Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Doktorat wdrożeniowy

Ogłoszenie o naborze do programu „Doktorat wdrożeniowy” realizowanego w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Na podstawie § 7 ust. 2 uchwały nr 5/I/2020 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie: zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych, Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych, Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu, Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i  Przyrodniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2020/2021, Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych (dalej: SDNS) ogłasza konkurs dla wniosków w dyscyplinie Nauki o zarządzaniu i jakości z zakresu:

- marketingu wewnętrznego w instytucji kultury – 1 miejsce;

- miejskiego programu zarządzania edukacją kulturową – 1 miejsce;

- strategii digitalizacji procesów usługowych – 1 miejsce;

- strategii digitalizacji procesów zakupowych – 1 miejsce.

Dla każdego miejsca jest prowadzone osobne postępowanie i tworzona lista rankingowa.

 

Formalne warunki wstępne udziału w postępowaniu rekrutacyjnym

O przyjęcie do szkoły doktorskiej może ubiegać się osoba posiadająca tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny uzyskany na dowolnym kierunku oraz osoba, o której mowa w art. 186 ust. 2 ustawy.

Przebieg postępowania rekrutacyjnego

Do postępowania rekrutacyjnego dopuszczone zostaną jedynie osoby, które dostarczyły wszystkie wymagane w postępowaniu dokumenty. Podczas postępowania rekrutacyjnego komisja ocenia:

 1. zbieżność zainteresowań kandydata z dyscypliną oraz zakresem badań na podstawie złożonego życiorysu;
 2. projekt planu badawczego.

Projekt jest oceniany według następujących kryteriów:

 1. poprawność formalna,
 2. poprawność zidentyfikowania i przedstawienia problemu badawczego,
 3. adekwatność przeglądu literatury,
 4. adekwatność metodologii badań.

Przy dokonywaniu oceny komisja może powołać recenzentów.

 

Kryteria oceny i wynik kwalifikacji

Wynik kwalifikacji kandydata ustala się w oparciu o

 1. jakość naukowa, nowatorstwo i wykonalność przedstawionego projektu badawczego (0–40 pkt.);
 2. złożony przez kandydata życiorys (0–20 pkt.);
 3. kompetencje merytoryczne kandydata (0–40 pkt.).

 

Wynik kwalifikacji kandydata stanowi sumę punktów uzyskanych w każdej kategorii i jest liczbą z zakresu od 0 do 100 podawaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Kandydaci są umieszczani na liście rankingowej w kolejności według uzyskanego wyniku kwalifikacji.

Lista dokumentów wymaganych do ustalenia wyniku kwalifikacji:

- kserokopia dyplomu uprawniającego do podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej;

- wypełniony formularz z danymi osobowymi (załącznik nr 1);

- życiorys wraz z listą publikacji i wystąpień konferencyjnych (załącznik nr 2),

- projekt planu badawczego (załącznik nr 3);

- dokument potwierdzający, że osoba przyjęta do szkoły doktorskiej w ramach programu jest lub zostanie zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy przez dany podmiot, wraz ze zgodą tego podmiotu na jej kształcenie w szkole doktorskiej w ramach programu;

- dokument potwierdzający posługiwanie się przez kandydata językiem angielskim na poziomie umożliwiającym uczestnictwo w zajęciach prowadzonym w tym języku;

- zgodę na przetwarzanie danych osobowych w ramach programu (załącznik nr 4).

 

Nabór jest prowadzony drogą tradycyjną (poza systemem Internetowej Rejestracji Kandydatów). Wymagane dokumenty należy złożyć w siedzibie SDNS – ul. Łojasiewicza 4, pok. 2.362, 30-348 Kraków, w godz. 10.00-14.00, lub dostarczyć pocztą.

 

Harmonogram rekrutacji:

Termin przyjmowania zgłoszeń (wymaganych dokumentów) – 1.09 – w przypadku zgłoszeń przesłanych pocztą liczy się termin wpływu do siedziby SDNS.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 18 września 2020 roku – kandydaci zostaną poinformowani drogą mailową. Wpisy na program będą prowadzone w dniach od 28 do 30 września.

Dokumenty wymagane przy wpisie

Wszyscy kandydaci dokonując wpisu na studia zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:

 1. kserokopia dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego (wraz z oryginałem do wglądu);
 2. fotografia o wymiarach 35 mm × 45 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle;
 3. do wglądu: dowód tożsamości.
 • Dyplom studiów wyższych uzyskany poza granicami Polski musi być opatrzony apostille lub poddany legalizacji.

Ubezpieczenie

Każdy doktorant przyjęty do szkoły doktorskiej, w tym cudzoziemiec, podlega obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu, jeżeli nie podlega temu ubezpieczeniu z innego tytułu (np. stosunku pracy, umowy zlecenie, działalności gospodarczej, podlegania jako członek rodziny do 26. roku życia, jako współmałżonek osoby ubezpieczonej). Składkę z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego opłaca Uniwersytet Jagielloński i jest ona finansowana z budżetu państwa. Ponadto, doktorant pobierający stypendium doktoranckie podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu oraz wypadkowemu.

 

WAŻNE: Osoba przyjęta do szkoły doktorskiej rozpoczyna kształcenie i nabywa prawa doktoranta z chwilą złożenia ślubowania. Dział Spraw Osobowych zgłasza każdego doktoranta przyjętego do Szkoły do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego w momencie rozpoczęcia kształcenia, tj. najwcześniej od 1 października. Do tego czasu kandydat będący cudzoziemcem zobowiązany jest pokryć indywidualnie koszty ubezpieczenia na czas podróży, leczenia, etc.

Do każdego składanego dokumentu, który został sporządzony w języku innym niż polski lub angielski należy dołączyć jego poświadczone tłumaczenie na język polski lub angielski.

Pliki do pobrania
docx
Załączniki - Ogłoszenie o naborze do programu „Doktorat wdrożeniowy” realizowanego w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Jagiellońskiego