit miejsc - 4
 • nauki prawne - limit miejsc - 9
 • nauki socjologiczne - limit miejsc - 7
 • pedagogika - limit miejsc - 1
 • psychologia - limit miejsc - 10
 • Program interdyscyplinarny - Society of the future - limit miejsc - 4
 • Międzynarodowy program doktorski z zakresu neuronauki poznawczej – Cognes - limit miejsc – 5

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ogłoszenie o naborze do Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych

Pliki do pobrania
pdf
Uchwała nr 68/XII/2022 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie: zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych na Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2023/2024
pdf
Załącznik do uchwały nr 68/XII/2022 Senatu UJ z dnia 21 grudnia 2022 roku: Szczegółowe warunki i tryb rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych na Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2023/2024
docx
Komunikat o naborze do Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Jagiellońskiego na rok akad. 2023/2024

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Szczegółowe warunki i tryb rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych na Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2023/2024

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rekrutacja na programy:

 • Ekonomia i finanse oraz nauki o komunikacji społecznej i mediach odbywać się będzie wyłącznie w I turze,
   
 • Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna oraz nauki o zarządzaniu i jakości odbywać się będzie wyłącznie w II turze.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nabór do programu "Psychologia" - tylko jedna tura rekrutacji (wrzesień)

Doktoranci zaczynający kształcenie w roku akademickim 2023/2024 będą zobligowani do odbycia szkolenia w zakresie udzielania tutoringu. Będą też zobligowani do realizowania części z 60 godzin praktyk dydaktycznych w ramach prowadzenia tutoringu. Miejsce odbywania praktyk, dokładną liczbę godzin i formułę realizacji praktyk określi Kierownik kierunku Psychologia.

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

I. Programy interdyscyplinarne i międzydziedzinowe

Formalne warunki wstępne udziału w postępowaniu rekrutacyjnym

O przyjęcie do szkoły może ubiegać się osoba posiadająca tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny uzyskany na dowolnym kierunku. 

Weryfikacja spełnienia tego warunku następuje po zakwalifikowaniu do przyjęcia do szkoły doktorskiej, w chwili wpisu na listę doktorantów. 

W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych najwyższą jakością osiągnięć naukowych, o przyjęcie do szkoły może ubiegać się również osoba, o której mowa w art. 186 ust. 2 ustawy, tj. osoba będąca absolwentem studiów pierwszego stopnia lub studentem, który ukończył trzeci rok jednolitych studiów magisterskich, nieposiadająca tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego. 

Dla osób, które korzystają z trybu nadzwyczajnego na podstawie art. 186 ust. 2 ustawy weryfikacja następuje przed dopuszczeniem do pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego na podstawie opinii potwierdzającej wysoką jakość prowadzonych prac badawczych oraz wysoki stopień zaawansowania tych prac, wydanej przez opiekuna naukowego posiadającego co najmniej stopień doktora habilitowanego lub będącego pracownikiem zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej, posiadającego znaczące osiągnięcia.

Język postępowania rekrutacyjnego 

Postępowanie jest prowadzone w języku angielskim. Aplikacja składana przez kandydata musi być sporządzona w języku angielskim.

Lista dokumentów wymaganych do ustalenia wyniku kwalifikacji

1. życiorys naukowy wraz z listą publikacji i wystąpień konferencyjnych;

2. list rekomendacyjny napisany przez pracownika prowadzącego działalność naukową w dyscyplinie lub dyscyplinach pokrewnych, posiadającego co najmniej stopień naukowy dr hab., lub posiadającego co najmniej stopień doktora i uprawnienia do opieki nad doktorantem jako promotor główny;

3. projekt planu badawczego (min. 10 000, max. 18 000 znaków ze spacjami) zawierający następujące elementy: tytuł, słowa kluczowe, cel/ problem badawczy, znaczenie proponowanych badań, metody badawcze, koncepcja i plan badań oraz wstępną bibliografię;

4. w przypadku osób, o których mowa w art. 186 ust. 2 ustawy opinia potwierdzająca wysoką jakość prowadzonych przez nią prac badawczych oraz wysoki stopień zaawansowania tych prac, wydana przez opiekuna naukowego posiadającego co najmniej stopień doktora habilitowanego lub będącego pracownikiem zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej, który posiada znaczące osiągnięcia w zakresie zagadnień naukowych związanych z programem kształcenia.

Przebieg postępowania rekrutacyjnego 

Osoba przystępująca do postępowania kwalifikacyjnego przedstawia w ramach składanej aplikacji komplet dokumentów wskazanych w komunikacie o naborze. 

Złożenie niekompletnej aplikacji lub aplikacji zawierającej istotne uchybienia względem określonych w komunikacie o naborze wymogów jej sporządzenia skutkuje jej niedopuszczeniem do oceny i ustaleniem na liście rankingowej wyniku kwalifikacji równego 0 (zero) punktów. 

Kompletna aplikacja jest przekazywana do oceny w ramach etapu pierwszego. 

W etapie pierwszym oceniane są:

 1. interdyscyplinarność zainteresowań naukowych kandydata w zakresie dziedzin i/lub dyscyplin, które obejmuje dany program,
 2. projekt badawczy.

Projekt badawczy oceniany jest według następujących kryteriów:

 1. poprawność formalna;
 2. poprawność zidentyfikowania i przedstawienia problemu badawczego;
 3. adekwatność przeglądu literatury;
 4. adekwatność metodologii badań;
 5. naukowa rzetelność (oryginalność projektu i samodzielność jego wykonania);
 6. zgodność zamierzeń naukowych z profilem Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych i programem doktorskim.

Przy dokonywaniu oceny komisja może powołać recenzenta spośród pracowników naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego posiadających co najmniej stopień doktora habilitowanego i uznane specjalistyczne kompetencje i wiedzę z zakresu tematyki przedstawionej w projekcie planu badawczego.

Do drugiego etapu (rozmowy kwalifikacyjnej) może być dopuszczony wyłącznie kandydat, który spełnia wszystkie poniższe warunki:

 1. zainteresowania naukowe kandydata są zgodne z profilem programu;
 2. złożony przez niego projekt został oceniony pozytywnie w każdym z kryteriów w etapie pierwszym.

Osoby niedopuszczone do etapu drugiego uzyskują na liście rankingowej wynik kwalifikacji równy 0 (zero) punktów. 

W drugim etapie komisja przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną w języku angielskim (0–100 pkt.), w ramach której oceniane są następujące elementy:

 1. jakość naukowa, nowatorstwo i wykonalność przedstawionego projektu badawczego z uwzględnieniem oceny z pierwszego etapu postępowania (0–50 pkt.);
 2. życiorys naukowy kandydata (0–20 pkt.);
 3. kompetencje merytoryczne kandydata zaprezentowane w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej (0–30 pkt.).

Nieprzystąpienie do rozmowy kwalifikacyjnej skutkuje ustaleniem na liście rankingowej wyniku kwalifikacji równego 0 (zero) punktów.

Posiadanie statusu beneficjenta grantów i międzynarodowych projektów badawczych, których listę określa dyrektor w formie komunikatu na stronie internetowej szkoły, jest podstawą przyznania maksymalnej liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym (100 pkt.) bez konieczności przystępowania przez kandydata do poszczególnych etapów postępowania, pod warunkiem spełnienia przez kandydata warunków formalnych udziału w rekrutacji. Spełnienie powyższego warunku stwierdza się na podstawie dokumentów złożonych przez kandydata.

Z zastrzeżeniem wskazanych wyżej przypadków, wynik kwalifikacji kandydata to liczba punktów uzyskanych podczas rozmowy kwalifikacyjnej, ustalana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dokumenty wymagane przy wpisie:

 • podanie o przyjęcie wygenerowane z systemu, zawierające fotografię, wraz z pozostałymi dokumentami pobieranymi z systemu spod odnośnika „Dokumenty i dalsze kroki” w tabeli zgłoszenia rekrutacyjnego,
 • kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniającego do podjęcia kształcenia, z oryginałem do wglądu,
 • dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) do wglądu.

Dyplom ukończenia studiów uzyskany poza granicami Polski musi być opatrzony apostille lub poddany legalizacji.

Apostille to poświadczenie, że dany dokument pochodzi z właściwego urzędu — jest autentyczny. Dzięki temu można posługiwać się nim za granicą. Apostille nadaje się, jeśli dokument ma być użyty za granicą w kraju, który jest stroną konwencji haskiej z 1961 r. o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych. Dokument poświadczony apostille może być przedłożony właściwym władzom, urzędom i instytucjom innego państwa z pominięciem dodatkowych legalizacji. Apostille wydawana jest na wniosek posiadacza dokumentu. 

 

Legalizacja to poświadczenie, że dokument pochodzi z właściwego urzędu — jest autentyczny. Dzięki temu można posługiwać się nim za granicą. Legalizacji dokonuje się, jeśli dokument ma być przeznaczony do obrotu prawnego w kraju, który nie jest stroną konwencji haskiej o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych. 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek kandydata, Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych może zdecydować o weryfikacji dokumentu wydanego za granicą w uczelni, która wydała ten dokument. Po pozytywnej weryfikacji dokumentu przez pracownika Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych nie jest wymagane apostille lub legalizacja.

Jeżeli na dyplomie ukończenia studiów uzyskanym za granicą brak jest adnotacji stwierdzającej uprawnienie do ubiegania się o nadanie stopnia doktora w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która wydała dyplom, kandydat zobowiązany jest dołączyć potwierdzenie tego uprawnienia wystawione przez NAWA lub wygenerowane z systemu https://kwalifikator.nawa.gov.pl/, uczelnię, która wydała dyplom, odpowiednie  ministerstwo w kraju, w którym dyplom został uzyskany lub polski konsulat w kraju wydania dokumentu.  

Do każdego dokumentu wydanego w języku innym niż polski lub angielski kandydat jest zobowiązany załączyć poświadczone tłumaczenie na język polski lub angielski. 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

II. Pozostałe programy

Formalne warunki wstępne udziału w postępowaniu rekrutacyjnym

O przyjęcie do szkoły może ubiegać się osoba posiadająca tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny uzyskany na dowolnym kierunku. 

Weryfikacja spełnienia tego warunku następuje po zakwalifikowaniu do przyjęcia do szkoły doktorskiej, w chwili wpisu na listę doktorantów. 

W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych najwyższą jakością osiągnięć naukowych, o przyjęcie do szkoły może ubiegać się również osoba, o której mowa w art. 186 ust. 2 ustawy, tj. osoba będąca absolwentem studiów pierwszego stopnia lub studentem, który ukończył trzeci rok jednolitych studiów magisterskich, nieposiadająca tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego. 

Dla osób, które korzystają z trybu nadzwyczajnego na podstawie art. 186 ust. 2 ustawy weryfikacja następuje przed dopuszczeniem do pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego na podstawie opinii potwierdzającej wysoką jakość prowadzonych prac badawczych oraz wysoki stopień zaawansowania tych prac, wydanej przez opiekuna naukowego posiadającego co najmniej stopień doktora habilitowanego lub będącego pracownikiem zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej, posiadającego znaczące osiągnięcia.

Język postępowania rekrutacyjnego 

Postępowanie jest prowadzone w języku, w którym odbywa się kształcenie na danym programie.

Lista dokumentów wymaganych do ustalenia wyniku kwalifikacji

1. życiorys naukowy wraz z listą publikacji i wystąpień konferencyjnych;

2. list rekomendacyjny napisany przez pracownika prowadzącego działalność naukową w dyscyplinie lub dyscyplinach pokrewnych, posiadającego co najmniej stopień naukowy dr hab., lub posiadającego co najmniej stopień doktora i uprawnienia do opieki nad doktorantem jako promotor główny;

3. projekt planu badawczego (min. 10 000, max. 18 000 znaków ze spacjami) zawierający następujące elementy: tytuł, słowa kluczowe, cel/ problem badawczy, znaczenie proponowanych badań, metody badawcze, koncepcja i plan badań oraz wstępną bibliografię;

4. w przypadku osób, o których mowa w art. 186 ust. 2 ustawy opinia potwierdzająca wysoką jakość prowadzonych przez nią prac badawczych oraz wysoki stopień zaawansowania tych prac, wydana przez opiekuna naukowego posiadającego co najmniej stopień doktora habilitowanego lub będącego pracownikiem zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej, który posiada znaczące osiągnięcia w zakresie zagadnień naukowych związanych z programem kształcenia.

Przebieg postępowania rekrutacyjnego 

Osoba przystępująca do postępowania kwalifikacyjnego przedstawia w ramach składanej aplikacji komplet dokumentów wskazanych w komunikacie o naborze. 

Złożenie niekompletnej aplikacji lub aplikacji zawierającej istotne uchybienia względem określonych w komunikacie o naborze wymogów jej sporządzenia skutkuje jej niedopuszczeniem do oceny i ustaleniem na liście rankingowej wyniku kwalifikacji równego 0 (zero) punktów. 

Kompletna aplikacja jest przekazywana do oceny w ramach etapu pierwszego. 

W etapie pierwszym oceniane są:

 1. zbieżność zainteresowań naukowych kandydata z dyscypliną,
 2. projekt badawczy.

Projekt badawczy oceniany jest według następujących kryteriów:

 1. poprawność formalna;
 2. poprawność zidentyfikowania i przedstawienia problemu badawczego;
 3. adekwatność przeglądu literatury;
 4. adekwatność metodologii badań;
 5. naukowa rzetelność (unikalność projektu i samodzielność jego wykonania);
 6. zgodność zamierzeń naukowych z profilem Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych i programem doktorskim.

Przy dokonywaniu oceny komisja może powołać recenzenta spośród pracowników naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego posiadających co najmniej stopień doktora habilitowanego i uznane specjalistyczne kompetencje i wiedzę z zakresu tematyki przedstawionej w projekcie planu badawczego.

Do drugiego etapu (rozmowy kwalifikacyjnej) może być dopuszczony wyłącznie kandydat, który spełnia wszystkie poniższe warunki:

 1. zainteresowania naukowe kandydata są zgodne z dyscypliną;
 2. złożony przez niego projekt został oceniony pozytywnie w każdym z kryteriów w etapie pierwszym.

Osoby niedopuszczone do etapu drugiego uzyskują na liście rankingowej wynik kwalifikacji równy 0 (zero) punktów. 

W drugim etapie komisja przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną (0–100 pkt.), w ramach której oceniane są następujące elementy:

 1. jakość naukowa, nowatorstwo i wykonalność przedstawionego projektu badawczego z uwzględnieniem oceny z pierwszego etapu postępowania (0–50 pkt.);
 2. życiorys naukowy kandydata (0–20 pkt.);
 3. kompetencje merytoryczne kandydata zaprezentowane w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej (0–30 pkt.).

Rozmowa może zawierać elementy sprawdzenia znajomości języka angielskiego lub polskiego.

Nieprzystąpienie do rozmowy kwalifikacyjnej skutkuje ustaleniem na liście rankingowej wyniku kwalifikacji równego 0 (zero) punktów.

Posiadanie statusu beneficjenta grantów i międzynarodowych projektów badawczych, których listę określa dyrektor w formie komunikatu na stronie internetowej szkoły, jest podstawą przyznania maksymalnej liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym (100 pkt.) bez konieczności przystępowania przez kandydata do poszczególnych etapów postępowania, pod warunkiem spełnienia przez kandydata warunków formalnych udziału w rekrutacji. Spełnienie powyższego warunku stwierdza się na podstawie dokumentów złożonych przez kandydata.

Z zastrzeżeniem wskazanych wyżej przypadków, wynik kwalifikacji kandydata to liczba punktów uzyskanych podczas rozmowy kwalifikacyjnej, ustalana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dokumenty wymagane przy wpisie:

 • podanie o przyjęcie wygenerowane z systemu, zawierające fotografię, wraz z pozostałymi dokumentami pobieranymi z systemu spod odnośnika „Dokumenty i dalsze kroki” w tabeli zgłoszenia rekrutacyjnego,
 • kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniającego do podjęcia kształcenia, z oryginałem do wglądu,
 • dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) do wglądu.

Dyplom ukończenia studiów uzyskany poza granicami Polski musi być opatrzony apostille lub poddany legalizacji.

Apostille to poświadczenie, że dany dokument pochodzi z właściwego urzędu — jest autentyczny. Dzięki temu można posługiwać się nim za granicą. Apostille nadaje się, jeśli dokument ma być użyty za granicą w kraju, który jest stroną konwencji haskiej z 1961 r. o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych. Dokument poświadczony apostille może być przedłożony właściwym władzom, urzędom i instytucjom innego państwa z pominięciem dodatkowych legalizacji. Apostille wydawana jest na wniosek posiadacza dokumentu. 

 

Legalizacja to poświadczenie, że dokument pochodzi z właściwego urzędu — jest autentyczny. Dzięki temu można posługiwać się nim za granicą. Legalizacji dokonuje się, jeśli dokument ma być przeznaczony do obrotu prawnego w kraju, który nie jest stroną konwencji haskiej o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych. 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek kandydata, Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych może zdecydować o weryfikacji dokumentu wydanego za granicą w uczelni, która wydała ten dokument. Po pozytywnej weryfikacji dokumentu przez pracownika Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych nie jest wymagane apostille lub legalizacja.

Jeżeli na dyplomie ukończenia studiów uzyskanym za granicą brak jest adnotacji stwierdzającej uprawnienie do ubiegania się o nadanie stopnia doktora w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która wydała dyplom, kandydat zobowiązany jest dołączyć potwierdzenie tego uprawnienia wystawione przez NAWA lub wygenerowane z systemu https://kwalifikator.nawa.gov.pl/, uczelnię, która wydała dyplom, odpowiednie  ministerstwo w kraju, w którym dyplom został uzyskany lub polski konsulat w kraju wydania dokumentu.  

Do każdego dokumentu wydanego w języku innym niż polski lub angielski kandydat jest zobowiązany załączyć poświadczone tłumaczenie na język polski lub angielski.