Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Ogłoszenie o naborze do programu „Doktorat wdrożeniowy” realizowanego w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Na podstawie § 7 ust. 3 Uchwały nr 107/XII/2021

Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 22 grudnia 2021 roku
w sprawie: zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych na Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2022/2023 Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych (dalej: SDNS) ogłasza konkurs dla wniosków w dyscyplinie Nauki o zarządzaniu i jakości z zakresu:

- wykorzystanie koncepcji Hoshin Kanri do budowania kultury nieustannego doskonalenia w
wyższej szkole zawodowe – 1 miejsce;

- Kulturowe, organizacyjne oraz techniczne uwarunkowania wdrożenia systemu ciągłego doskonalenia w branży programistycznej – 1 miejsce;

- Zarządzanie zmianą organizacyjną w kontekście przemian technologicznych instytucji kultury -  1 miejsce;

- Optymalizacja procesów produkcji wodoru i amoniaku w Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn – 1 miejsce;

- Budowa zestawów wzorcowych kompetencji dla pracowników podmiotów podległych Izbie Administracji Skarbowej w Katowicach – 1 miejsce;

 

oraz dla wniosków w dyscyplinie Psychologia z zakresu:

- Jąkanie – biologiczny i psychologiczny wymiar zaburzenia. Opracowanie i wdrożenie
psychologiczno – logopedycznego systemu leczenia opartego na badaniach naukowych – 1 miejsce.

Dla każdego miejsca jest prowadzone osobne postępowanie i tworzona lista rankingowa.

 

Lista dokumentów wymaganych do ustalenia wyniku kwalifikacji:

- kserokopia dyplomu uprawniającego do podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej;

- wypełniony formularz z danymi osobowymi (załącznik nr 1);

- życiorys wraz z listą publikacji i wystąpień konferencyjnych (załącznik nr 2),

- projekt planu badawczego (załącznik nr 3);

- dokument potwierdzający, że osoba przyjęta do szkoły doktorskiej w ramach programu jest lub zostanie zatrudniona nie później niż od 1 października I roku akademickiego, w pełnym wymiarze czasu pracy przez podmiot, który wyraził zgodę na jej udział w szkole doktorskiej w ramach programu i zapewni jej opiekuna pomocniczego spośród swoich pracowników.

- dokument potwierdzający posługiwanie się przez kandydata językiem angielskim na poziomie umożliwiającym uczestnictwo w zajęciach prowadzonym w tym języku;

- zgodę na przetwarzanie danych osobowych w ramach programu (załącznik nr 4).

 

Nabór jest prowadzony drogą tradycyjną (poza systemem Internetowej Rejestracji Kandydatów). Wymagane dokumenty należy złożyć w siedzibie SDNS – Rynek Główny 34, II p., pok. 7, 30-010 Kraków, w godz. 10.00-14.00, lub dostarczyć pocztą.

 

Harmonogram rekrutacji:

Termin przyjmowania zgłoszeń (wymaganych dokumentów) – 8 września 2022 – w przypadku zgłoszeń przesłanych pocztą liczy się termin wpływu do siedziby SDNS.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 16 września 2022 roku – kandydaci zostaną poinformowani drogą mailową. Wpisy na program będą prowadzone w dniach od 28 do 30 września.

Dokumenty wymagane przy wpisie

Wszyscy kandydaci dokonując wpisu na studia zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:

  1. kserokopia dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego (wraz z oryginałem do wglądu);
  2. fotografia o wymiarach 35 mm × 45 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle;
  3. do wglądu: dowód tożsamości.
  • Dyplom studiów wyższych uzyskany poza granicami Polski musi być opatrzony apostille lub poddany legalizacji.

Więcej informacji dotyczących naboru i postępowania rekrutacyjnego oraz niezbędne załączniki znajdują się w dokumencie poniżej.

Download files
docx
Ogłoszenie o naborze do programu „Doktorat wdrożeniowy” + załączniki