Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Osoby z niepełnosprawnością

Doktoranci posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest uprawniony do otrzymania stypendium w Szkole Doktorskiej w wysokości wyższej o 30% od minimalnej kwoty stypendium określonej w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Art. 209 ust. 4 pkt 1) i 2). 

W roku akademickim 2022/2023 kwoty stypendium wynoszą: 

Przed oceną śródokresową (1-24 m-c kształcenia):  

  • Kwota minimalna: brutto 2.371,70 PLN, netto 2.104,64 PLN 
  • Kwota podwyższona o 30%: brutto 3.083,21 PLN, netto 2.736,03 PLN 

Po ocenie śródokresowej (25-48 m-c kształcenia):

  • Kwota minimalna: brutto 3.653,7 PLN, netto 3.242,29 PLN 
  • Kwota podwyższona o 30%: brutto 4.749,81 PLN, netto 4.214,98 PLN 

Instrukcja składania wniosku 

Aby otrzymać zwiększone stypendium w tytułu posiadania orzeczenia o niepełnosprawności należy niezwłocznie po wpisaniu do Szkoły i aktywowaniu konta w domenie uj.edu.pl

  • przesłać skan  aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub dokumentu równoważnego do weryfikacji w Dziale ds. Osób Niepełnosprawnych UJ („DON”) na adres don@uj.edu.pl

UWAGA! W przypadku Doktorantów rozpoczynających kształcenie w Szkole Doktorskiej czynność tę należy wykonać przed złożeniem oświadczenia do celów stypendialnych w systemie USOSweb. Dopiero po wprowadzeniu danych z orzeczenia do systemu USOS, przez Doradcę z  DON, jest możliwość złożenia wniosku stypendialnego online (w usosweb.uj.edu.pl, zazwyczaj następny dzień po migracji danych) 

  • złożyć oświadczenie do celów stypendialnych poprzez usosweb.uj.edu.pl zgodnie ze ścieżką: 'Dla wszystkich'→'Wnioski'→'Oświadczenie dla doktorantów w szkole doktorskiej dot. stypendium doktoranckiego na rok akademicki 2022/2023 (bez Collegium Medicum)', zatwierdzić, wydrukować, a oryginał (wraz z kopią maila z DON potwierdzającego wprowadzenie do systemu danych z orzeczenia) złożyć w Biurze Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych, Rynek Główny 34, II p., pok. 7, 31-010 Kraków. 

* WAŻNE! Jeżeli Twoje orzeczenie o niepełnosprawności jest czasowe, pamiętaj o ponownym przesłaniu skanu uaktualnionego orzeczenia na adres don@uj.edu.pl na co najmniej dwa tygodnie przed końcem miesiąca, w którym wygasa ważność wcześniejszego orzeczenia.  

W przypadku braku aktualizacji orzeczenia z Twojej strony, Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za brak realizacji wypłaty stypendium w podwyższonej kwocie, w miesiącu następującym po wygaśnięciu ważności orzeczenia.