Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ogłoszenie o naborze do ośmiosemestralnego programu interdyscyplinarnego w naukach społecznych „Society of the Future” w ramach specjalnej procedury konkursowej w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Na podstawie § 7 ust. 3 uchwały nr 105/XII/2020 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie: zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych na Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2021/2022, Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych (dalej: SDNS) ogłasza konkurs dla wniosków na jedno miejsce w ośmiosemestralnym interdyscyplinarnym programie w naukach społecznych „Society of the Future”.

Formalne warunki wstępne udziału w postępowaniu rekrutacyjnym

O przyjęcie do szkoły doktorskiej może ubiegać się osoba posiadająca tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny uzyskany na dowolnym kierunku oraz osoba, o której mowa w art. 186 ust. 2 ustawy. Zgłoszenie polega na złożeniu dokumentacji i jest związane z pozytywnym wynikiem rekrutacji w projekcie badawczym pt. „Normalność w warunkach niepewności. Perspektywa prakseologiczna w badaniach (re)produkcji 'normalnego' życia miejskiego” finansowanym ze środków Narodowego Centrum Nauki (OPUS 21, nr UMO-2021/41/B/HS6/02718 ). 

Przebieg postępowania rekrutacyjnego

Posiadanie statusu beneficjenta projektu badawczego pt. „Normalność w warunkach niepewności. Perspektywa prakseologiczna w badaniach (re)produkcji 'normalnego' życia miejskiego” finansowanym ze środków Narodowego Centrum Nauki (OPUS 21, nr UMO-2021/41/B/HS6/02718) jest podstawą przyznania maksymalnej liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym (100 pkt.), pod warunkiem spełnienia przez kandydata lub kandydatkę wymogów formalnych udziału w rekrutacji. Spełnienie powyższych warunków stwierdza komisja na podstawie dokumentów złożonych przez kandydata lub kandydatkę.

Kryteria oceny i wynik kwalifikacji

Wynik kwalifikacji kandydata/kandydatki ustala się w oparciu o dokumenty dostarczone przez kandydata/kandydatkę (0-100 pkt.). Kandydaci/kandydatki są umieszczani na liście rankingowej w kolejności według uzyskanego wyniku kwalifikacji.

 Lista dokumentów wymaganych do ustalenia wyniku kwalifikacji i do rejestracji na studia:

  • Zgłoszenie wraz z dokumentem potwierdzającym status beneficjenta wymienionego programu.

Zgłoszenie do udziału w postępowaniu rekrutacyjnym wraz z wymaganym dokumentem należy złożyć w siedzibie SDNS – Rynek Główny 34, II piętro, 31-010 Kraków, w godz. 10.00-14.00, lub elektronicznie na adres SDNS UJ – sdns@uj.edu.pl

Harmonogram rekrutacji:

Termin przyjmowania zgłoszeń (wymaganych dokumentów) – do 09.09.2022 w przypadku zgłoszeń przesłanych pocztą liczy się termin wpływu do siedziby SDNS.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 13.09.2022 – kandydaci/kandydatki zostaną poinformowani drogą mailową. Wpisy na program będą prowadzone w dniach od 19.09.2022 – 23.09.2022.

Dokumenty wymagane przy wpisie

Wszyscy kandydaci/kandydatki dokonując wpisu na studia zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:

1.    kserokopia dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego (wraz z oryginałem do wglądu);

2.     fotografia o wymiarach 35 mm × 45 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle;

3.     do wglądu: dowód tożsamości.

·       Dyplom studiów wyższych uzyskany poza granicami Polski musi być opatrzony apostille lub poddany legalizacji.

·       Informacja o pozytywnym wyniku rekrutacji w projekcie „Normalność w warunkach niepewności. Perspektywa prakseologiczna w badaniach (re)produkcji 'normalnego' życia miejskiego”. 

 

Ubezpieczenie:
Każdy doktorant, w tym cudzoziemiec, przyjęty do szkoły doktorskiej podlega obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu, jeżeli nie podlega temu ubezpieczeniu z innego tytułu (np. stosunku pracy, umowy zlecenie, działalności gospodarczej, podlegania jako członek rodziny do 26. roku życia, jako współmałżonek osoby ubezpieczonej). Składkę z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego opłaca Uniwersytet Jagielloński i jest ona finansowana z budżetu państwa. Ponadto, doktorant pobierający stypendium doktoranckie podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu oraz wypadkowemu.


WAŻNE:
Osoba przyjęta do szkoły doktorskiej rozpoczyna kształcenie i nabywa prawa doktoranta z chwilą złożenia ślubowania. Centrum Spraw Osobowych UJ zgłasza każdego doktoranta przyjętego do Szkoły do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego w momencie rozpoczęcia kształcenia, tj. najwcześniej od 1 października. Do tego czasu kandydat-cudzoziemiec zobowiązany jest pokryć indywidualnie koszty ubezpieczenia na czas podróży, leczenia, etc.

 Do każdego składanego dokumentu, który został sporządzony w języku innym niż polski lub angielski należy dołączyć jego poświadczone tłumaczenie na język polski lub angielski.

Pliki do pobrania
docx
Ogłoszenie o naborze + RODO