Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ogłoszenie o rekrutacji do programu doktorskiego „Society of the Future” (dyscyplina Nauki prawne)w ramach specjalnej procedury konkursowej w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Stypendysta będzie pracował w ramach projektu „Prawna i moralna dopuszczalność paszportów immunologicznych” kierowanego przez dr. hab. Wojciecha Ciszewskiego (WPiA UJ).

Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych (dalej: SDNS) ogłasza konkurs dla wniosków na jedno miejsce w programie doktorskim w dyscyplinie nauki prawne.

Formalne warunki wstępne udziału w postępowaniu rekrutacyjnym

O przyjęcie do szkoły doktorskiej może ubiegać się osoba posiadająca tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny uzyskany na dowolnym kierunku oraz osoba, o której mowa w art. 186 ust. 2 ustawy.

Wymagania związane z udziałem w projekcie

 • ukończone studia magisterskie z zakresu prawa (z uwagi na tematykę grantu preferowane będą osoby, które obroniły pracę magisterską z zakresu teorii lub filozofii prawa, w szczególności dotyczącą filozofii politycznej lub filozofii praw człowieka);

 • doświadczenie w pracy w grantach naukowych krajowych bądź zagranicznych;

 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego, umożliwiająca wygłaszanie referatów i przygotowanie publikacji w języku angielskim;

 • przedstawienie na potrzeby rekrutacji reprezentatywnego eseju lub jego fragmentu (minimum 5 stron) z zakresu współczesnej filozofii politycznej bądź filozofii prawa;

 • przedstawienie na potrzeby rekrutacji listu rekomendacyjnego samodzielnego pracownika naukowego (ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesora) potwierdzającego predyspozycje Kandydatki/Kandydata do pracy naukowej;

 • udział w rozmowie kwalifikacyjnej, której celem jest sprawdzenie stanu wiedzy Kandydatki/Kandydata na temat zagadnienia będącego przedmiotem projektu oraz weryfikacja przygotowania warsztatowego i metodologicznego do rozpoczęcia pracy naukowej; podstawą rozmowy będzie dorobek Kandydatki/Kandydata oraz prezentacja zawierająca plan rozwinięcia jednego z punktów planu badawczego (jednego z opisanych w projekcie zarzutów wysuwanych względem paszportów immunologicznych);

 • zainteresowanie nauką, samodzielność, umiejętność pracy w zespole, kreatywność.

 • Kandydatka/Kandydat w momencie przystępowania do postępowania rekrutacyjnego nie może posiadać stopnia naukowego doktora i nie może być uczestnikiem szkoły doktorskiej ani studiów doktorskich;

 • gotowość do odbycia stażu zagranicznego oraz wizyt studyjnych. Kandydatka/Kandydat, przystępując do konkursu, musi być świadoma/świadomy, że zgodnie z założeniami grantu Preludium Bis 3 będzie zobowiązana/zobowiązany do realizacji trwającego od 3 do 6 miesięcy zagranicznego stażu badawczego finansowanego w ramach odrębnego konkursu przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA) oraz trzech kilkudniowych wizyt studyjnych we wskazanych przez kierownika projektu ośrodkach naukowych.

Harmonogram rekrutacji

· dokonywanie zgłoszeń w systemie IRK przez kandydatów: 6 września - 11 września 2022 roku

· termin dostarczenia listu rekomendacyjnego do SDNS: 18 września 2022 roku

· powiadomienie kandydatek/kandydatów o terminie rozmów kwalifikacyjnych: 19 września 2022 roku

· zdalne rozmowy kwalifikacyjne: 21-22 września 2022 roku

· ogłoszenie wyników: 23 września 2022 roku

· wpisy: 28-30 września 2022 roku

Liczba miejsc: 1

Kryteria oceny

Na podstawie załącznika do uchwały Rady NCN nr 90/2019 z dnia 12 września 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych wynik kwalifikacji kandydata jest ustalany w oparciu o przedstawione osiągnięcia, rekomendacje i wynik rozmowy kwalifikacyjnej. Na ocenę końcową składają się:

 1. Całościowa ocena kompetencji do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym, w tym przebieg rozmowy kwalifikacyjnej (70% oceny końcowej):
  3 pkt. – bardzo dobre (odp. 46-70 pkt. rekrutacyjnych IRK),
  2 pkt.  – dobre (odp. 26-46  pkt. rekrutacyjnych IRK),
  1 pkt. – słabe (odp. 1-25  pkt. rekrutacyjnych IRK),
  0 pkt.  – brak kompetencji.

 2. Całościowa ocena dorobku naukowego kandydata (30% oceny końcowej):
  4 pkt. – wyróżniający (odp. 23-30 pkt. rekrutacyjnych IRK),
  3 pkt. – bardzo dobry (odp. 15-22 pkt. rekrutacyjnych IRK),
  2 pkt. – dobry (odp. 7- 14 pkt. rekrutacyjnych IRK),
  1 pkt  – słaby (odp. 1 - 6 pkt. rekrutacyjnych IRK),
  0 pkt. – brak dorobku naukowego.

Osoby, które nie zgłosiły się na rozmowę kwalifikacyjną, na ostatecznej liście rankingowej uzyskują wynik kwalifikacji równy 0 (zero) punktów. 

Dla oceny dorobku naukowego stosuje się ogólne kryteria oceny przyjęte w szkole doktorskiej. 

Wynik kwalifikacji kandydata stanowi sumę punktów rekrutacyjnych uzyskanych w każdej kategorii i jest liczbą z zakresu od 0 do 100, odpowiadając skali punktów oceny określonej regulaminem konkursu NCN, podawaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Kandydaci są umieszczani na liście rankingowej w kolejności według uzyskanego wyniku kwalifikacji.

Opis zadań

Stypendysta będzie pracował w ramach projektu „Prawna i moralna dopuszczalność paszportów immunologicznych” kierowanego przez dr. hab. Wojciecha Ciszewskiego (WPiA UJ).

W ramach przygotowywanej rozprawy doktorskiej doktorant-stypendysta zobowiązany będzie do wykonania następujących zadań w ramach planu badawczego:

 1. Ustalenie zakresu zastosowania paszportów immunologicznych w praktyce prawnej i politycznej.

 2. Analiza moralnych zarzutów wysuwanych względem regulacji wprowadzających paszporty immunologiczne.

 3. Analiza prawnych zarzutów wysuwanych względem regulacji wprowadzających paszporty immunologiczne.

 4. Ustalenie dopuszczalnego zakresu zastosowania polityki opartej na wykorzystaniu paszportów immunologicznych.

 5. Zestawienie wniosków dotyczących dopuszczalnego zakresu stosowania paszportów immunologicznych z ustaleniami odnoszącymi się do praktyki państw w tej sferze.

W ramach realizacji grantu Doktorant zobowiązany jest także do odbycia stażu naukowego w zagranicznym ośrodku badawczym. Środki przyznane w ramach grantu umożliwiają m.in. udział w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych, zakup literatury specjalistycznej, proofreading przygotowanych artykułów, konsultacje z zagranicznymi specjalistami, a także publikację wyników projektu badawczego.

Doktorant-stypendysta zobowiązany jest do realizacji programu doktorskiego w ramach interdyscyplinarnego programu doktorskiego „Society of the Future” (dyscyplina Nauki prawne). Doktorant będzie także zobowiązany m.in. do:

 • prawidłowej i terminowej realizacji zadań badawczych wynikających z planu badań, kosztorysu realizowanego Projektu oraz Umowy, w uzgodnieniu z kierownikiem projektu oraz przedkładania kierownikowi projektu sprawozdań z wykonywanych prac;

 • realizacji indywidualnego planu badawczego w uzgodnieniu z kierownikiem Projektu;

 • wystąpienia z wnioskiem o finansowanie stażu zagranicznego, trwającego od 3 do 6 miesięcy w wybranym przez kierownika projektu zagranicznym ośrodku naukowym, w konkursie przeprowadzanym przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA) i realizacji tego stażu w trakcie trwania Projektu;

 • udzielania UJ oraz instytucji finansującej, a także podmiotom upoważnionym przez instytucję finansującą informacji dotyczących stanu realizacji badań;

 • realizacji, w okresie wykonywania zadań w Projekcie, programu kształcenia w Szkole Doktorskiej, zakończonego uzyskaniem przez Doktoranta stopnia naukowego doktora najpóźniej w terminie 12 m-cy od zakończenia realizacji Projektu;

 • zapewnienia dostępu do pełnej treści publikacji, stanowiących efekt realizacji projektu badawczego.

Typ konkursu: PRELUDIUM BIS 3

Warunki zatrudnienia

Miejsce realizacji stypendium: Kraków, Szkoła Doktorska Nauk Społecznych oraz Wydział Prawa i Administracji UJ. Kształcenie będzie odbywać się w trybie stacjonarnym, a udział w projekcie będzie wymagał osobistej obecności Doktoranta w Krakowie.

Stypendium: Doktorant będzie otrzymywał stypendium doktoranckie w całości ze środków Narodowego Centrum Nauki, tj. z budżetu przewidzianego w Projekcie na wynagrodzenie Doktoranta wynoszącego 5000 zł/m-c (brutto brutto, do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa doktoranta w szkole doktorskiej) oraz 6000 zł (brutto brutto, po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa doktoranta w szkole doktorskiej), na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) oraz na podstawie Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, stanowiącego załącznik do uchwały Rady Narodowego Centrum Nauki nr 49/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych. Stypendium doktoranckie wypłacane będzie po odliczeniu wszystkich składników, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W szczególności ze środków przeznaczonych na stypendium doktoranckie powołanym Regulaminem pokryte zostaną koszty składek obowiązkowego ubezpieczenia społecznego oraz – na wniosek Kandydata/Kandydatki – koszty ubezpieczenia chorobowego. Stypendium będzie wypłacane przez 48 miesięcy, począwszy od października 2022 roku.

W trakcie realizacji projektu wykluczone jest pobieranie przez Doktoranta innego stypendium bądź wynagrodzenia finansowanego ze środków przyznanych w ramach kosztów bezpośrednich z innych projektów badawczych finansowanych w konkursach NCN.

Dokumenty wymagane przy wpisie

Wpis polega na dostarczeniu do Szkoły we wskazany w komunikacie sposób następujących dokumentów:

·       podanie o przyjęcie wygenerowane z systemu, zawierająca fotografię, wraz z pozostałymi dokumentami pobieranymi z systemu spod odnośnika „Dokumenty i dalsze kroki” w tabeli zgłoszenia rekrutacyjnego,

o   kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniającego do podjęcia kształcenia, z oryginałem do wglądu,

o   do wglądu: oryginały dokumentów wczytywanych do systemu na etapie składania zgłoszenia.

Podczas wpisu na studia kandydat musi okazać dowód tożsamości: dowód osobisty lub paszport.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do Szkoły w trybie art. 186 ust. 2 (na podstawie opinii o wysokiej jakości prowadzonych prac badawczych lub zaświadczenia o byciu beneficjentem Programu MNiSW „Diamentowy Grant”) jako dyplom uprawniający do podjęcia kształcenia przedstawia dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub zaświadczenie o ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich.

Dyplom studiów wyższych uzyskany poza granicami Polski musi być opatrzony apostille lub poddany legalizacji.

Szczegółowe informacje odnośnie projektu

Dr hab. Wojciech Ciszewski: ciszewski.wojciech@uj.edu.pl

Pliki do pobrania
doc
Ogłoszenie o rekrutacji do programu doktorskiego „Society of the Future” (dyscyplina Nauki prawne)w ramach specjalnej procedury konkursowej w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Jagiellońskiego
pdf
Prawna i moralna dopuszczalność paszportów immunologicznych, Preludium BIS-3