Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ogłoszenie o rekrutacji do programu doktorskiego w dyscyplinie Nauki prawne w ramach specjalnej procedury konkursowej w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych (dalej: SDNS) ogłasza konkurs dla wniosków na jedno miejsce w programie doktorskim w dyscyplinie nauki prawne.

Formalne warunki wstępne udziału w postępowaniu rekrutacyjnym

O przyjęcie do szkoły doktorskiej może ubiegać się osoba posiadająca tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny uzyskany na dowolnym kierunku oraz osoba, o której mowa w art. 186 ust. 2 ustawy.

Wymagania związane z udziałem w projekcie

 • ukończone studia magisterskie z zakresu prawa (z uwagi na tematykę grantu preferowane będą osoby, które obroniły pracę magisterską z zakresu prawa konstytucyjnego dotyczącą takich zagadnień jak wykładnia konstytucji, sądowe stosowanie konstytucji oraz kontrola konstytucyjności prawa);
 • reprezentatywny dorobek naukowy (co najmniej trzy referaty na ogólnokrajowych konferencjach naukowych oraz co najmniej trzy artykuły naukowe dotyczące tematyki wykładni konstytucji, sądowego stosowania konstytucji lub kontroli konstytucyjności prawa opublikowane w czasopismach ujętym w wykazie czasopism punktowanych MNiSW);
 • udokumentowane doświadczenie w pracy w grantach naukowych krajowych i/lub zagranicznych, w tym udokumentowane doświadczenie w zakresie kierowania co najmniej jednym własnym projektem badawczym dotyczącym tematyki z zakresu prawa konstytucyjnego;
 • znajomość języka angielskiego umożliwiająca wygłaszanie referatów i przygotowanie publikacji (co najmniej na poziomie B2);
 • przedstawienie na potrzeby rekrutacji eseju dotyczącego znaczenia projektu badawczego, którego ma dotyczyć praca doktorska, dla rozwoju dyscypliny naukowej (do 5 stron);
 • przedstawienie na potrzeby rekrutacji listu rekomendacyjnego samodzielnego pracownika naukowego (ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesora) potwierdzającego predyspozycje Kandydatki/Kandydata do pracy naukowej;
 • autentyczne zainteresowanie nauką, samodzielność, umiejętność pracy w zespole, kreatywność, dyspozycyjność;
 • gotowość do odbycia zagranicznego stażu badawczego trwającego od 3 do 6 miesięcy finansowanego w ramach odrębnego konkursu przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA) oraz trzech kilkudniowych wizyt studyjnych we wskazanych przez kierownika projektu ośrodkach naukowych;
 • Kandydatka/Kandydat w momencie przystępowania do postępowania rekrutacyjnego nie może posiadać stopnia naukowego doktora i nie może być uczestnikiem szkoły doktorskiej.

Wymagane dokumenty:

 • cv akademickie wraz z listą publikacji naukowych i wystąpień konferencyjnych
 • list motywacyjny zawierający krótki opis zainteresowań naukowych i osiągnięć naukowych oraz uzasadnienie zamiaru podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej
 • opis tematyki pracy magisterskiej (1 strona)
 • esej dotyczący znaczenia projektu badawczego, którego ma dotyczyć praca doktorska, dla rozwoju dyscypliny naukowej (do 5 stron)
 • kopia dyplomu lub zaświadczenie z dziekanatu o ukończeniu studiów i obronie pracy magisterskiej
 • skany trzech artykułów naukowych dotyczących tematyki wykładni konstytucji, sądowego stosowania konstytucji lub kontroli konstytucyjności prawa
 • skany dokumentów potwierdzających udział w grantach, konferencjach naukowych, stypendia, nagrody itd.
 • klauzula informacyjna i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • list rekomendacyjny wystawiony przez samodzielnego pracownika naukowego (ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesora) potwierdzający predyspozycje Kandydatki/Kandydata do pracy naukowej. Podczas składania zgłoszenia kandydat podaje dane osoby rekomendującej: imię, nazwisko, stopień lub tytuł naukowy, afiliację, adres e-mail. Szkoła Doktorska Nauk Społecznych kontaktuje się ze wskazaną osobą w sprawie listu. List rekomendacyjny musi dotrzeć do Szkoły do 4 sierpnia 2022 r. Kandydat jest zobowiązany dopilnować, aby wskazana osoba wiedziała o tym, że Szkoła będzie się kontaktować w sprawie listu oraz aby list dotarł do Szkoły we wskazanym terminie.

Złożenie niekompletnej aplikacji lub aplikacji zawierającej istotne uchybienia względem określonych w komunikacie o naborze wymogów jej sporządzenia skutkuje jej niedopuszczeniem do oceny i ustaleniem na liście rankingowej wyniku kwalifikacji równego 0 (zero) punktów.

Harmonogram rekrutacji

 • dokonywanie zgłoszeń w systemie IRK przez kandydatów: 12 lipca – 27 lipca 2022 roku
 • termin dostarczenia listu rekomendacyjnego do SDNS: 4 sierpnia 2022 roku
 • powiadomienie Kandydatek/Kandydatów o terminie rozmów kwalifikacyjnych:  5 sierpnia 2022 roku
 • zdalne rozmowy kwalifikacyjne: 10-11  sierpnia 2022 roku
 • ogłoszenie wyników: 12 sierpnia 2022 roku
 • wpisy: 15-30 sierpnia 2022 roku.

Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne tylko wybranych kandydatów z najwyżej ocenionym dorobkiem naukowym oraz z najwyżej ocenionymi kompetencjami do realizacji zadań w projekcie badawczym.

Liczba miejsc: 1

Kryteria oceny

Na podstawie załącznika do uchwały Rady NCN nr 90/2019 z dnia 12 września 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych wynik kwalifikacji kandydata jest ustalany w oparciu o przedstawione osiągnięcia, rekomendacje i wynik rozmowy kwalifikacyjnej. Na ocenę końcową składają się:

 1. Całościowa ocena kompetencji do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym (70% oceny końcowej):
  3 pkt. – bardzo dobre,
  2 pkt.  – dobre
  1 pkt. – słabe
  0 pkt.  – brak kompetencji.
 2. Całościowa ocena dorobku naukowego kandydata, w tym publikacje w renomowanych wydawnictwach / czasopismach naukowych (30% oceny końcowej):
  4 pkt. – wyróżniający
  3 pkt. – bardzo dobry
  2 pkt. – dobry
  1 pkt  – słaby
  0 pkt. – brak dorobku naukowego.

Osoby, które nie zostały zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną lub mimo zaproszenia nie zgłosiły się na rozmowę kwalifikacyjną, na ostatecznej liście rankingowej uzyskują wynik kwalifikacji równy 0 (zero) punktów. Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest sprawdzenie stanu wiedzy Kandydatki/Kandydata na temat zagadnień będących przedmiotem projektu badawczego, którego ma dotyczyć rozprawa doktorska, a także weryfikacja przygotowania warsztatowego i metodologicznego do rozpoczęcia pracy naukowej. 

Opis zadań

Doktorant-Stypendysta będzie pracował w ramach projektu „Specyfika wykładni konstytucji przez europejskie sądy konstytucyjne” kierowanego przez prof. dr. hab. Monikę Florczak-Wątor (WPiA UJ).

W ramach przygotowywanej rozprawy doktorskiej Doktorant-Stypendysta zobowiązany będzie do wykonania następujących zadań w ramach planu badawczego:

 1. Identyfikacja czynników prawnych i pozaprawnych mających wpływ na wykładnię konstytucji przez sądy konstytucyjne w wybranych państwach Europy Zachodniej
 2. Identyfikacja czynników prawnych i pozaprawnych mających wpływ na wykładnię konstytucji przez sądy konstytucyjne w wybranych państwach Europy Środkowo-Wschodniej
 3. Porównanie czynników prawnych i pozaprawnych mających wpływ na wykładnię konstytucji przez sądy konstytucyjnej Europy Zachodniej oraz sądy konstytucyjne Europy Środkowo-Wschodniej
 4. Rekonstrukcja metodologii wykładni konstytucji przez sądy konstytucyjne w państwach Europy Zachodniej w oparciu o analizę orzecznictwa i z uwzględnieniem specyfiki wybranych państw
 5. Rekonstrukcja metodologii wykładni konstytucji przez sądy konstytucyjne w państwach Europy Środkowo-Wschodniej w oparciu o analizę orzecznictwa i z uwzględnieniem specyfiki wybranych państw
 6. Porównanie metodologii wykładni konstytucji stosowanej przez sądy konstytucyjnej Europy Zachodniej oraz sądy konstytucyjne Europy Środkowo-Wschodniej
 7. Identyfikacja i analiza elementów determinujących specyfikę wykładni konstytucji przez europejskie sądy konstytucyjne celem zaprezentowania końcowych wyników badań.

W ramach realizacji grantu Doktorant-Stypendysta zobowiązany jest także do odbycia stażu naukowego w zagranicznym ośrodku badawczym. Środki przyznane w ramach grantu umożliwiają m.in. udział w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych, zakup literatury specjalistycznej, proofreading przygotowanych artykułów, konsultacje z zagranicznymi specjalistami, krótkie pobyty badawcze w zagranicznych ośrodkach naukowych, kwerendy biblioteczne, a także publikację przygotowanej rozprawy doktorskiej.

Doktorant-stypendysta zobowiązany jest do realizacji programu doktorskiego w dyscyplinie Nauki prawne. Doktorant będzie także zobowiązany m.in. do:

 • prawidłowej i terminowej realizacji zadań badawczych wynikających z planu badań, kosztorysu realizowanego Projektu oraz Umowy, w uzgodnieniu z kierownikiem projektu oraz przedkładania kierownikowi projektu sprawozdań z wykonywanych prac;
 • realizacji indywidualnego planu badawczego w uzgodnieniu z kierownikiem Projektu;
 • wystąpienia z wnioskiem o finansowanie stażu zagranicznego, trwającego od 3 do 6 miesięcy w wybranym przez kierownika projektu zagranicznym ośrodku naukowym, w konkursie przeprowadzanym przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA) i realizacji tego stażu w trakcie trwania Projektu;
 • udzielania UJ oraz instytucji finansującej, a także podmiotom upoważnionym przez instytucję finansującą informacji dotyczących stanu realizacji badań;
 • realizacji, w okresie wykonywania zadań w Projekcie, programu kształcenia w Szkole Doktorskiej, zakończonego uzyskaniem przez Doktoranta stopnia naukowego doktora najpóźniej w terminie 12 m-cy od zakończenia realizacji Projektu;
 • zapewnienia dostępu do pełnej treści publikacji, stanowiących efekt realizacji projektu badawczego.

Typ konkursu: PRELUDIUM BIS 3 - HS

Warunki zatrudnienia

Miejsce realizacji stypendium: Kraków, Szkoła Doktorska Nauk Społecznych UJ oraz Wydział Prawa i Administracji UJ. Kształcenie będzie odbywać się w trybie stacjonarnym, a udział w projekcie będzie wymagał osobistej obecności Doktoranta w Krakowie.

Stypendium: Doktorant będzie otrzymywał stypendium doktoranckie w całości ze środków Narodowego Centrum Nauki, tj. z budżetu przewidzianego w Projekcie na wynagrodzenie Doktoranta wynoszącego 5000 zł/m-c (brutto brutto, do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa doktoranta w szkole doktorskiej) oraz 6000 zł (brutto brutto, po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa doktoranta w szkole doktorskiej), na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) oraz na podstawie Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, stanowiącego załącznik do uchwały Rady Narodowego Centrum Nauki nr 49/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych. Stypendium doktoranckie wypłacane będzie po odliczeniu wszystkich składników, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W szczególności ze środków przeznaczonych na stypendium doktoranckie powołanym Regulaminem pokryte zostaną koszty składek obowiązkowego ubezpieczenia społecznego oraz – na wniosek Kandydata/Kandydatki – koszty ubezpieczenia chorobowego. Stypendium będzie wypłacane przez 48 miesięcy, począwszy od października 2022 roku.

W okresie pobierania przez doktoranta stypendium doktoranckiego PRELUDIUM BIS, nie można pobierać stypendiów i innego wynagrodzenia ze środków przyznanych w ramach kosztów bezpośrednich z innych projektów badawczych finansowanych w konkursach NCN z wyłączeniem wynagrodzenia kierownika projektu w konkursie PRELUDIUM.

Dopuszcza się możliwość nierozstrzygnięcia konkursu.

Od decyzji komisji stypendialnej nie przysługuje odwołanie.