Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ilość miejsc

Suma 

Ekonomia i finanse 

Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna 

Nauki o komunikacji i mediach 

Nauki o polityce i administracji 

Nauki o zarządzaniu i jakości 

Nauki prawne 

Nauki socjologiczne 

Pedagogika 

Psychologia 

10 

Międzynarodowy program doktorski z zakresu neuronauki poznawczej  

Cognes 

4  

Program interdyscyplinarny Society of the future 

 4 

Suma 

52 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ogłoszenie o naborze do Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych

Pliki do pobrania
pdf
Uchwała nr 107/XII/2021 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych na Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2022/2023
pdf
Załącznik do uchwały nr 107/XII/2021 Senatu UJ z dnia 22 grudnia 2021 roku
docx
Ogłoszenie o naborze na jedno miejsce w programie Nauki o komunikacji społecznej i mediach w SDNS UJ w roku akademickim 2021/22

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Programy interdyscyplinarne i międzydziedzinowe

Formalne warunki wstępne udziału w postępowaniu rekrutacyjnym

O przyjęcie do szkoły może ubiegać się osoba posiadająca tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny uzyskany na dowolnym kierunku. Weryfikacja spełnienia tego warunku następuje po zakwalifikowaniu do przyjęcia do szkoły doktorskiej, w chwili wpisu na listę doktorantów.

W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych najwyższą jakością osiągnięć naukowych, o przyjęcie do szkoły może ubiegać się również osoba, o której mowa w art. 186 ust. 2 ustawy, tj. osoba będąca absolwentem studiów pierwszego stopnia lub studentem, który ukończył trzeci rok jednolitych studiów magisterskich, nieposiadająca tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego.

Dla osób, które korzystają z trybu nadzwyczajnego na podstawie art. 186 ust. 2 ustawy weryfikacja następuje przed dopuszczeniem do pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego na podstawie opinii potwierdzającej wysoką jakość prowadzonych prac badawczych oraz wysoki stopień zaawansowania tych prac, wydanej przez opiekuna naukowego posiadającego co najmniej stopień doktora habilitowanego lub będącego pracownikiem zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej, posiadającego znaczące osiągnięcia.

Język postępowania rekrutacyjnego

Postępowanie jest prowadzone w języku angielskim. Aplikacja składana przez kandydata musi być sporządzona w języku angielskim.

Przebieg postępowania rekrutacyjnego

Osoba przystępująca do postępowania kwalifikacyjnego przedstawia w ramach składanej aplikacji komplet dokumentów wskazanych w komunikacie o naborze. Złożenie niekompletnej aplikacji lub aplikacji zawierającej istotne uchybienia względem określonych w komunikacie o naborze wymogów jej sporządzenia skutkuje jej niedopuszczeniem do oceny i ustaleniem na liście rankingowej wyniku kwalifikacji równego 0 (zero) punktów.

Kompletna aplikacja jest przekazywana do oceny w ramach etapu pierwszego. W etapie pierwszym oceniane są:
1. interdyscyplinarność zainteresowań naukowych kandydata w zakresie dziedzin i/lub dyscyplin, które obejmuje dany program,
2. projekt badawczy.

Projekt badawczy oceniany jest według następujących kryteriów:
1. poprawność formalna;
2. poprawność zidentyfikowania i przedstawienia problemu badawczego;
3. adekwatność przeglądu literatury;
4. adekwatność metodologii badań;
5. naukowa rzetelność (oryginalność projektu i samodzielność jego wykonania);
6. zgodność zamierzeń naukowych z profilem Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych i programem doktorskim.

Przy dokonywaniu oceny komisja może powołać recenzenta spośród pracowników naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego posiadających co najmniej stopień doktora habilitowanego i uznane specjalistyczne kompetencje i wiedzę z zakresu tematyki przedstawionej w projekcie planu badawczego.

Do drugiego etapu (rozmowy kwalifikacyjnej) może być dopuszczony wyłącznie kandydat, który spełnia wszystkie poniższe warunki:
1. zainteresowania naukowe kandydata są zgodne z profilem programu;
2. złożony przez niego projekt został oceniony pozytywnie w każdym z kryteriów w etapie pierwszym.

Osoby niedopuszczone do etapu drugiego uzyskują na liście rankingowej wynik kwalifikacji równy 0 (zero) punktów.

W drugim etapie komisja przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną w języku angielskim (0–100 pkt.), w ramach której oceniane są następujące elementy:
1. jakość naukowa, nowatorstwo i wykonalność przedstawionego projektu badawczego z uwzględnieniem oceny z pierwszego etapu postępowania (0–50 pkt.);
2. życiorys naukowy kandydata (0–20 pkt.);
3. kompetencje merytoryczne kandydata zaprezentowane w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej (0–30 pkt.).

Nieprzystąpienie do rozmowy kwalifikacyjnej skutkuje ustaleniem na liście rankingowej wyniku kwalifikacji równego 0 (zero) punktów.

Posiadanie statusu beneficjenta grantów i międzynarodowych projektów badawczych, których listę określa dyrektor w formie komunikatu na stronie internetowej szkoły, jest podstawą przyznania maksymalnej liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym (100 pkt.) bez konieczności przystępowania przez kandydata do poszczególnych etapów postępowania, pod warunkiem spełnienia przez kandydata warunków formalnych udziału w rekrutacji. Spełnienie powyższego warunku stwierdza się na podstawie dokumentów złożonych przez kandydata.

Z zastrzeżeniem wskazanych wyżej przypadków, wynik kwalifikacji kandydata to liczba punktów uzyskanych podczas rozmowy kwalifikacyjnej, ustalana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pozostałe programy

Formalne warunki wstępne udziału w postępowaniu rekrutacyjnym

O przyjęcie do szkoły może ubiegać się osoba posiadająca tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny uzyskany na dowolnym kierunku. Weryfikacja spełnienia tego warunku następuje po zakwalifikowaniu do przyjęcia do szkoły doktorskiej, w chwili wpisu na listę doktorantów.

W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych najwyższą jakością osiągnięć naukowych, o przyjęcie do szkoły może ubiegać się również osoba, o której mowa w art. 186 ust. 2 ustawy, tj. osoba będąca absolwentem studiów pierwszego stopnia lub studentem, który ukończył trzeci rok jednolitych studiów magisterskich, nieposiadająca tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego.

Dla osób, które korzystają z trybu nadzwyczajnego na podstawie art. 186 ust. 2 ustawy weryfikacja następuje przed dopuszczeniem do pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego na podstawie opinii potwierdzającej wysoką jakość prowadzonych prac badawczych oraz wysoki stopień zaawansowania tych prac, wydanej przez opiekuna naukowego posiadającego co najmniej stopień doktora habilitowanego lub będącego pracownikiem zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej, posiadającego znaczące osiągnięcia.

Język postępowania rekrutacyjnego

Postępowanie jest prowadzone w języku, w którym odbywa się kształcenie na danym programie.

Przebieg postępowania rekrutacyjnego

Osoba przystępująca do postępowania kwalifikacyjnego przedstawia w ramach składanej aplikacji komplet dokumentów wskazanych w komunikacie o naborze. Złożenie niekompletnej aplikacji lub aplikacji zawierającej istotne uchybienia względem określonych w komunikacie o naborze wymogów jej sporządzenia skutkuje jej niedopuszczeniem do oceny i ustaleniem na liście rankingowej wyniku kwalifikacji równego 0 (zero) punktów.

Kompletna aplikacja jest przekazywana do oceny w ramach etapu pierwszego. W etapie pierwszym oceniane są:
1. zbieżność zainteresowań naukowych kandydata z dyscypliną,
2. projekt badawczy.

Projekt badawczy oceniany jest według następujących kryteriów:
1. poprawność formalna;
2. poprawność zidentyfikowania i przedstawienia problemu badawczego;
3. adekwatność przeglądu literatury;
4. adekwatność metodologii badań;
5. naukowa rzetelność (unikalność projektu i samodzielność jego wykonania);
6. zgodność zamierzeń naukowych z profilem Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych i programem doktorskim.

Przy dokonywaniu oceny komisja może powołać recenzenta spośród pracowników naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego posiadających co najmniej stopień doktora habilitowanego i uznane specjalistyczne kompetencje i wiedzę z zakresu tematyki przedstawionej w projekcie planu badawczego.

Do drugiego etapu (rozmowy kwalifikacyjnej) może być dopuszczony wyłącznie kandydat, który spełnia wszystkie poniższe warunki:
1. zainteresowania naukowe kandydata są zgodne z dyscypliną;
2. złożony przez niego projekt został oceniony pozytywnie w każdym z kryteriów w etapie pierwszym.

Osoby niedopuszczone do etapu drugiego uzyskują na liście rankingowej wynik kwalifikacji równy 0 (zero) punktów.

W drugim etapie komisja przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną (0–100 pkt.), w ramach której oceniane są następujące elementy:
1. jakość naukowa, nowatorstwo i wykonalność przedstawionego projektu badawczego z uwzględnieniem oceny z pierwszego etapu postępowania (0–50 pkt.);
2. życiorys naukowy kandydata (0–20 pkt.);
3. kompetencje merytoryczne kandydata zaprezentowane w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej (0–30 pkt.).

Rozmowa może zawierać elementy sprawdzenia znajomości języka angielskiego lub polskiego.

Nieprzystąpienie do rozmowy kwalifikacyjnej skutkuje ustaleniem na liście rankingowej wyniku kwalifikacji równego 0 (zero) punktów. Posiadanie statusu beneficjenta grantów i międzynarodowych projektów badawczych, których listę określa dyrektor w formie komunikatu na stronie internetowej szkoły, jest podstawą przyznania maksymalnej liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym (100 pkt.) bez konieczności przystępowania przez kandydata do poszczególnych etapów postępowania, pod warunkiem spełnienia przez kandydata warunków formalnych udziału w rekrutacji. Spełnienie powyższego warunku stwierdza się na podstawie dokumentów złożonych przez kandydata.

Z zastrzeżeniem wskazanych wyżej przypadków, wynik kwalifikacji kandydata to liczba punktów uzyskanych podczas rozmowy kwalifikacyjnej, ustalana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.