Przejdź do głównej treści

Dla kandydatów

Szkoła Doktorska Nauk Społecznych

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Doktorat wdrożeniowy

Ogłoszenie o naborze do programu „Doktorat wdrożeniowy” realizowanego w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Na podstawie § 6 ust. 2 Zgodnie uchwały nr 40/V/2019 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie: zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych na Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2019/2020, Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych (dalej: SDNS) ogłasza konkurs dla wniosków w dyscyplinie:

 1. Nauki o zarządzaniu i jakości z zakresu:

- nadzoru właścicielskiego – 1 miejsce;

- skuteczności programów CSR – innowacje marketingowe – 1 miejsce;

- efektywności systemów wynagrodzeń – 1 miejsce;

- systemu wynagradzania pracowników – 1 miejsce.

 1. Psychologia z zakresu:

- użyteczności narzędzi wirtualnej rzeczywistości (VR) do celów edukacyjnych.

Dla każdego miejsca jest prowadzone osobne postępowanie i tworzona lista rankingowa.

 

Formalne warunki wstępne udziału w postępowaniu rekrutacyjnym

O przyjęcie do szkoły doktorskiej może ubiegać się osoba posiadająca tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny uzyskany na dowolnym kierunku oraz osoba, o której mowa w art. 186 ust. 2 ustawy.

 

Przebieg postępowania rekrutacyjnego

Do postępowania rekrutacyjnego dopuszczone zostaną jedynie osoby, które dostarczyły wszystkie wymagane w postępowaniu dokumenty. Podczas postępowania rekrutacyjnego komisja ocenia:

 1. zbieżność zainteresowań kandydata z dyscypliną oraz zakresem badań na podstawie złożonego życiorysu;
 2. projekt planu badawczego.

Projekt jest oceniany według następujących kryteriów:

 1. poprawność formalna,
 2. poprawność zidentyfikowania i przedstawienia problemu badawczego,
 3. adekwatność przeglądu literatury,
 4. adekwatność metodologii badań.

Przy dokonywaniu oceny komisja może powołać recenzentów.

 

Kryteria oceny i wynik kwalifikacji

Wynik kwalifikacji kandydata ustala się w oparciu o

 1. jakość naukowa, nowatorstwo i wykonalność przedstawionego projektu badawczego (0–80 pkt.);
 2. złożony przez kandydata życiorys (0–20 pkt.).

 

Wynik kwalifikacji kandydata stanowi sumę punktów uzyskanych w każdej kategorii i jest liczbą z zakresu od 0 do 100 podawaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Kandydaci są umieszczani na liście rankingowej w kolejności według uzyskanego wyniku kwalifikacji.

 

Lista dokumentów wymaganych do ustalenia wyniku kwalifikacji:

- kserokopia dyplomu uprawniającego do podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej;

- wypełniony formularz z danymi osobowymi (załącznik nr 1);

- życiorys wraz z listą publikacji i wystąpień konferencyjnych (załącznik nr 2),

- projekt planu badawczego (załącznik nr 3);

- dokument potwierdzający, że osoba przyjęta do szkoły doktorskiej w ramach programu jest lub zostanie zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy przez dany podmiot, wraz ze zgodą tego podmiotu na jej kształcenie w szkole doktorskiej w ramach programu;

- dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego;

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych w ramach programu (załącznik nr 4).

 

Nabór jest prowadzony drogą tradycyjną (poza systemem Elektronicznej Rejestracji Kandydatów). Wymagane dokumenty należy złożyć w siedzibie SDNS – ul. Łojasiewicza 4, pok. 2.362, 30-348 Kraków, w godz. 10.00-14.00.

 

Harmonogram rekrutacji:

Termin przyjmowania zgłoszeń (wymaganych dokumentów) – 11.09 – w przypadku zgłoszeń przesłanych pocztą liczy się termin wpływu do siedziby SDNS.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 19 września 2019 roku – kandydaci zostaną poinformowani drogą mailową. Wpisy na program będą prowadzone w dniach od 26 do 30 września.

Dokumenty wymagane przy wpisie

Wszyscy kandydaci dokonując wpisu na studia zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:

 1. kserokopia dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego (wraz z oryginałem do wglądu);
 2. fotografia o wymiarach 35 mm × 45 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle;
 3. do wglądu: dowód tożsamości.
 • Dyplom studiów wyższych uzyskany poza granicami Polski musi być opatrzony apostille lub poddany legalizacji.

Cudzoziemcy mogą podjąć kształcenie, jeżeli:

 1. posiadają polisę ubezpieczenia zdrowotnego na okres kształcenia w Polsce lub
 2. posiadają Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, lub
 3. są objęci powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1510 ze zm.), lub
 4. posiadają potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na minimalną kwotę 30 000 euro.

 Do każdego składanego dokumentu, który został sporządzony w języku innym niż polski lub angielski należy dołączyć jego poświadczone tłumaczenie na język polski lub angielski.

Pliki do pobrania
pdf
Załączniki - Ogłoszenie o naborze do programu „Doktorat wdrożeniowy” realizowanego w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Jagiellońskiego