Skip to main content

For candidates

Doctoral School in the Social Sciences

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Doktorat wdrożeniowy

Komunikat Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. badań naukowych z 14 maja 2021 roku w sprawie: składania wniosków w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pn.: „Doktorat Wdrożeniowy”.

Celem programu jest tworzenie warunków do rozwoju współpracy podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki z otoczeniem społeczno-gospodarczym, prowadzonej w ramach szkół doktorskich i polegającej na kształceniu doktorantów we współpracy z zatrudniającymi ich
przedsiębiorcami albo innymi podmiotami, której efektem będzie wdrażanie w tych podmiotach
wyników prowadzonej przez doktorantów działalności i naukowej.
 
Program składa się z modułów:
1. „Doktorat wdrożeniowy I” – w ramach którego wspierane jest przygotowywanie rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową w zakresie innym niż określony w pkt 2;
2. „Doktorat wdrożeniowy II – sztuczna inteligencja” – w ramach którego wspierane jest przygotowywanie rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową w zakresie wykorzystania sztucznej inteligencji w procesach technologicznych lub społecznych, w tym związanych z cyberbezpieczeństwem.
Nabór wniosków do MEiN trwa do dnia 31 maja 2021 r.
 
Warunki i zasady aplikowania w ramach konkursu dostępne są na stronach:
• CAWP: www.cawp.uj.edu.pl zakładka „Otwarte konkursy” → „Konkursy Ministerstwa Edukacji i Nauki”

 

Nabór wniosków w konkursie składa się z dwóch etapów:
1) obejmującego przygotowanie informacji o projekcie, o podmiocie/tach współpracującym/cych
i o kandydatach na promotora i opiekuna pomocniczego (część I wniosku) – składanych do MEiN do 31 maja 2021 r.;
2) obejmującego przygotowanie informacji o doktorancie i o kosztach realizacji projektu, które zostaną sfinansowane ze środków finansowych przyznanych w ramach programu oraz harmonogramu prac nad projektem (część II wniosku) - składanych do MEiN do 20 września 2021 r. (II część wniosku) składają jedynie wnioskodawcy wstępnie zakwalifikowani przez MEiN do udziału w programie.
 
Warunkami udziału w programie:
1. Warunkami wstępnego zakwalifikowania do udziału w programie (I etap) są:
• przygotowanie przez wnioskodawcę projektu obejmującego prowadzenie działalności naukowej o określonym celu naukowym albo artystycznym oraz praktycznym znaczeniu i potencjale naukowym albo wartości artystycznej;
• podjęcie przez wnioskodawcę współpracy z podmiotem zainteresowanym wdrożeniem wyników działalności naukowej, która będzie prowadzona w ramach projektu;
• wyrażenie zgody przez podmiot zainteresowany wdrożeniem wyników działalności naukowej na udział swojego pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy na kształcenie w szkole doktorskiej lub promesa zatrudnienia na powyższych warunkach, nie później niż od dnia 1 października roku osoby, która rozpocznie kształcenie w szkole doktorskiej;
• wskazanie przez podmiot współpracujący spośród pracowników tego podmiotu osób posiadających:
o stopień naukowy doktora albo stopień doktora w zakresie sztuki lub
o co najmniej pięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu działalności naukowej, lub
o znaczące osiągnięcia w zakresie opracowania i wdrożenia w sferze gospodarczej lub społecznej oryginalnego rozwiązania projektowego, konstrukcyjnego, technologicznego lub artystycznego, o ponadlokalnym zasięgu oraz trwałym i uniwersalnym charakterze – kandydata na opiekuna pomocniczego dla osoby, która podejmie kształcenie w szkole doktorskiej, którego zadaniem będzie monitorowanie w podmiocie współpracującym postępów we wdrażaniu projektu;
2. Warunkiem ostatecznego zakwalifikowania do udziału w programie (II etap) jest przyjęcie przez wnioskodawcę do Szkoły Doktorskiej osoby, która spełnia warunki opisane w punkcie 1.
 
Informacje dotyczące przygotowania wniosków (I etap):
• wnioskodawcą w konkursie jest Uczelnia. Wniosek w programie składa Szkoła Doktorska;
• jeden wniosek przewiduje wsparcie dla jednego doktoranta (w programie nie ma ograniczenia w liczbie składanych wniosków przez Uczelnie);
• środki finansowe w ramach programu są przyznawane na okres 4 lat.
 
W ramach programu środki finansowe można uzyskać na:
• stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
• miesięczna kwota stypendium doktoranckiego dla jednego doktoranta wynosi:
o 3 450,00 zł – do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa, o której mowa w art. 202 ust. 2 ustawy;
o 4 450,00 zł – po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa, o której mowa w art. 202 ust. 2 ustawy;
• zwiększenie kwoty stypendium doktoranckiego dla doktoranta spełniającego warunki, o których mowa w art. 209 ust. 7 ustawy;
• koszty ubezpieczenia społecznego, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 7b ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 300, 303 i 730), których finansowanie jest obowiązkiem wnioskodawcy;
• dofinansowanie ponoszonych przez wnioskodawcę kosztów wykorzystania infrastruktury badawczej w celu prowadzenia przez doktoranta działalności naukowej w ramach przygotowania rozprawy doktorskiej.
 
Roczna kwota dofinansowania ponoszonych przez wnioskodawcę kosztów wykorzystania przez jednego doktoranta infrastruktury badawczej stanowi 15% iloczynu liczby 12 (liczba miesięcy), kwoty 3 450,00 zł  (wysokość stypendium przez pierwsze dwa lata) zwiększonej o koszty ubezpieczenia społecznego, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 7b ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, i współczynnika kosztochłonności prowadzenia działalności naukowej w dyscyplinie naukowej albo artystycznej, w której doktorant przygotowuje rozprawę doktorską, określonego w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie współczynników kosztochłonności (Dz. U. poz. 202).
 
W przypadku uzyskania dofinansowania konieczne będzie:
• złożenie do Działu Rozliczeń Projektów Krajowych (DRPK) dokumentu pn. „Ustalenie proporcji podziału kosztów wykorzystania infrastruktury badawczej”, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego komunikatu, określającego procentowy udział wszystkich jednostek partycypujących w danym projekcie w kosztach infrastruktury badawczej;
• podpisanie umowy trójstronnej wg. wzoru wypracowanego przez Zespół Radców Prawych, CAWP oraz CITTRU. Wzór umowy zostanie zaakceptowany przez Prorektora ds. badań naukowych do 21 maja 2021 r. Stronami umowy trójstronnej będą wnioskodawca, przedsiębiorstwo - podmiot zainteresowany wdrożeniem wyników działalności naukowej oraz pracownik przedsiębiorstwa.
 
Forma składania wniosków:
MEiN wymaga złożenia wniosku w postaci elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF, który jest dostępny na stronie internetowej Ośrodka Przetwarzania Informacji: osf.opi.org.pl wraz z wymaganymi oświadczeniami oraz części A wniosku z danymi wnioskodawcy, w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP.
Zwracam uwagę, że wysłanie wniosku przez system jest operacją nieodwracalną, uniemożliwiającą dokonanie późniejszych zmian. W związku z powyższym wniosek w formie elektronicznej należy wysłać dopiero po uzyskaniu podpisów władz UJ na części A wniosku. Informacje o zatwierdzeniu wniosku przez władze UJ zostaną przekazane przez opiekuna konkursu w CAWP na Państwa adresy mailowe.
Autor projektu składa wniosek poprzez system ZSUN/OSF, a CAWP wysyła podpisaną części A wniosku do MEiN za pomocą platformy ePUAP. Wniosek uznaje się za wysłany, gdy jego status w systemie ZSUN/OSF ma status „wysłany” i wnioskodawca otrzymał wygenerowane przez platformę ePUAP urzędowe potwierdzenie odbioru UPP.
 

 

Regulacje wewnętrzne UJ:
Zgodnie z Zarządzeniem nr 56 Rektora UJ z 11 lipca 2016 roku w sprawie: Regulaminu postępowania w zakresie przygotowania i realizacji w Uniwersytecie Jagiellońskim projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych osoby zainteresowane udziałem w konkursie proszę o przesłanie do opiekuna konkursu w CAWP:
• do dnia 20 maja 2021 r.:
o roboczej wersji wniosku przesłanej w postaci pliku PDF wygenerowanego z systemu ZSUN/OSF w celu sprawdzenia i weryfikacji pod względem formalnym;
o Formularza zgłoszenia projektu badawczego oraz Formularza kwalifikowalności podatku VAT wypełnionych w systemie elektronicznym Strefa Projektów UJ dostępnym na stronie: https://strefaprojektow.uj.edu.pl/. Instrukcja wypełniania formularzy dostępna jest na stronie: https://cawp.uj.edu.pl/strefa-projektow;

 

• do dnia 26 maja 2021 r. ostatecznej wersji części A wniosku opcja „Drukuj PDF – do podpisu” o nazwie pliku wg wzoru: Nazwisko i imię kierownika projektu, nazwa programu, część A, data dokumentu (Kowalski_Jan_DWD_5_czescA_26-05-2021) z równoczesnym przesłaniem na adres opiekuna konkursu w CAWP podpisanej ostatecznej wersji wniosku w postaci pliku PDF wygenerowanego z systemu ZSUN/OSF - opcja „Drukuj PDF – Aktualny stan wniosku” o nazwie pliku wg wzoru: Nazwisko i imię kierownika projektu, nazwa programu, data dokumentu
(Kowalski_Jan_DWD_5_26-05-2021). Wymagane podpisy: autor projektu oraz Dyrektor Szkoły
Doktorskiej.
 
UWAGA:
Potencjalny promotor doktoranta powinien uzyskać zgodę kierownika jednostki organizacyjnej UJ, w której jest zatrudniony, na przygotowanie projektu przez Szkołę Doktorską. Zgoda ta zostanie potwierdzona przez dziekana lub dyrektora/kierownika innej jednostki organizacyjnej stosowną akceptacją formularza zgłoszenia projektu.

 

Download files
pdf
Komunikat Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. badań naukowych z 14 maja 2021 roku w sprawie: składania wniosków w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pn.: „Doktorat Wdrożeniowy”