Przejdź do głównej treści

Dla doktorantów

Szkoła Doktorska Nauk Społecznych

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Programy doktorskie

Na podstawie art. 201 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.), Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego Uchwałą Senatu nr 41/V/2019 w dniu 29 maja 2019 roku ustalił w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych (SDNS):

  1. ośmiosemestralny program kształcenia;
  2. sześciosemestralny program kształcenia.
Zarządzenie nr 44 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 27 czerwca 2019 roku
w sprawie: utworzenia programów doktorskich w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych

Programy doktorskie w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych utworzone od roku akademickiego 2019/2020 

Ekonomia i finanse

PROGRAM DOKTORSKI
w dyscyplinie: EKONOMIA I FINANSE

Opis programu

Kształcenie w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych (SDNS) Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w dyscyplinie EKONOMIA i FINANSE jest oparte na elastycznej konstrukcji wyboru rozmaitych form aktywności naukowej, które prowadzą do osiągnięcia zdefiniowanych w Programie Kształcenia efektów w zakresie wiedzy i umiejętności. Jego celem jest przede wszystkim przygotowanie absolwenta Szkoły do pracy naukowej.

Szkielet Programu Kształcenia stanowią: Program Doktorski dyscypliny EKONOMIA i FINANSE oraz Indywidualny Plan Badawczy - 4-letni plan celów i zadań prowadzących do złożenia dysertacji doktorskiej. Uczestnik SDNS w dyscyplinie EKONOMIA i FINANSE ma możliwość współpracy - jako członek zespołu - z następującymi Zespołami badawczymi Uniwersytetu Jagiellońskiego: Ekonomii i Innowacji, Ekonomii Matematycznej, Ekonomii Instytucjonalnej i Polityki Gospodarczej, Analiz Społeczno-Gospodarczych oraz  Globalizacji i Integracji Ekonomicznej.     

Udział w SDNS daje okazję bezpośredniego udziału w programach badawczych prowadzonych przez pracowników Instytutu Ekonomii, Finansów i Zarządzania. Obecnie głównymi kierunkami poszukiwań badawczych są: determinanty rozwoju regionalnego; zaawansowane metody matematyczne w badaniu dynamiki procesów makroekonomicznych; równowaga społeczna, finansowa i ekologiczna – nierówności, transfery międzypokoleniowe; źródła innowacji przyszłości; instytucjonalne struktury dla innowacji, edukacja dla innowacji; analiza konsekwencji rozwijania i stosowania technologii (technology assessment); kierunki ewolucji rynku finansowego; międzypokoleniowa sprawiedliwość dostępu do zasobów środowiska; rynek pracy.    

Program Doktorski dyscypliny EKONOMIA i FINANSE obejmuje 4 główne moduły kształcenia: (1) kształcenie specjalistyczne (teoria ekonomii), (2) kształcenie metodologiczne (metody ilościowe w badaniu procesów gospodarczych), (3) kompetencje akademickie (projektowanie i prowadzenie badań, upowszechnianie wyników badań), oraz (4) przygotowanie do pracy dydaktycznej w uniwersytecie.  

Profil absolwenta

Absolwent SDNS w dyscyplinie EKONOMIA i FINANSE jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia badań naukowych. Zna zasady pozyskiwania środków i realizacji projektów naukowych. Potrafi opracować strukturę i zredagować tekst artykułu naukowego oraz polemizować z recenzentami. Potrafi przedstawić wyniki swoich badań w trakcie wystąpienia publicznego, w tym również o charakterze międzynarodowej konferencji naukowej. Absolwent jest przygotowany do zatrudnienia na stanowisku badawczo-dydaktycznym w dowolnym ośrodku akademickim w kraju i zagranicą. 

USOSweb

więcej o USOSweb

Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

PROGRAM DOKTORSKI
w dyscyplinie: GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Opis programu

Program doktorski geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna skierowany jest zarówno do osób planujących karierę akademicką, jak również tych, które doktorat traktują jako szansę rozwoju osobistego i element wspierający karierę zawodową. Ma on tryb stacjonarny i trwa 8 semestrów.

Zajęcia są prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę wykładowców.  Doktorant współpracuje z promotorem od początku studiów na zasadzie relacji Mistrz-Uczeń.

Doktorant ma możliwość potwierdzić zdobycie zakładanych efektów kształcenia w ramach zajęć proponowanych przez Szkołę Doktorską Nauk Społecznych ujętych w modułach kształcenia, a także w wyniku własnej aktywności realizowanej poza zajęciami. Zajęcia prowadzone są w ramach następujących modułach:

Moduł 1. Kształcenie specjalistyczne - wybrane obszary dorobku naukowego

Moduł 2. Kształcenie metodologiczne - metodologia badań społecznych

Moduł 3. Kompetencje akademickie – uwarunkowania rozwoju kariery naukowej

Moduł 4. Kompetencje zawodowe i miękkie – w tym przygotowanie do pracy dydaktycznej.

Doktoranci oprócz udziału w zajęciach ustalonych w planie studiów mają obowiązek prowadzenia pracy naukowej oraz realizacji w Uczelni zajęć dydaktycznych w wymiarze zgodnym z planem i programem studiów.

Absolwentom szkoły doktorskiej, po pozytywnie zakończonej publicznej obronie rozprawy doktorskiej, zostaje nadany stopień doktora nauk o społecznych w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna.

Profil absolwenta

– posiada wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych i społeczno-ekonomicznych, umiejętności posługiwania się technikami i metodami gromadzenia, analizy oraz interpretacji danych przestrzennych z wykorzystaniem programów statystycznych i systemów informacji geograficznej,

– wykazuje opanowanie warsztatu badawczego, jest przygotowany do prowadzenia prac naukowych, posiada umiejętność formułowania i rozwiązywania problemów badawczych,

– jest przygotowany do pracy w szkołach wyższych, jednostkach naukowo-badawczych, samorządach lokalnych i regionalnych, jednostkach administracji państwowej oraz podmiotach gospodarczych zajmujących się gospodarką przestrzenną i rozwojem regionalnym.

USOSweb

więcej o USOSweb

Nauki o komunikacji społecznej i mediach

PROGRAM DOKTORSKI
w dyscyplinie: NAUKI O KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MEDIACH

Opis programu

Program doktorski w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach to nowoczesne kształcenie dające doktorantowi elastyczność w doborze przedmiotów i pracy nad przygotowaniem dysertacji. To propozycja dla osób interesujących się nowymi i tradycyjnymi mediami w Polsce i na świecie, praktykami nadawczo-odbiorczymi, zarządzaniem informacją, komunikacją polityczną, komunikowaniem międzynarodowym, zjawiskiem mediatyzacji, komunikacją wizualną, kulturą popularną, komunikacją społeczną, genologią dziennikarską i bibliologią. 

Szeroki zakres przedmiotów dostępnych w programie kształcenia gwarantuje uczestnikowi przygotowanie teoretyczne i badawcze w wybranym obszarze nauk o komunikacji społecznej i mediach. Ponadto dzięki bogatej ofercie kursów doskonalących warsztat naukowy i dydaktyczny doktorant nabędzie umiejętności pozwalające na kreowanie swojej kariery zarówno w roli badacza, jak i nauczyciela akademickiego.

Profil absolwenta

Absolwent programu kształcenia w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach to osoba posiadająca stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk społecznych, która samodzielnie przygotowała i obroniła pracę opartą na oryginalnym rozwiązaniu problemu naukowego. Sprawnie porusza się w zagadnieniach teoretycznych charakterystycznych dla dyscypliny, posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu metodologii badań w naukach społecznych i posiada rozwinięty warsztat badawczy. Z powodzeniem odnajduje się zarówno w indywidualnej pracy badawczej, jak i w pracy w zespołach, także międzynarodowych. Potrafi kierować rozwojem swojej kariery. Posiada kompetencje konieczne do pracy dydaktycznej ze studentami. 

USOSweb

więcej o USOSweb

Nauki o polityce i administracji

PROGRAM DOKTORSKI
w dyscyplinie: NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI

Opis programu

Kształcenie doktorantów w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych w ramach dyscypliny nauki o polityce i administracji odbywa się na podstawie programu kształcenia oraz indywidualnego planu badawczego, przygotowanego i realizowanego zgodnie z obowiązującym Regulaminem SDNS. Program kształcenia trwa 4 lata i zawiera kursy o charakterze obligatoryjnym oraz fakultatywnym.

Program w dyscyplinie nauki o polityce i administracji składa się z czterech modułów kształcenia specjalistycznego, podzielonego na kolejne semestry. Moduł pierwszy stanowią przedmioty o charakterze kształcenia z wybranych obszarów dyscypliny, z uwzględnieniem seminarium doktoranckiego. W ramach modułu drugiego odbywać się będzie kształcenie metodologiczne, którego celem jest przekazanie wiedzy z zakresu metodologii badań społecznych oraz narzędzi badawczych w dyscyplinie. Moduł trzeci ukierunkowany jest na podnoszenie przez doktorantów kompetencji akademickich i zawiera zajęcia, związane z rozwojem kariery naukowej oraz zdobyciem praktycznych umiejętności w tym zakresie. Moduł czwarty obejmuje przedmioty kształcące doktorantów w zakresie przygotowania zawodowego do prowadzenia zajęć dydaktycznych, jak również kompetencji miękkich, niezbędnych w różnych formach kariery zawodowej absolwentów Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych.

            Przedmioty w ramach kształcenia powiązane są z badaniami naukowymi prowadzonymi w jednostce w ramach dziedziny nauk społecznych i dotyczą problematyki nauk politycznych, administracji, stosunków międzynarodowych, jak również bezpieczeństwa. Badania prowadzone są w ramach indywidualnych projektów pracowników oraz w pracach zespołowych zorganizowanych w poszczególnych jednostkach. Obecne badania dotyczą nauki o państwie i teorii polityki, filozofii i etyki polityki, doktryn politycznych, aspektów dziennikarstwa, historii i współczesnego wymiaru myśli politycznej w ujęciu polskim i międzynarodowym. Kolejnym blokiem badań z zakresu dyscypliny nauk o polityce i administracji są projekty dotyczące problematyki konstytucjonalizmu i ustrojów państwowych, transformacji społeczno-politycznych, a także współczesnych systemów politycznych. Istotna część prowadzonych badań uwzględniających historyczne aspekty procesów o charakterze politologicznym, międzynarodowym i bezpieczeństwa dotyczy historii Polski, historii ustroju oraz historii dyplomacji i stosunków międzynarodowych. Odrębnym blokiem są badania dotyczące studiów obszarowych, odnoszące się swoim zakresem do poszczególnych regionów i subregionów na świecie. Ważne miejsce zajmuje problematyka polityki zagranicznej i współczesnych stosunków międzynarodowych, z uwzględnieniem elementów strategii i taktyki stosunków międzynarodowych, jak również procesów integracyjnych we współczesnym świecie. Kolejnym kierunkiem prowadzonych badań są zagadnienia związane z bezpieczeństwem narodowym i międzynarodowym, uwzględniające kwestie obronności, wojen, wojskowości i konfliktów zbrojnych, a także zagrożeń globalnych i asymetrycznych we współczesnym świecie.

Profil absolwenta

Program doktorski w dyscyplinie nauki o polityce i administracji został stworzony z myślą o wszechstronnym przygotowaniu doktorantów do pełnienia zróżnicowanych ról społecznych i wyboru różnych ścieżek kariery zawodowej. Program opiera się na zajęciach dydaktycznych oraz indywidualnym planie badawczym doktoranta, będącym podstawą prowadzenia badań oraz uzyskania stopnia doktora. Zajęcia dydaktyczne w ramach programu doktorskiego w dyscyplinie nauki o polityce i administracji podzielone zostały na przedmioty obligatoryjne oraz fakultatywne.

Zajęcia obowiązkowe dotyczą zagadnień, które są fundamentalne z punktu widzenia badań naukowych prowadzonych w dyscyplinie. Z kolei zajęcia fakultatywne uczestnicy programu mogą wybierać z oferty dydaktycznej całej Szkoły Doktorskiej zgodnie ze swoimi zainteresowaniami oraz profilem prowadzonych badań. Dzięki przyjętemu rozwiązaniu absolwenci Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych, po uzyskaniu stopnia doktora, są przygotowani do różnych form kontynuowania kariery zawodowej.

Absolwenci programu doktorskiego w dyscyplinie nauki o polityce i administracji są przygotowani do kontynuowania pracy naukowej i podjęcia zatrudnienia na uczelniach oraz w instytucjach badawczych. Absolwenci mają również kompetencje niezbędne do pracy w administracji rządowej i samorządowej, organach partii politycznych, organizacjach gospodarczych i społecznych, instytucjach i organizacjach międzynarodowych, a także w mediach. Uczestnicy Szkoły Doktorskiej będą też mogli podjąć pracę w charakterze analityka, doradcy, specjalisty oraz osoby kierującej pracą zespołową. Absolwenci posiadają również kompetencje do podjęcia działalności społecznej, a także politycznej i parlamentarnej, czyli kluczowych aspektów związanych z potrzebami społeczno-politycznymi państwa.

USOSweb

więcej o USOSweb

Nauki o zarządzaniu i jakości

PROGRAM DOKTORSKI
w dyscyplinie: NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI

Opis programu

Szkoła doktorska przygotowuje do uzyskania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości. Kształcenie obejmuje teoretyczne i naukowo-dydaktyczne podstawy dyscypliny, metodologię nauk społecznych oraz przedmioty fakultatywne i specjalistyczne, pozwalające rozszerzyć wiedzę, kompetencje i umiejętności, pozwalające napisać rozprawę doktorską w naukach o zarzadzaniu i jakości, ja również uczestniczyć w wymianie naukowej na poziomie międzynarodowym (m.in. uczestniczyć w konferencjach naukowych, międzynarodowych zespołach badawczych, przygotowywać własne projekty naukowe oraz publikować artykuły w czasopismach JCR). Słuchacze szkoły doktorskiej mają dostęp do zajęć powadzonych przez najlepszych specjalistów nauk społecznych Uniwersytetu Jagiellońskiego a także zapraszanych gości z innych uniwersytetów, mogą również uczestniczyć w zespołach badawczych i projektach naukowych realizowanych przez naukowców, reprezentujących nauki o zarządzaniu i jakości.

Profil absolwenta

Absolwent szkoły doktorskiej w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości uzyskuje stopień doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości. Posiada ugruntowaną i usystematyzowaną wiedzę w zakresie dziedziny i dyscypliny studiów. Zna metody badań,  opanował umiejętność samodzielnego opracowania ich koncepcji oraz organizowania warsztatu badawczego, prowadzenia procesu badawczego, a także skutecznego przekazywania wiedzy, komunikowania wyników prac badawczych oraz analizy, syntezy i oceny piśmiennictwa naukowego w zakresie nauk społecznych ze szczególnym uwzględnieniem nauk o zarządzaniu i jakości. Zna zasady funkcjonowania systemu finansowania nauki w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości pozyskiwania środków na badania i zasad realizacji projektów naukowych. Może także podejmować się zadań dydaktycznych na poziomie akademickim. Poprzez opracowanie rozprawy doktorskiej, która stanowi oryginalne rozwiązanie problemu naukowego, przyczynia się do rozwoju i poszerzania wiedzy w zakresie nauk o zarządzaniu i jakości. Jest świadomy odpowiedzialności społecznej, jaką ponosi badacz oraz przestrzega zasad etycznych w pracy naukowej.

USOSweb

więcej o USOSweb

Nauki prawne

PROGRAM DOKTORSKI
w dyscyplinie: NAUKI PRAWNE

Opis programu

Program doktorski z zakresu nauk prawnych przygotowuje do uzyskania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne.

Uczestnik programu doktorskiego w zakresie nauk prawnych realizuje modułową ofertę programową oferowaną w ramach Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UJ, na którą składają się cztery moduły: Moduł 1. Kształcenie specjalistyczne – wybrane obszary dorobku naukowego (nauki prawne); Moduł 2. Kształcenie metodologiczne – metodologia badań społecznych; Moduł 3. Kompetencje akademickie – uwarunkowania rozwoju kariery naukowej; Moduł 4. Kompetencje zawodowe i miękkie, w tym przygotowanie do pracy dydaktycznej. W uzupełnieniu oferowanych w ramach ww. modułów zajęć kursowych doktorant ma również możliwość potwierdzić zdobycie zakładanych efektów kształcenia w wyniku własnej aktywności realizowanej poza zajęciami.

W ramach modułu obejmującego kształcenie specjalistyczne w zakresie nauk prawnych uczestnik programu doktorskiego zobowiązany jest do uczestnictwa w trzech seminariach: doktoranckim (obejmującym indywidualne konsultacje z promotorem); projektowym (w ramach którego uczestnicy realizują wspólny projekt badawczy na założony temat wiodący) i bieżącym „Prawo przyszłości” (w ramach którego uczestnicy przedstawiają komunikaty dotyczące aktualności w zakresie ich specjalizacji). W ramach tego modułu uczestnik programu ma również możliwość realizacji indywidualnego lub zespołowego projektu społecznego lub edukacyjnego wg planu zatwierdzanego przez kierownika programu.

Kształcenie w ramach programu doktorskiego z zakresu nauk prawnych trwa 4 lata i odbywa się w języku polskim i angielskim. W ramach programu doktorant zobowiązany jest do uzyskania co najmniej 40 punktów ECTS, w tym co najmniej 25 punktów ECTS w ciągu pierwszych dwóch lat poprzedzających ocenę śródokresową. Program szczegółowo określa minima punktowe konieczne do uzyskania w każdym z ww. modułów.

Profil absolwenta

Absolwent programu doktorskiego z zakresu nauk prawnych ma wiedzę specjalistyczną w dziedzinie nauk społecznych w zakresie dyscypliny nauki prawne. Jest metodycznie i warsztatowo przygotowany do samodzielnego prowadzenia badań naukowych oraz działalności naukowej i dydaktycznej w dyscyplinie nauki prawne. Potrafi współpracować ze specjalistami z innych dyscyplin naukowych, kierować zespołem badawczym, ubiegać się o środki na badania naukowe, oraz rozumie społeczny i etyczny wymiar swojej działalności.

USOSweb

więcej o USOSweb

Nauki socjologiczne

PROGRAM DOKTORSKI
w dyscyplinie: NAUKI SOCJOLOGICZNE

Opis programu

Program doktorski w dyscyplinie nauki socjologiczne obejmuje zróżnicowane formy zajęć (np. e-learning, wizyty studyjne seminaria, wykłady) oraz realizację indywidualnego planu badawczego pod kierunkiem promotora. W programie przewidziane są zajęcia w języku polskim i języku angielskim, obowiązkowe oraz fakultatywne, obejmujące kształcenie w zakresie: [1] współczesnych koncepcji i teorii socjologicznych, interpretacji rzeczywistości społecznej oraz praktycznego zastosowania wiedzy socjologicznej; [2] metodologii badań, m.in. zaawansowanych metod i technik badań jakościowych i ilościowych; [3] kompetencji akademickich, a w tym pozyskiwanie środków na badania, zasady komunikacji naukowej, popularyzacja wyników badań i kształtowanie kariery zawodowej; [4] kompetencji zawodowych, m.in. przygotowanie do prowadzenia zajęć dydaktycznych, przekazywania i upowszechniania wiedzy (np. w formie szkoleń, warsztatów, seminariów). Przez cały okres kształcenia, który trwa nie dłużej niż 4 lata, doktorant/ka ma obowiązek zgromadzić co najmniej 40 pkt ECTS, w tym co najmniej 25 ECTS w  ciągu pierwszych dwóch lat poprzedzających ocenę śródokresową.

Profil absolwenta

Absolwent/ka szkoły doktorskiej dysponuje zaawansowaną wiedzą na temat współczesnych koncepcji i teorii socjologicznych, potrafi interpretować zjawiska społeczne oraz stosować wiedzę socjologiczną w praktyce. Ma kompetencje metodologiczne, samodzielnie zarządza projektami badawczymi oraz upowszechnia ich wyniki – w oparciu o najwyższe standardy, dbając o organizację, jakość merytoryczną i etyczny wymiar podejmowanych działań. Potrafi planować swoją karierę zawodową, ma kompetencje menadżerskie, przygotowany jest do prowadzenia zajęć dydaktycznych i pracy w zespołach badawczych.

USOSweb

więcej o USOSweb

Pedagogika

PROGRAM DOKTORSKI
w dyscyplinie: PEDAGOGIKA

Opis programu

Program Kształcenia w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych realizowany w dyscyplinie pedagogika umożliwia zdobycie specjalistycznej wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia badań zwieńczonych złożeniem rozprawy doktorskiej w zakresie pedagogiki oraz przygotowanie do podjęcia roli nauczyciela akademickiego. Jest nowoczesną, spersonalizowaną propozycją rozwoju ścieżki kariery naukowej.

Program kształcenia obejmuje cztery moduły:

  • moduł specjalistyczny - umożliwiający zdobycie pogłębionej wiedzy obejmującej światowy dorobek dyscypliny pedagogika oraz szeregu umiejętności kognitywnych związanych z krytyczną analizą rezultatów badań, innowacyjnym rozwiązywaniem złożonych problemów edukacyjnych, działalnością ekspercką oraz badawczą;
  • moduł metodologiczny – związany z budowaniem specjalistycznego warsztatu metodologicznego umożliwiającego projektowanie i prowadzenie badań naukowych, indywidualnych i zespołowych, także w środowisku międzynarodowym;
  • moduł związany z kompetencjami akademickimi – umożliwiający zdobycie szeregu umiejętności związanych z rozwojem kariery naukowej;
  • moduł związany z kompetencjami zawodowymi i miękkimi, budowany na nowoczesnej koncepcjach dydaktyki akademickiej, umożliwiający przygotowanie do pracy dydaktycznej ze studentami.

W ramach poszczególnych modułów Doktorantowi oferowane są kursy i inne aktywności, z których może skorzystać przy budowaniu Indywidualnego Planu Badawczego umożliwiającego osiągnięcie efektów kształcenia przewidzianych dla Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych. Efekty kształcenia mogą być też potwierdzane na podstawie zrealizowanych przez Doktoranta innych, alternatywnych rodzajów aktywności, które zostały wymienione w katalogu przedstawionym w programie Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych.

Profil absolwenta

Program Kształcenia oferowany w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych w dyscyplinie pedagogika umożliwia Absolwentowi zbudowanie opartego na szerokim zapleczu teoretycznym warsztatu pracy naukowej, pozwalającego na dalszą samodzielną pracę naukowo-badawczą. Absolwent ma pogłębioną znajomość światowego dorobku pedagogiki oraz jej metodologicznych podstaw; opanował warsztat badawczy w stopniu umożliwiającym twórcze stosowanie metod, technik i narzędzi badawczych; znajomość języka obcego nowożytnego umożliwia mu fukncjonowanie w międzynarodowym środowisku naukowym. Zrealizowanie przez Absolwenta zaawansowanych studiów i badań czyni go wysokiej klasy specjalistą w wybranym przez niego obszarze.

Zdobyta wiedza merytoryczna i kompetencje badawcze oraz nawiązane w trakcie realizacji programu kształcenia kontakty naukowe i współpraca z badaczami w kraju i za granicą, dają Absolwentowi mocną pozycję także na rynku pracy innym niż akademicki.

USOSweb

więcej o USOSweb

Psychologia

PROGRAM DOKTORSKI
w dyscyplinie: PSYCHOLOGIA

Opis programu

Program doktorski przygotowuje do uzyskania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie psychologia. Uczestnik programu doktorskiego realizuje modułową ofertę programową oferowaną w ramach Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UJ, na którą składają się cztery moduły: Moduł 1. Kształcenie specjalistyczne – wybrane obszary dorobku naukowego z psychologii; Moduł 2. Kształcenie metodologiczne – metodologia badań specyficznych dla psychologii jako nauki empirycznej (metody statystyczne oraz jakościowe); Moduł 3. Kompetencje akademickie – uwarunkowania rozwoju kariery naukowej; Moduł 4. Kompetencje zawodowe i miękkie, w tym przygotowanie do pracy dydaktycznej. W uzupełnieniu oferowanych w ramach ww. modułów zajęć kursowych doktorant ma również możliwość potwierdzić zdobycie zakładanych efektów kształcenia w wyniku własnej aktywności realizowanej poza zajęciami.

Profil absolwenta

Absolwent Szkoły Doktorskiej jest przygotowany do pracy naukowej jako przyszły pracownik instytucji akademickich, pełniąc rolę zarówno badacza, jak i nauczyciela w szkolnictwie wyższym. Posiada w szerokim zakresie wiedzę o człowieku i psychologicznych podstawach zachowań indywidualnych i społecznych. Absolwenci tego kierunku poznają także teoretycznie i praktycznie warsztat pracy naukowej w zakresie psychologii w stopniu pozwalającym na dalszą samodzielną pracę naukowo-badawczą; pogłębiają znajomość filozoficznych i metodologicznych podstaw psychologii; opanowują stosowane w niej narzędzia i techniki badawcze; doskonalą znajomość wybranego języka obcego, nabywają podstawowych kompetencji dydaktycznych.

USOSweb

więcej o USOSweb

Society of the future

PROGRAM DOKTORSKI
Program Interdyscyplinarny „Society of the Future”

Opis programu

Kształcenie w ramach interdyscyplinarnego programu doktorskiego „Society of the Future” przygotowuje do uzyskania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych lub w jednej z dziewięciu dyscyplin naukowych w ramach tej dziedziny (1. Ekonomia i finanse, 2. Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, 3. Nauki o komunikacji społecznej i mediach, 4. Nauki o zarządzaniu i jakości, 5. Psychologia, 6. Nauki o polityce i administracji, 7. Nauki prawne, 8. Nauki socjologiczne, 9. Pedagogika).

Program skierowany jest do osób, które chciałyby prowadzić badania w ramach dziedziny nauk społecznych w środowisku interdyscyplinarnym oraz z wykorzystaniem interdyscyplinarnych form kształcenia. W każdym roku akademickim kształcenie w ramach programu jest zorganizowane wokół innego tematu wiodącego, który determinuje tematykę indywidualnych planów badawczych, wykładów gościnnych oraz zajęć projektowych. W roku akademickim 2019/2020 temat wiodący to „Diversity in Society”.

Kształcenie w ramach interdyscyplinarnego programu doktorskiego „Society of the Future” trwa 4 lata i odbywa się w języku angielskim. W ramach programu doktorant zobowiązany jest do uzyskania co najmniej 40 punktów ECTS.

Profil absolwenta

Absolwent interdyscyplinarnego programu doktorskiego „Society of the Future” ma wiedzę specjalistyczną w zakresie więcej niż jednej dyscypliny naukowej w dziedzinie nauk społecznych. Jest metodycznie i warsztatowo przygotowany do samodzielnego prowadzenia interdyscyplinarnych badań naukowych oraz działalności dydaktycznej w wybranych dyscyplinach naukowych w ramach dziedziny nauk społecznych. Potrafi współpracować ze specjalistami z innych dyscyplin naukowych, kierować zespołem badawczym, aplikować o środki na badania naukowe oraz rozumie społeczny i etyczny wymiar swojej działalności.

USOSweb

więcej o USOSweb

Międzynarodowy program doktorski z zakresu neuronauki poznawczej

MIĘDZYNARODOWY PROGRAM DOKTORSKI Z ZAKRESU NEURONAUKI POZNAWCZEJ w
dyscyplinie: psychologia, filozofia, nauki biologiczne, nauki medyczne i nauki o zdrowiu

Opis programu

Międzynarodowy program doktorancki w zakresie cognitive neuroscience, CogNes, realizowany jest w języku angielskim. Jego cechą wyróżniającą jest elastyczne podejście do indywidualnych potrzeb edukacyjnych doktorantów, zarówno poprzez wybór odpowiadających ich potrzebom kursów specjalistycznych, jak i nacisk na ścisłą współpracę doktoranta z promotorem. Zamawiane kursy umożliwią doktorantom nabycie praktycznych umiejętności z zakresu analizy danych, pisania tekstów naukowych, rozwijania zdolności prezentacji, a także pozwolą na nabycie wiedzy teoretycznej dotyczącej metodologii nauk czy konkretnych subdyscyplin, w których realizowane będą projekty doktorskie uczestników.

Zajęcia prowadzone będą przez zarówno polskich, jak
i międzynarodowych naukowców. Zajęcia, poza tradycyjną formułą, będą realizowane w formie intensywnych, krótkoterminowych kursów prowadzonych przez zagranicznych ekspertów. Program CogNes zakłada wypłatę wszystkim uczestnikom dodatkowego stypendium w wysokości 1800 zł miesięcznie oraz dofinansowanie wyjazdów konferencyjnych, międzynarodowych staży oraz publikacji artykułów naukowych. 

Profil absolwenta

Absolwent/ka programu doktorskiego CogNes to młody naukowiec posiadający wiedzę z obszaru neuronauki poznawczej, a w szczególności obszaru, którego dotyczyła rozprawa doktorska. Posiada umiejętności z zakresu prowadzenia badań naukowych, ich analizy i interpretacji oraz ich upowszechniania podczas konferencji naukowych oraz w formie artykułów w czasopismach o światowej renomie. Absolwent/ka programu przygotowany/a jest do podjęcia pracy naukowej w ośrodkach badawczych i uniwersytetach w Polsce i zagranicą.

USOSweb

więcej o USOSweb