Przejdź do głównej treści

Dyrekcja Szkoły

Szkoła Doktorska Nauk Społecznych

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kierownicy programów doktorskich

dr hab. Rafał Wisła, prof. UJ

E-mail: rafal.wisla@uj.edu.pl
Ekonomia i finanse

Doktor habilitowany w dyscyplinie ekonomia i finanse; profesor nadzwyczajny w Katedrze Ekonomii i Innowacji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie; zastępca Dyrektora Instytutu Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (2016-2020). Kierownik Programu Doktorskiego w dyscyplinie ekonomia i finanse w Szkole Doktorskiej Nauk społecznych UJ (2019-2023).

W latach 2008-2020 kierownik, koordynator, sekretarz naukowy, współwykonawca w 11 projektach badawczych finansowanych z: Norweskiego Mechanizmu Finansowego, NCBiR, MNiSW. Kierownik zadania badawczego "Intelectual Property and Socio-Economic Development: the Medical Sector" (The World Intellectual Property Organization, 2017-2018), oraz współwykonawca w projekcie “Industry 4.0. The Perspective of Technology Assessment” (The Federal Ministry of Education and Research, Germany, 2017-2018).

Autor 5 opracowań monograficznych; redaktor 4 tomów zbiorowych; autor lub współautor ponad 60 artykułów naukowych; prelegent na 35 krajowych i zagranicznych konferencjach; współredaktor serii wydawniczej pn. EKONPOLIS: Zróżnicowanie Rozwoju Współczesnego Świata (Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie); recenzent w 3 periodykach naukowych. Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Ekspert Zespołu Zadaniowego ds. przygotowania Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 2013-2020; ekspert Światowej Organizacji Własności Intelektualnej w obszarze ekonomicznych aspektów własności intelektualnej (2012; 2017-2018).

Obszar zainteresowań naukowych: własność przemysłowa a rozwój ekonomiczno-społeczny, działalność innowacyjna oraz zróżnicowanie rozwoju technologicznego.

dr hab. Grzegorz Micek, prof. UJ

E-mail: grzegorz.micek@uj.edu.pl
Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

Grzegorz Micek jest profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Studiował geografię (w ramach Studiów Matematyczno-Przyrodniczych) w Uniwersytecie Jagiellońskim oraz w Uniwersytecie w Utrechcie w Holandii. W doktoracie obronionym w Uniwersytecie Jagiellońskim w 2006 roku zajmował się problematyką czynników i mechanizmów koncentracji przestrzennej firm informatycznych w Polsce. Brał udział w międzynarodowych i krajowych projektach badawczych (m.in. w finansowanym w ramach 6 Programu Ramowego UE projekcie The Moving Frontier: The Changing Geography in Labour Intensive Industries). Zrealizował grant badawczy poświęcony tematyce bliskości geograficznej, którego zwieńczeniem była rozprawa habilitacyjna (2017 r.). Grzegorz Micek jest członkiem Komitetu Zarządzającego finansowanej w ramach programu Horizon 2020 sieci badawczej The geography of New Working Spaces and the socio-economic effects on the periphery. Współpracuje z Regional Studies Association (w 2018 roku otrzymał tytuł Fellow of RSA) i współorganizatorem dwóch sieci badawczych finansowanych przez towarzystwo. Grzegorz Micek jest autorem ponad osiemdziesięciu prac i ekspertyz realizowanych m.in. dla European Trade Union Institute, Unii Metropolii Polskich, Stowarzyszenia Liderów Usług Biznesowych, Agencji Rozwoju Przemysłu, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Za dotychczasową działalność otrzymał m.in. nagrody Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej oraz Nagrodę im. Wincentego Pola.

Zainteresowania badawcze Grzegorza Micka obejmują następujące zagadnienia:

  • wpływ różnych wymiarów bliskości (w tym geograficznej) na przepływy wiedzy i współpracę międzyorganizacyjną w zaawansowanych sektorach gospodarki (usługi IT, biotechnologia, przemysł lotniczy),
  • charakterystyka i przemiany przestrzeni co-workingowych,
  • koncentracja przestrzenna przedsiębiorstw i mechanizmy powstawania firm,
  • oddziaływanie dużych firm (w tym korporacji ponadnarodowych) oraz nowoczesnych sektorów gospodarki na rozwój miast i regionów.

dr hab. Weronika Świerczyńska-Głownia, prof. UJ

E-mail: w.swierczynska-glownia@uj.edu.pl
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Profesor nadzwyczajny w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej, doktor habilitowany nauk humanistycznych, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stopnie naukowe uzyskała na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz na Wydziale Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła Podyplomowe Studium Menedżerskie w Szkole Głównej Handlowej (SGH) w Warszawie oraz Studium Zarządzania i Biznesu przy Zakładzie Ekonomii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stypendystka University at Buffalo, State University of New York. Jako wykładowca uniwersytecki prowadzi szereg zajęć oraz szkoleń z zakresu autoprezentacji, komunikacji społecznej oraz komunikacji biznesowej.

Zainteresowania naukowe koncentrują się w obszarze zarządzania organizacją medialną, rynku medialnego, zarządzania informacją, strategii komunikacji oraz kreowania wizerunku.

dr hab. Dominik Sieklucki, prof. UJ

E-mail: dominik.sieklucki@uj.edu.pl
Nauki o polityce i administracji

Dominik Sieklucki – doktor habilitowany nauk o polityce, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracownik Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ. Kierownik programu doktorskiego w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji. Zajmuje się problematyką systemów politycznych, systemów wyborczych, administracji publicznej i samorządu terytorialnego. Autor ponad czterdziestu publikacji, w tym dwóch monografii naukowych.

Wykaz publikacji z ostatnich lat – Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego (po kliknięciu otworzy się nowa strona)

Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ (po kliknięciu otworzy się nowa strona)

 

dr hab. Izabela Stańczyk, prof. UJ

E-mail: izabela.stanczyk@uj.edu.pl
Nauki o zarządzaniu i jakości

Obszary zainteresowań naukowych koncentrują się na zagadnieniach związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi, ze szczególnym uwzględnieniem postrzegania wsparcia organizacyjnego, kształtowania zatrudnienia, restrukturyzacji zatrudnienia, zarządzania kompetencjami, doradztwa personalnego. Jest autorką kilkudziesięciu prac zawierających monografie i artykuły z tej dziedziny opublikowanych w Polsce i na świecie.

Uczestniczyła w konferencjach naukowych krajowych, międzynarodowych i zagranicznych w Pradze, Rzymie, Brennej, Bukareszcie, Londynie, Wiedniu i Dubaju oraz w kilkunastu na konferencjach na rzecz biznesu.

Jest członkiem The International Institute of Social and Economic Sciences w Pradze.
W ramach działalności międzynarodowej prowadziła wykłady i badania w europejskich uniwersytetach jako visiting profesor: Universitatea din Bucuresti 2014, 2016, Universidad de Sevilla 2015,  Ekonomická Univerzita v Bratislave  2017.

W trakcie swojej pracy naukowej brała udział w kilkunastu projektach badawczych. Projekty
te realizowane były we współpracy z innymi uczelniami w Polsce (SGH), w ramach finansowania
ze środków UE oraz finansowane przez Uniwersytet Jagielloński w ramach działalności statutowej Instytutu.

W ramach swojej działalności organizacyjnej i naukowej była członkiem komitetu organizacyjnego Konferencji Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk pt. „Szkoła Letnia Zarządzania”, która w roku 2018 organizowana jest pod hasłem: „Tożsamość nauk
o zarządzaniu. Megatrendy, ewolucja, kontekstowość”.

Pełniła również funkcję opiekuna naukowego konferencji „Absolwenci wobec wyzwań rynku pracy z uwzględnieniem Internetu i mediów społecznościowych” zorganizowanej przez Koło Naukowe STRATEG na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ w dniach 9–11 kwietnia 2013 roku. Byłam współorganizatorką Seminarium dla Absolwentów specjalności ZZL „Studenci – Absolwentom, Absolwenci – Studentom” w latach 2013, 2014, 2015.

Za swoją pracę naukową i organizacyjną otrzymała nagrody: I stopnia Rektora Szkoły Głównej Handlowej (2016) – zespołowa w dziedzinie działalności naukowej za monografię pt. management by values: management respecting and promoting values, red. naukowa  A. Herman,  T. Oleksyn, I. Stańczyk  oraz II stopnia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego 2016,  2013, 2012 oraz Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego 2017, 2016, 2014 – za wysoką jakość pracy oraz ogromne zaangażowanie w realizację zajęć dydaktycznych prowadzonych na studiach niestacjonarnych.

Za monografię pt. Wsparcie organizacyjne menedżerów otrzymała wyróżnienie Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN w XIII Konkursie na prace naukowe w zakresie nauk o zarządzaniu powstałe w latach 2016-2018 

 Aktywność uwidacznia się również w zakresie organizacji i zarządzania dydaktyką
w uczelni wyższej, gdzie pełniła bądź pełni funkcje:

  • Członka Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów w UJ na lata 2016–2020
  • Członka Rady Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ na lata 2016–2020
  • Członka Rady Instytutu Ekonomii, Finansów i Zarządzania UJ na lata 2016 – 2020, 2012-2016

Posiada  16 – letnie doświadczenie pracy w biznesie w strukturach grupy kapitałowej na stanowiskach HR.

dr hab. Michał Kowalski, prof. UJ

E-mail: michal.kowalski@uj.edu.pl
Nauki prawne

Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor habilitowany nauk prawnych. Od 2014 r. członek Doradczego Komitetu Prawnego przy Ministrze Spraw Zagranicznych RP. Sędzia ad hoc w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu (kadencja 2018 – 2022). Koncyliator w Sądzie Koncyliacyjnym i Arbitrażowym OBWE w Genewie (kadencja 2019 – 2025). W latach 2009 – 2019 powołany przez Prezesa Rady Ministrów RP na członka orzekającego w Radzie do Spraw Uchodźców III i IV kadencji. Członek międzynarodowego Komitetu naukowego Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (ILA) nt. „Use of Force: Military Assistance on Request”. Stypendysta, m.in., Alexander von Humboldt Stiftung, Max-Planck-Gesellschaft, the Tokyo Foundation.

Więcej: www.michal-kowalski.pl

dr hab. Katarzyna Zielińska, prof. UJ

E-mail: katarzyna.zielinska@uj.edu.pl

dr hab. Anna Sajdak-Burska, prof. UJ

E-mail: a.sajdak@uj.edu.pl
Pedagogika

Jest kierownikiem Zakładu Pedagogiki Szkolnej i Dydaktyki Akademickiej w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jej prace naukowe przyczyniły się do zbudowania teoretycznych podstaw dydaktyki akademickiej w Polsce. W 2015 r. Zdobyła prestiżową nagrodę Pro Arte Docendi za wysoką jakość pracy dydaktycznej, a zwłaszcza za mistrzostwo w dzieleniu się wiedzą ze studentami zgodnie najnowszymi trendami współczesnej edukacji akademickiej. Profesor Sajdak-Burska jest członkiem Rady Naukowej Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie.

Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół problematyki teorii oraz praktyki dydaktyki akademickiej, eksperymentów i alternatyw szkolnych, edukacji wspierającej twórczość człowieka oraz problematyki rozwoju zawodowego nauczyciela akademickiego.

Autorka wielu prac naukowych, z których za najważniejszą uznaje Paradygmaty kształcenia studentów i wspierania rozwoju nauczycieli akademickich. Teoretyczne podstawy dydaktyki akademickiej, Impuls, Kraków 2013.

Anna kocha literaturę, gotowanie i podróże, mieszka z mężem w Krakowie. Jest dumną matką Ewy, która wybrała ścieżkę rozwoju w zawodzie informatyka.

Strona autorska https://pedagogika.uj.edu.pl/dr-hab.-anna-sajdak

dr hab. Malwina Szpitalak, prof. UJ

E-mail: malwina.szpitalak@uj.edu.pl

prof. dr hab. Monika Florczak-Wątor

E-mail: m.florczak-wator@uj.edu.pl
Program interdyscyplinarny - Society of the future

Monika Florczak-Wątor jest profesorem w Katedrze Prawa Konstytucyjnego UJ, kierownikiem Centrum Interdyscyplinarnych Studiów Konstytucyjnych UJ oraz radcą prawnym. Doktor nauk prawnych w zakresie prawa (2004), doktor habilitowany nauk prawnych – specjalność: prawo konstytucyjne (2015), magister politologii – specjalność: stosunki międzynarodowe (2001). Współzałożyciel Central and Eastern European Chapter of the International Society of Public Law (ICON-S), członek Rady Naukowej European Law and Governance School w Atenach, członek: European Group of Public Law, Komisji Prawniczej Polskiej Akademii Umiejętności, Rady Programowej Archiwum im. Wiktora Osiatyńskiego, Zespołu Ekspertów Prawnych przy Fundacji Batorego, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego, współzałożyciel Stowarzyszenia Demokracja w Praktyce. Sekretarz czasopisma „Przegląd Konstytucyjny” oraz członek komitetu redakcyjnego czasopisma „Palestra”. Autorka ponad 120 publikacji naukowych i kierownik kilku projektów badawczych. Jej zainteresowania naukowe obejmują: dogmatykę konstytucyjnych praw i wolności jednostki, sądownictwo konstytucyjne, aksjologię i wykładnię konstytucji, prawo konstytucyjne porównawcze.

 

 

dr hab. Szymon Wichary, prof. UJ

E-mail: szymon.wichary@uj.edu.pl
Szymon Wichary, PhD is an Associate Professor at the Institute of Psychology, Jagiellonian University in Krakow. He studies cognition-emotion interactions and decision-making, combining cognitive tasks, psychophysiology and computational modeling. He studied Psychology and Biology at Jagiellonian University in Krakow, obtaining his PhD in 2004. In 2000 and 2003 he was a visiting predoctoral fellow at the Max Planck Institute for Human Development in Berlin. In 2006-2020 he worked at the SWPS University, in Warsaw and Wrocław. In 2010-2011 he was also a postdoctoral fellow at the University of Basel and in 2018-2020 a Marie Skłodowska-Curie Fellow at Leiden University. Currently, at the Jagiellonian University in Krakow, apart from working at the Institute of Psychology, he is the Coordinator of the International PhD Program in Cognitive Neuroscience (COGNES) at the Doctoral School of Social Sciences, and is also affiliated with the Center for Brain Research JU.