Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nauki socjologiczne

Program doktorski w dyscyplinie Nauki socjologiczne obowiązujący Doktorantów przyjętych w roku akademickim 2019/2020

Program doktorski w dyscyplinie Nauki socjologiczne obowiązujący Doktorantów przyjętych w roku akademickim 2020/2021

Więcej o programie

Program doktorski w dyscyplinie nauki socjologiczne obejmuje zróżnicowane formy zajęć (np. e-learning, wizyty studyjne seminaria, wykłady) oraz realizację indywidualnego planu badawczego pod kierunkiem promotora. W programie przewidziane są zajęcia w języku polskim i języku angielskim, obowiązkowe oraz fakultatywne, obejmujące kształcenie w zakresie: [1] współczesnych koncepcji i teorii socjologicznych, interpretacji rzeczywistości społecznej oraz praktycznego zastosowania wiedzy socjologicznej; [2] metodologii badań, m.in. zaawansowanych metod i technik badań jakościowych i ilościowych; [3] kompetencji akademickich, a w tym pozyskiwanie środków na badania, zasady komunikacji naukowej, popularyzacja wyników badań i kształtowanie kariery zawodowej; [4] kompetencji zawodowych, m.in. przygotowanie do prowadzenia zajęć dydaktycznych, przekazywania i upowszechniania wiedzy (np. w formie szkoleń, warsztatów, seminariów). Przez cały okres kształcenia, który trwa nie dłużej niż 4 lata, doktorant/ka ma obowiązek zgromadzić co najmniej 40 pkt ECTS, w tym co najmniej 25 ECTS w  ciągu pierwszych dwóch lat poprzedzających ocenę śródokresową.

Profil absolwenta

Absolwent/ka szkoły doktorskiej dysponuje zaawansowaną wiedzą na temat współczesnych koncepcji i teorii socjologicznych, potrafi interpretować zjawiska społeczne oraz stosować wiedzę socjologiczną w praktyce. Ma kompetencje metodologiczne, samodzielnie zarządza projektami badawczymi oraz upowszechnia ich wyniki – w oparciu o najwyższe standardy, dbając o organizację, jakość merytoryczną i etyczny wymiar podejmowanych działań. Potrafi planować swoją karierę zawodową, ma kompetencje menadżerskie, przygotowany jest do prowadzenia zajęć dydaktycznych i pracy w zespołach badawczych.

USOSweb

więcej o

Widok zawartości stron Widok zawartości stron