Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ogłoszenie o rekrutacji do programu geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna w ramach specjalnej procedury konkursowej w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych (dalej: SDNS) ogłasza konkurs dla wniosków na jedno miejsce w programie doktorskim w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna.

Formalne warunki wstępne udziału w postępowaniu rekrutacyjnym

O przyjęcie do szkoły doktorskiej może ubiegać się osoba posiadająca tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny uzyskany na dowolnym kierunku oraz osoba, o której mowa w art. 186 ust. 2 ustawy.

Wymagania związane z udziałem w projekcie

 • ukończone studia z zakresu nauk społecznych (socjologia, geografia, ekonomia, zarządzanie, itp.), dokumenty potwierdzające ukończenie studiów są wymagane przy wpisie na studia w SDNS),
 • doświadczenie w prowadzeniu badań empirycznych,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego, umożliwiająca wygłaszanie referatów i przygotowanie publikacji;
 • autentyczne zainteresowanie nauką, samodzielność, umiejętność pracy w zespole, kreatywność;
 • kandydatka/kandydat w momencie przystępowania do postępowania rekrutacyjnego nie może posiadać stopnia naukowego doktora i nie może być uczestnikiem szkoły doktorskiej;
 • gotowość do odbycia stażu zagranicznego. Kandydatka/Kandydat, przystępując do konkursu, musi być świadoma/świadomy, że zgodnie z założeniami grantu Preludium Bis 1 może być zobowiązana/zobowiązany do realizacji trwającego od 3 do 6 miesięcy zagranicznego stażu badawczego finansowanego w ramach odrębnego konkursu przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA).

 

Harmonogram rekrutacji

 • dokonywanie zgłoszeń w systemie IRK przez kandydatów: 2 października–16 października 2020 roku
 • termin dostarczenia listu rekomendacyjnego do SDNS: 24 października 2020 roku
 • zdalne rozmowy kwalifikacyjne: 26-28 października 2020 roku
 • ogłoszenie wyników: 29 października 2020 roku
 • BYŁO: wpisy: 30 października 2020 roku ZMIANA: wpisy: 3 listopada 2020 roku

 

Liczba miejsc: 1

 

Kryteria oceny

Na podstawie załącznika do uchwały Rady NCN nr 90/2019 z dnia 12 września 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych wynik kwalifikacji kandydata jest ustalany w oparciu o ocenę kompetencji do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym (70% oceny końcowej) oraz dorobek naukowy kandydata, w tym publikacje w renomowanych wydawnictwach /czasopismach naukowych (30% oceny końcowej).

Kandydaci są umieszczani na liście rankingowej w kolejności według uzyskanego wyniku kwalifikacji (0-100 pkt).

 

Opis zadań

Stypendysta będzie pracował w ramach projektu „Lokalny wpływ przestrzeni współpracy” kierowanego przez dr. hab. Grzegorza Micka, prof. UJ. Badania obejmują ocenę skali, zakresu i zasięgu wpływu przestrzeni współpracy (m.in. przestrzeni co-workingowych) na lokalne otoczenia społeczne i gospodarcze.

Do głównych zadań stypendysty/stypendystki będą należały:

 1. dokonywanie ciągłego przeglądu literatury w zakresie tematyki badań,
 2. współpraca przy przygotowaniu kwestionariuszy wywiadów,
 3. prowadzenie badań empirycznych (zwłaszcza pogłębionych wywiadów, dokonywanie transkrypcji oraz kodowanie),
 4. współpraca przy analizie i interpretacji danych oraz przygotowaniu publikacji,
 5. współpraca przy zarządzaniu i ochronie danych,
 6. wsparcie w działaniach technicznych i organizacyjnych,

Kandydat/kandydatka jest zobowiązany do realizacji Programu Doktorskiego z geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej w SDNS.

Typ konkursu: PRELUDIUM BIS 9

 

Warunki zatrudnienia

Miejsce realizacji stypendium: Kraków, Szkoła Doktorska Nauk Społecznych oraz Wydział Geografii i Geologii UJ.

Stypendium: Doktorant będzie otrzymywał stypendium doktoranckie w całości ze środków Narodowego Centrum Nauki, tj. z budżetu przewidzianego w Projekcie na wynagrodzenie Doktoranta wynoszącego 5000 zł/m-c (brutto brutto, do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa doktoranta w szkole doktorskiej) oraz 6000 zł (brutto brutto, po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa doktoranta w szkole doktorskiej), na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) oraz na podstawie Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, stanowiącego załącznik do uchwały Rady Narodowego Centrum Nauki nr 49/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych. Stypendium doktoranckie wypłacane będzie po odliczeniu wszystkich składników, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W szczególności ze środków przeznaczonych na stypendium doktoranckie powołanym Regulaminem pokryte zostaną koszty składek obowiązkowego ubezpieczenia społecznego oraz – na wniosek Kandydata/Kandydatki – koszty ubezpieczenia chorobowego. Stypendium będzie wypłacane przez 48 miesięcy, począwszy od października 2020 roku.

 

Dokumenty wymagane przy wpisie

Wpis polega na dostarczeniu do Szkoły we wskazany w komunikacie sposób następujących dokumentów:

 • podanie o przyjęcie wygenerowane z systemu, zawierająca fotografię, wraz z pozostałymi dokumentami pobieranymi z systemu spod odnośnika „Dokumenty i dalsze kroki” w tabeli zgłoszenia rekrutacyjnego,
 • kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniającego do podjęcia kształcenia, z oryginałem do wglądu,
 • do wglądu: oryginały dokumentów wczytywanych do systemu na etapie składania zgłoszenia.

Podczas wpisu na studia kandydat musi okazać dowód tożsamości: dowód osobisty lub paszport.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do Szkoły w trybie art. 186 ust. 2 (na podstawie opinii o wysokiej jakości prowadzonych prac badawczych lub zaświadczenia o byciu beneficjentem Programu MNiSW „Diamentowy Grant”) jako dyplom uprawniający do podjęcia kształcenia przedstawia dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub zaświadczenie o ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich.

Dyplom studiów wyższych uzyskany poza granicami Polski musi być opatrzony apostille lub poddany legalizacji.

 

Szczegółowe informacje odnośnie projektu

dr hab. Grzegorz Micek, prof. UJ: grzegorz.micek@uj.edu,pl