Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Programy interdyscyplinarne i międzydziedzinowe

Formalne warunki wstępne udziału w postępowaniu rekrutacyjnym

O przyjęcie do szkoły doktorskiej może ubiegać się osoba posiadająca tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny uzyskany na dowolnym kierunku oraz osoba, o której mowa w art. 186 ust. 2 ustawy. Spełnienie tego wymogu jest weryfikowane po zakwalifikowaniu do przyjęcia do szkoły doktorskiej w momencie dokonywania przez kandydata wpisu na listę doktorantów.

Język postępowania rekrutacyjnego

Postępowanie jest prowadzone w języku angielskim. W tym samym języku składane są dokumenty.

Lista dokumentów wymaganych do ustalenia wyniku kwalifikacji

1. życiorys naukowy wraz z listą publikacji i wystąpień konferencyjnych;

2. list rekomendacyjny napisany przez pracownika prowadzącego działalność naukową w dziedzinach lub dyscyplinach, w których realizowany będzie projekt, posiadającego co najmniej stopień naukowy dr hab., lub posiadającego co najmniej stopień doktora i uprawnienia do opieki nad doktorantem jako promotor główny (List rekomendacyjny wczytywany jest do systemu przez autora;

3. projekt planu badawczego (min. 10 000, max. 20 000 znaków ze spacjami) zawierający następujące elementy: tytuł, słowa kluczowe, cel/ problem badawczy, znaczenie proponowanych badań, metody badawcze, koncepcja i plan badań oraz wstępną bibliografię;

4. w przypadku osób, o których mowa w art. 186 ust. 2 ustawy – opinia potwierdzająca wysoką jakość prowadzonych przez nią prac badawczych oraz wysoki stopień zaawansowania tych prac, wydana przez opiekuna naukowego posiadającego co najmniej stopień doktora habilitowanego lub będącego pracownikiem zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej, który posiada znaczące osiągnięcia w zakresie zagadnień naukowych związanych z programem kształcenia.

Przebieg postępowania rekrutacyjnego

Postępowanie składa się z dwóch etapów.

W pierwszym etapie komisja ocenia:

1. interdyscyplinarność zainteresowań naukowych kandydata w zakresie dziedzin i/lub dyscyplin, które obejmuje dany program oceniana na podstawie złożonego życiorysu naukowego oraz listu rekomendacyjnego;

2. projekt badawczy.

Projekt jest oceniany według następujących kryteriów:

1. poprawność formalna;

2. poprawność zidentyfikowania i przedstawienia problemu badawczego;

3. adekwatność przeglądu literatury;

4. adekwatność metodologii badań.

Przy dokonywaniu oceny komisja może powołać recenzenta spośród pracowników naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego posiadających co najmniej stopień doktora habilitowanego i uznane specjalistyczne kompetencje i wiedzę z zakresu tematyki przedstawionej w projekcie planu badawczego. Osoby niedopuszczone do rozmowy kwalifikacyjnej uzyskują na ostatecznej liście rankingowej wynik kwalifikacji równy 0 (zero) punktów.

Do drugiego etapu (rozmowy kwalifikacyjnej) dopuszczony jest tylko kandydat spełniający łącznie następujące kryteria:

1. złożone zostały wymagane dokumenty do ustalenia wyniku kwalifikacji

2. zgodność zainteresowań naukowych kandydata z profilem programu;

3. złożony przez niego projekt spełnia wymagania formalne;

4. przedstawił w projekcie planu badawczego zamierzenia naukowe zgodne z profilem Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych i programem doktorskim.

W drugim etapie komisja przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną, której celem jest ocena kandydata zgodnie z opisanymi niżej kryteriami. Rozmowa odbywa się w języku angielskim.

Kryteria oceny i wynik kwalifikacji

Wynik kwalifikacji kandydata ustala się w oparciu o wynik rozmowy kwalifikacyjnej (0–100 pkt.), w ramach której oceniane są następujące elementy:

1. jakość naukowa, nowatorstwo i wykonalność przedstawionego projektu badawczego z uwzględnieniem oceny z pierwszego etapu postępowania (0–40 pkt.);

2. złożony przez kandydata życiorys naukowy (0–20 pkt.);

3. kompetencje merytoryczne kandydata (0–40 pkt.).

Osoby, które nie zgłosiły się na rozmowę kwalifikacyjną, na ostatecznej liście rankingowej uzyskują wynik kwalifikacji równy 0 (zero) punktów.

Wynik kwalifikacji kandydata stanowi sumę punktów uzyskanych w każdej kategorii i jest liczbą z zakresu od 0 do 100 podawaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Posiadanie statusu beneficjenta grantów i międzynarodowych projektów badawczych (których listę określa dyrektor w formie komunikatu na stronie internetowej szkoły) jest podstawą przyznania maksymalnej liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym (100 pkt.), bez konieczności przystępowania kandydata do poszczególnych etapów postępowania, pod warunkiem spełnienia przez kandydata wymogów formalnych udziału w rekrutacji. Spełnienie powyższych warunków stwierdza komisja na podstawie dokumentów złożonych przez kandydata.

Kandydaci są umieszczani na liście rankingowej w kolejności według uzyskanego wyniku kwalifikacji.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pozostałe programy

Formalne warunki wstępne udziału w postępowaniu rekrutacyjnym

O przyjęcie do szkoły doktorskiej może ubiegać się osoba posiadająca tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny uzyskany na dowolnym kierunku oraz osoba, o której mowa w art. 186 ust. 2 ustawy.

Spełnienie tego wymogu jest weryfikowane po zakwalifikowaniu do przyjęcia do szkoły doktorskiej w momencie dokonywania przez kandydata wpisu na listę doktorantów.

Język postępowania rekrutacyjnego

Postępowanie jest prowadzone w języku polskim lub w języku angielskim.

Lista dokumentów wymaganych do ustalenia wyniku kwalifikacji

1. życiorys naukowy wraz z listą publikacji i wystąpień konferencyjnych;

2. list rekomendacyjny napisany przez pracownika prowadzącego działalność naukową w dyscyplinie lub dyscyplinach pokrewnych, posiadającego co najmniej stopień naukowy dr hab., lub posiadającego co najmniej stopień doktora i uprawnienia do opieki nad doktorantem jako promotor główny (List rekomendacyjny wczytywany jest do systemu przez autora;

3. projekt planu badawczego (min. 10 000, max. 20 000 znaków ze spacjami) zawierający następujące elementy: tytuł, słowa kluczowe, cel/ problem badawczy, znaczenie proponowanych badań, metody badawcze, koncepcja i plan badań oraz wstępną bibliografię;

4. w przypadku osób, o których mowa w art. 186 ust. 2 ustawy opinia potwierdzająca wysoką jakość prowadzonych przez nią prac badawczych oraz wysoki stopień zaawansowania tych prac, wydana przez opiekuna naukowego posiadającego co najmniej stopień doktora habilitowanego lub będącego pracownikiem zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej, który posiada znaczące osiągnięcia w zakresie zagadnień naukowych związanych z programem kształcenia.

Przebieg postępowania rekrutacyjnego

Postępowanie składa się z dwóch etapów.

W pierwszym etapie komisja ocenia:

1. zbieżność zainteresowań naukowych kandydata z dyscypliną na podstawie złożonego życiorysu naukowego oraz listu rekomendacyjnego;

2. projekt planu badawczego.

Projekt jest oceniany według następujących kryteriów:

1. poprawność formalna;

2. poprawność zidentyfikowania i przedstawienia problemu badawczego;

3. adekwatność przeglądu literatury;

4. adekwatność metodologii badań.

Przy dokonywaniu oceny komisja może powołać recenzenta spośród pracowników naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego posiadających co najmniej stopień doktora habilitowanego i uznane specjalistyczne kompetencje i wiedzę z zakresu tematyki przedstawionej w projekcie planu badawczego. Osoby niedopuszczone do rozmowy kwalifikacyjnej uzyskują na ostatecznej liście rankingowej wynik kwalifikacji równy 0 (zero) punktów.

Do drugiego etapu (rozmowy kwalifikacyjnej) dopuszczony jest tylko kandydat spełniający łącznie następujące kryteria:

1. złożone zostały wymagane dokumenty do ustalenia wyniku kwalifikacji

2. zgodność zainteresowań naukowych kandydata z dyscypliną;

3. złożony przez niego projekt spełnia wymagania formalne;

4. przedstawił w projekcie planu badawczego zamierzenia naukowe zgodne z profilem Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych i programem doktorskim.

W drugim etapie komisja przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną, której celem jest ocena kandydata zgodnie z opisanymi niżej kryteriami. Rozmowa może zawierać elementy sprawdzenia znajomości języka angielskiego i - jeśli program prowadzony jest łącznie w języku polskim i angielskim - języka polskiego przez kandydata.

Kryteria oceny i wynik kwalifikacji

Wynik kwalifikacji kandydata ustala się w oparciu o wynik rozmowy kwalifikacyjnej (0–100 pkt.), w ramach której oceniane są następujące elementy:

1. jakość naukowa, nowatorstwo i wykonalność przedstawionego projektu badawczego z uwzględnieniem oceny z pierwszego etapu postępowania (0–40 pkt.);

2. złożony przez kandydata życiorys naukowy (0–20 pkt.);

3. kompetencje merytoryczne kandydata (0–40 pkt.).

Osoby, które nie zgłosiły się na rozmowę kwalifikacyjną, na ostatecznej liście rankingowej uzyskują wynik kwalifikacji równy 0 (zero) punktów.

Wynik kwalifikacji kandydata stanowi sumę punktów uzyskanych w każdej kategorii i jest liczbą z zakresu od 0 do 100 podawaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Posiadanie statusu beneficjenta grantów i międzynarodowych projektów badawczych (których listę określa dyrektor w formie komunikatu na stronie internetowej szkoły) jest podstawą przyznania maksymalnej liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym (100 pkt.), bez konieczności przystępowania kandydata do poszczególnych etapów postępowania, pod warunkiem spełnienia przez kandydata wymogów formalnych udziału w rekrutacji. Spełnienie powyższych warunków stwierdza komisja na podstawie dokumentów złożonych przez kandydata.

Kandydaci są umieszczani na liście rankingowej w kolejności według uzyskanego wyniku kwalifikacji.