Przejdź do głównej treści

Dla kandydatów

Szkoła Doktorska Nauk Społecznych

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wymagane dokumenty

Dokumenty wymagane przy rejestracji

Dokumenty należy przesłać elektronicznie w postaci skanów:

 1. podanie o przyjęcie do szkoły doktorskiej wydrukowane z indywidualnego konta ERK i podpisane przez kandydata;
 2. życiorys naukowy wraz z listą publikacji i wystąpień konferencyjnych;
 3. list rekomendacyjny napisany przez pracownika prowadzącego działalność naukową w dyscyplinie, posiadającego co najmniej stopień naukowy dr hab.;
 4. projekt badawczy (min. 10.000, max. 18.000 znaków bez spacji) zawierający następujące elementy: tytuł, słowa kluczowe, cel/ problem badawczy, znaczenie proponowanych badań, metody badawcze, koncepcja i plan badań oraz wstępną bibliografię.
Wszystkie dokumenty muszą być zestawione w jeden wspólny plik PDF w wyżej wymienionej kolejności i przesłany na wskazany adres e-mail. Dokumenty składane na potrzeby rekrutacji muszą być przygotowane w języku polskim lub angielskim.

Dokumenty wymagane przy wpisie

Wszyscy kandydaci dokonując wpisu na studia zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:

 1. kserokopia dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego (wraz z oryginałem do wglądu);
 2. fotografia o wymiarach 35 mm × 45 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle;
 3. do wglądu: dowód tożsamości.
 • Dyplom studiów wyższych uzyskany poza granicami Polski musi być opatrzony apostille lub poddany legalizacji.

Cudzoziemcy mogą podjąć kształcenie, jeżeli:

 1. posiadają polisę ubezpieczenia zdrowotnego na okres kształcenia w Polsce lub
 2. posiadają Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, lub
 3. są objęci powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1510 ze zm.), lub
 4. posiadają potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na minimalną kwotę 30 000 euro.

 

Do każdego składanego dokumentu, który został sporządzony w języku innym niż polski lub angielski należy dołączyć jego poświadczone tłumaczenie na język polski lub angielski.

Pliki do pobrania
docx
Curriculum Vitae
docx
Formularz projektu planu badawczego
docx
List rekomendacyjny