Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ogłoszenie o rekrutacji do interdyscyplinarnego programu doktorskiego „Society of the Future” w dyscyplinie nauki prawne w ramach specjalnej procedury konkursowej w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych (dalej: SDNS) ogłasza konkurs dla wniosków na jedno miejsce w interdyscyplinarnym doktorskim programie „Society of the Future” w dyscyplinie nauki prawne.

 

Formalne warunki wstępne udziału w postępowaniu rekrutacyjnym

O przyjęcie do szkoły doktorskiej może ubiegać się osoba posiadająca tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny uzyskany na dowolnym kierunku oraz osoba, o której mowa w art. 186 ust. 2 ustawy.

Wymagania związane z udziałem w projekcie

 • ukończone studia magisterskie z zakresu prawa (dokumenty potwierdzające ukończenie studiów są wymagane przy wpisie na studia w SDNS);

 • ukończenie drugiego kierunku studiów co najmniej na poziomie licencjackim (z uwagi na charakter badań naukowych w grancie preferowane jest formalne wykształcenie filozoficzne);

 • doświadczenie w pracy w grantach naukowych;

 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego, umożliwiająca wygłaszanie referatów i przygotowanie publikacji;

 • reprezentatywny dorobek naukowy (co najmniej jedną prezentację na konferencji międzynarodowej z zakresu prawa lub filozofii; co najmniej jeden artykuł opublikowany w czasopiśmie ujętym w wykazie czasopism punktowanych MNiSW);

 • przedstawienie na potrzeby rekrutacji krótkiego eseju lub artykułu związanego z problematyką grantu;

 • autentyczne zainteresowanie nauką, samodzielność, umiejętność pracy w zespole, kreatywność;

 • kandydatka/kandydat w momencie przystępowania do postępowania rekrutacyjnego nie może posiadać stopnia naukowego doktora i nie może być uczestnikiem szkoły doktorskiej;

 • gotowość do odbycia stażu zagranicznego. Kandydatka/Kandydat, przystępując do konkursu, musi być świadoma/świadomy, że zgodnie z założeniami grantu Preludium Bis 1 może być zobowiązana/zobowiązany do realizacji trwającego od 3 do 6 miesięcy zagranicznego stażu badawczego finansowanego w ramach odrębnego konkursu przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA).

 

Harmonogram rekrutacji

 • dokonywanie zgłoszeń w systemie IRK przez kandydatów: 29 lipca – 16 sierpnia 2020 roku

 • termin dostarczenia listu rekomendacyjnego do SDNS: 6 września 2020 roku

 • zdalne rozmowy kwalifikacyjne: 8-9 września 2020 roku

 • ogłoszenie wyników: 11 września 2020 roku

 • wpisy: 14-16 września 2020 roku

 

Liczba miejsc: 1

 

Kryteria oceny

Na podstawie załącznika do uchwały Rady NCN nr 90/2019 z dnia 12 września 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych wynik kwalifikacji kandydata jest ustalany w oparciu o przedstawione osiągnięcia, rekomendacje i wynik rozmowy kwalifikacyjnej. Na ocenę końcową składają się:

 1. Całościowa ocena kompetencji do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym (70% oceny końcowej):
  3 pkt. – bardzo dobre (odp. 46-70 pkt. rekrutacyjnych IRK),
  2 pkt.  – dobre (odp. 26-46  pkt. rekrutacyjnych IRK),
  1 pkt. – słabe (odp. 1-25  pkt. rekrutacyjnych IRK),
  0 pkt.  – brak kompetencji.

 2. Całościowa ocena dorobku naukowego kandydata, w tym publikacje w renomowanych wydawnictwach / czasopismach naukowych (30% oceny końcowej):
  4 pkt. – wyróżniający (odp. 23-30 pkt. rekrutacyjnych IRK),
  3 pkt. – bardzo dobry (odp. 15-22 pkt. rekrutacyjnych IRK),
  2 pkt. – dobry (odp. 7- 14 pkt. rekrutacyjnych IRK),
  1 pkt  – słaby (odp. 1 - 6 pkt. rekrutacyjnych IRK),
  0 pkt. – brak dorobku naukowego.

Osoby, które nie zgłosiły się na rozmowę kwalifikacyjną, na ostatecznej liście rankingowej uzyskują wynik kwalifikacji równy 0 (zero) punktów. 

Dla oceny dorobku naukowego stosuje się ogólne kryteria oceny przyjęte w szkole doktorskiej. 

Wynik kwalifikacji kandydata stanowi sumę punktów rekrutacyjnych uzyskanych w każdej kategorii i jest liczbą z zakresu od 0 do 100, odpowiadając skali punktów oceny określonej regulaminem konkursu NCN, podawaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.Kandydaci są umieszczani na liście rankingowej w kolejności według uzyskanego wyniku kwalifikacji.

 

Opis zadań

Stypendysta będzie pracował w ramach projektu „Krytyczne ujęcie pojęcia małżeństwa: perspektywa antyesencjalistyczna” kierowanego przez dr. hab. Adama Dyrdę (WPiA UJ).

W ramach przygotowywanej rozprawy doktorskiej doktorant-stypendysta zobowiązany będzie do wykonania następujących zadań w ramach planu badawczego:

 1. opracowania typologii filozoficznych podejść do małżeństwa;

 2. sformułowania i analizy esencjalistycznych i anty-esencjalistycznych ujęć małżeństwa;

 3. przeglądu i krytycznej analizy międzynarodowych wyroków dotyczących prawa do małżeństwa (obejmującej moralne i filozoficzne presupozycje tych wyroków);

 4. opracowania typologii argumentów zawartych w wyrokach związanych z prawem do małżeństwa z uwzględnieniem kontekstu Europejskiej Konwencji Praw Człowieka;

 5. zbadania czy argumenty za uniwersalnym prawem do małżeństwa mogą być implementowane na gruncie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka;

 6. zbadania roli i znaczenia "europejskiego konsensusu" w określaniu i formułowaniu praw człowieka;

 7. analizy literatury przedmiotu i decyzji sądowych dotyczących pojęcia dynamicznej, statycznej i literalnej interpretacji Europejskiej Konwencji Praw Człowieka;

 8. opracowania typologii koncepcji interpretacji wspierających uniwersalne prawo do małżeństwa na gruncie Europejskim;

 9. określenia znaczenia antyesencjalistycznego ujęcia małżeństwa dla sformułowania koncepcji uniwersalnego prawa do małżeństwa.

W ramach realizacji grantu Doktorant zobowiązany jest także do odbycia stażu naukowego w zagranicznym ośrodku badawczym. Środki przyznane w ramach grantu umożliwiają m.in. udział w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych, zakup literatury specjalistycznej, proofreading przygotowanych artykułów, konsultacje z zagranicznymi specjalistami, krótkie pobyty badawcze w zagranicznych ośrodkach naukowych, kwerendy biblioteczne, a także publikację przygotowanej rozprawy doktorskiej.

Doktorant-stypendysta zobowiązany jest realizacji interdyscyplinarnego programu doktorskiego „Society of the Future”. Doktorant będzie także zobowiązany m.in. do:

 • prawidłowej i terminowej realizacji zadań badawczych wynikających z planu badań, kosztorysu realizowanego Projektu oraz Umowy, w uzgodnieniu z kierownikiem projektu oraz przedkładania kierownikowi projektu sprawozdań z wykonywanych prac;

 • realizacji określnego wyżej indywidualnego planu badawczego;

 • wystąpienia z wnioskiem o finansowanie stażu zagranicznego, trwającego od 3 do 6 miesięcy w wybranym przez kierownika projektu zagranicznym ośrodku naukowym, w konkursie przeprowadzanym przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA) i realizacji tego stażu w trakcie trwania Projektu;

 • udzielania UJ oraz instytucji finansującej, a także podmiotom upoważnionym przez instytucję finansującą informacji dotyczących stanu realizacji badań;

 • realizacji, w okresie wykonywania zadań w Projekcie, programu kształcenia w Szkole Doktorskiej, zakończonego uzyskaniem przez Doktoranta stopnia naukowego doktora najpóźniej w terminie 12 m-cy od zakończenia realizacji Projektu;

 • zapewnienia dostępu do pełnej treści publikacji, stanowiących efekt realizacji projektu badawczego.

 

Typ konkursu: PRELUDIUM BIS 1

 

Warunki zatrudnienia

Miejsce realizacji stypendium: Kraków, Szkoła Doktorska Nauk Społecznych oraz Wydział Prawa i Administracji UJ.

Stypendium:

Doktorant będzie otrzymywał stypendium doktoranckie w całości ze środków Narodowego Centrum Nauki, tj. z budżetu przewidzianego w Projekcie na wynagrodzenie Doktoranta wynoszącego 5000 zł/m-c (brutto brutto, do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa doktoranta w szkole doktorskiej) oraz 6000 zł (brutto brutto, po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa doktoranta w szkole doktorskiej), na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) oraz na podstawie Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, stanowiącego załącznik do uchwały Rady Narodowego Centrum Nauki nr 49/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych. Stypendium doktoranckie wypłacane będzie po odliczeniu wszystkich składników, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W szczególności ze środków przeznaczonych na stypendium doktoranckie powołanym Regulaminem pokryte zostaną koszty składek obowiązkowego ubezpieczenia społecznego oraz – na wniosek Kandydata/Kandydatki – koszty ubezpieczenia chorobowego. Stypendium będzie wypłacane przez 48 miesięcy, począwszy od października 2020 roku.

W trakcie realizacji projektu wykluczone jest pobieranie przez Doktoranta innego stypendium bądź wynagrodzenia finansowanego ze środków przyznanych w ramach kosztów bezpośrednich z innych projektów badawczych finansowanych w konkursach NCN.

 

Dokumenty wymagane przy wpisie

Wpis polega na dostarczeniu do Szkoły we wskazany w komunikacie sposób następujących dokumentów:

 • podanie o przyjęcie wygenerowane z systemu, zawierająca fotografię, wraz z pozostałymi dokumentami pobieranymi z systemu spod odnośnika „Dokumenty i dalsze kroki” w tabeli zgłoszenia rekrutacyjnego,
 • kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniającego do podjęcia kształcenia, z oryginałem do wglądu,
 • do wglądu: oryginały dokumentów wczytywanych do systemu na etapie składania zgłoszenia.

Podczas wpisu na studia kandydat musi okazać dowód tożsamości: dowód osobisty lub paszport.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do Szkoły w trybie art. 186 ust. 2 (na podstawie opinii o wysokiej jakości prowadzonych prac badawczych lub zaświadczenia o byciu beneficjentem Programu MNiSW „Diamentowy Grant”) jako dyplom uprawniający do podjęcia kształcenia przedstawia dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub zaświadczenie o ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich.

Dyplom studiów wyższych uzyskany poza granicami Polski musi być opatrzony apostille lub poddany legalizacji.

 

Szczegółowe informacje odnośnie projektu

Dr hab. Adam Dyrda: adam.dyrda@uj.edu.pl