Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ogłoszenie o naborze do programu doktorskiego w dyscyplinie nauki socjologiczne w ramach specjalnej procedury konkursowej w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Na podstawie § 7 ust. 3 uchwały nr 5/I/2020 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie: zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych na Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2020/2021, Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych (dalej: SDNS) ogłasza konkurs dla wniosków na miejsce w programie doktorskim w dyscyplinie nauki socjologiczne.

Formalne warunki wstępne udziału w postępowaniu rekrutacyjnym

O przyjęcie do szkoły doktorskiej może ubiegać się osoba posiadająca tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny uzyskany na dowolnym kierunku oraz osoba, o której mowa w art. 186 ust. 2 ustawy.

Przebieg postępowania rekrutacyjnego

Posiadanie statusu beneficjenta projektu badawczego Analiza „czarnej skrzynki” dotacji na innowacje: rekonstrukcja mechanizmów przyczynowo-skutkowych interwencji z wykorzystaniem metodologii opartej na teorii zbiorów nr 2019/35/B/HS5/04238 realizowanego w ramach programu OPUS Narodowego Centrum Nauki, jest podstawą przyznania maksymalnej liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym (100 pkt.), pod warunkiem spełnienia przez kandydata wymogów formalnych udziału w rekrutacji. Spełnienie powyższych warunków stwierdza komisja na podstawie dokumentów złożonych przez kandydata.

Kryteria oceny i wynik kwalifikacji

Wynik kwalifikacji kandydata ustala się w oparciu o dokumenty dostarczone przez kandydata (0-100 pkt.).

Kandydaci są umieszczani na liście rankingowej w kolejności według uzyskanego wyniku kwalifikacji.

Lista dokumentów wymaganych do ustalenia wyniku kwalifikacji:

Dokument potwierdzający status beneficjenta wymienionego programu.

 

Wymagane dokumenty należy złożyć w siedzibie SDNS – ul. Łojasiewicza 4, pok. 2.362, 30-348 Kraków, w godz. 10.00-14.00, lub przesłać drogą pocztową.

 

Harmonogram rekrutacji:

Termin przyjmowania zgłoszeń (wymaganych dokumentów) – 9 września 2020 – w przypadku zgłoszeń przesłanych pocztą liczy się termin wpływu do siedziby SDNS.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 19 września 2020 – kandydaci zostaną poinformowani drogą mailową. Wpisy na program będą prowadzone w dniach od 28-30 września 2020.

Dokumenty wymagane przy wpisie

Wszyscy kandydaci dokonując wpisu na studia zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:

  1. kserokopia dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego (wraz z oryginałem do wglądu);
  2. fotografia o wymiarach 35 mm × 45 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle;
  3. do wglądu: dowód tożsamości.
  • Dyplom studiów wyższych uzyskany poza granicami Polski musi być opatrzony apostille lub poddany legalizacji.

Cudzoziemcy mogą podjąć kształcenie, jeżeli:

  1. posiadają polisę ubezpieczenia zdrowotnego na okres kształcenia w Polsce lub
  2. posiadają Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, lub
  3. są objęci powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1510 ze zm.), lub
  4. posiadają potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na minimalną kwotę 30 000 euro.

Do każdego składanego dokumentu, który został sporządzony w języku innym niż polski lub angielski należy dołączyć jego poświadczone tłumaczenie na język polski lub angielski.

Pliki do pobrania
docx
Dokumenty do pobrania dla kandydatów